"nhẫn" meaning in Vietnamese

See nhẫn in All languages combined, or Wiktionary

Noun

IPA: [ɲən˦ˀ˥] [Hà-Nội], [ɲəŋ˧˨] [Huế], [ɲəŋ˨˩˦] (note: Saigon) Forms: cái [classifier], chiếc [classifier], [CJK], 𨧟 [CJK]
Etymology: From Middle Vietnamese nhển or nhẩn. Etymology templates: {{inh|vi|mkh-mvi|nhển}} Middle Vietnamese nhển Head templates: {{head|vi|noun|||head=|tr=釰, 𨧟}} nhẫn • (釰, 𨧟), {{vi-noun|釰, 𨧟|cls=cái, chiếc}} (classifier cái, chiếc) nhẫn • (釰, 𨧟)
 1. ring (round piece of (precious) metal worn around the finger) Categories (topical): Jewelry
  Sense id: en-nhẫn-vi-noun-gaAkEBaU Disambiguation of Jewelry: 53 47 Categories (other): Vietnamese entries with incorrect language header, Vietnamese nouns classified by chiếc, Vietnamese nouns classified by cái Disambiguation of Vietnamese entries with incorrect language header: 58 42
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 1

Romanization

IPA: [ɲən˦ˀ˥] [Hà-Nội], [ɲəŋ˧˨] [Huế], [ɲəŋ˨˩˦] (note: Saigon)
Head templates: {{head|vi|romanization}} nhẫn
 1. Sino-Vietnamese reading of 忍 (rěn, “to endure”) Tags: romanization Categories (topical): Jewelry
  Sense id: en-nhẫn-vi-romanization-WawDUe2q Disambiguation of Jewelry: 53 47 Categories (other): Sino-Vietnamese readings, Vietnamese romanizations Disambiguation of Vietnamese romanizations: 34 66
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 2

Download JSON data for nhẫn meaning in Vietnamese (3.4kB)

{
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "vi",
    "2": "mkh-mvi",
    "3": "nhển"
   },
   "expansion": "Middle Vietnamese nhển",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Middle Vietnamese nhển or nhẩn.",
 "forms": [
  {
   "form": "cái",
   "tags": [
    "classifier"
   ]
  },
  {
   "form": "chiếc",
   "tags": [
    "classifier"
   ]
  },
  {
   "form": "釰",
   "tags": [
    "CJK"
   ]
  },
  {
   "form": "𨧟",
   "tags": [
    "CJK"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "vi",
    "2": "noun",
    "3": "",
    "4": "",
    "head": "",
    "tr": "釰, 𨧟"
   },
   "expansion": "nhẫn • (釰, 𨧟)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "釰, 𨧟",
    "cls": "cái, chiếc"
   },
   "expansion": "(classifier cái, chiếc) nhẫn • (釰, 𨧟)",
   "name": "vi-noun"
  }
 ],
 "lang": "Vietnamese",
 "lang_code": "vi",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "58 42",
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese nouns classified by chiếc",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese nouns classified by cái",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "53 47",
     "kind": "topical",
     "langcode": "vi",
     "name": "Jewelry",
     "orig": "vi:Jewelry",
     "parents": [
      "Clothing",
      "Human",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Only the most courageous people in my family can wear this ring!",
     "ref": "2011, 0:1:11 from the start, in Dưới bóng cây [In the Shade of Trees]",
     "text": "Chỉ có những người dũng cảm nhất trong dòng họ mới được đeo nhẫn này thôi!",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "ring (round piece of (precious) metal worn around the finger)"
   ],
   "id": "en-nhẫn-vi-noun-gaAkEBaU",
   "links": [
    [
     "ring",
     "ring"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "[ɲən˦ˀ˥]",
   "tags": [
    "Hà-Nội"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ɲəŋ˧˨]",
   "tags": [
    "Huế"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ɲəŋ˨˩˦]",
   "note": "Saigon"
  }
 ],
 "word": "nhẫn"
}

{
 "etymology_number": 2,
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "vi",
    "2": "romanization"
   },
   "expansion": "nhẫn",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Vietnamese",
 "lang_code": "vi",
 "pos": "romanization",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Sino-Vietnamese readings",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "_dis": "34 66",
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese romanizations",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "53 47",
     "kind": "topical",
     "langcode": "vi",
     "name": "Jewelry",
     "orig": "vi:Jewelry",
     "parents": [
      "Clothing",
      "Human",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "ref": "2019, Trần Thị Tú Ngọc, “Sói đỏ núi Ba Đầu”, in Truyện ngắn hay 2019, NXB Hội Nhà văn",
     "roman": "Tuyết Nhi, crying, handed Linh Lan the last reminder of her father which she always had with her: a small, sharp, cold knife with the Chinese character \"endurance\" etched on the handle.",
     "text": "Tuyết Nhi vừa khóc vừa đưa cho Linh Lan xem kỉ vật cuối cùng của cha mà nàng vẫn hàng mang theo: Một con dao nhỏ sắc lạnh trên cán có khắc chữ Nhẫn.",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Sino-Vietnamese reading of 忍 (rěn, “to endure”)"
   ],
   "id": "en-nhẫn-vi-romanization-WawDUe2q",
   "links": [
    [
     "Sino-Vietnamese",
     "Sino-Vietnamese"
    ],
    [
     "忍",
     "忍#Vietnamese"
    ]
   ],
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "[ɲən˦ˀ˥]",
   "tags": [
    "Hà-Nội"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ɲəŋ˧˨]",
   "tags": [
    "Huế"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ɲəŋ˨˩˦]",
   "note": "Saigon"
  }
 ],
 "word": "nhẫn"
}
{
 "categories": [
  "Vietnamese entries with incorrect language header",
  "Vietnamese lemmas",
  "Vietnamese non-lemma forms",
  "Vietnamese nouns",
  "Vietnamese nouns classified by chiếc",
  "Vietnamese nouns classified by cái",
  "Vietnamese romanizations",
  "Vietnamese terms derived from Middle Vietnamese",
  "Vietnamese terms inherited from Middle Vietnamese",
  "Vietnamese terms with IPA pronunciation",
  "vi:Jewelry"
 ],
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "vi",
    "2": "mkh-mvi",
    "3": "nhển"
   },
   "expansion": "Middle Vietnamese nhển",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Middle Vietnamese nhển or nhẩn.",
 "forms": [
  {
   "form": "cái",
   "tags": [
    "classifier"
   ]
  },
  {
   "form": "chiếc",
   "tags": [
    "classifier"
   ]
  },
  {
   "form": "釰",
   "tags": [
    "CJK"
   ]
  },
  {
   "form": "𨧟",
   "tags": [
    "CJK"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "vi",
    "2": "noun",
    "3": "",
    "4": "",
    "head": "",
    "tr": "釰, 𨧟"
   },
   "expansion": "nhẫn • (釰, 𨧟)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "釰, 𨧟",
    "cls": "cái, chiếc"
   },
   "expansion": "(classifier cái, chiếc) nhẫn • (釰, 𨧟)",
   "name": "vi-noun"
  }
 ],
 "lang": "Vietnamese",
 "lang_code": "vi",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Vietnamese terms with quotations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Only the most courageous people in my family can wear this ring!",
     "ref": "2011, 0:1:11 from the start, in Dưới bóng cây [In the Shade of Trees]",
     "text": "Chỉ có những người dũng cảm nhất trong dòng họ mới được đeo nhẫn này thôi!",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "ring (round piece of (precious) metal worn around the finger)"
   ],
   "links": [
    [
     "ring",
     "ring"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "[ɲən˦ˀ˥]",
   "tags": [
    "Hà-Nội"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ɲəŋ˧˨]",
   "tags": [
    "Huế"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ɲəŋ˨˩˦]",
   "note": "Saigon"
  }
 ],
 "word": "nhẫn"
}

{
 "categories": [
  "Vietnamese entries with incorrect language header",
  "Vietnamese non-lemma forms",
  "Vietnamese romanizations",
  "Vietnamese terms with IPA pronunciation",
  "vi:Jewelry"
 ],
 "etymology_number": 2,
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "vi",
    "2": "romanization"
   },
   "expansion": "nhẫn",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Vietnamese",
 "lang_code": "vi",
 "pos": "romanization",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Sino-Vietnamese readings",
    "Vietnamese terms with quotations"
   ],
   "examples": [
    {
     "ref": "2019, Trần Thị Tú Ngọc, “Sói đỏ núi Ba Đầu”, in Truyện ngắn hay 2019, NXB Hội Nhà văn",
     "roman": "Tuyết Nhi, crying, handed Linh Lan the last reminder of her father which she always had with her: a small, sharp, cold knife with the Chinese character \"endurance\" etched on the handle.",
     "text": "Tuyết Nhi vừa khóc vừa đưa cho Linh Lan xem kỉ vật cuối cùng của cha mà nàng vẫn hàng mang theo: Một con dao nhỏ sắc lạnh trên cán có khắc chữ Nhẫn.",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Sino-Vietnamese reading of 忍 (rěn, “to endure”)"
   ],
   "links": [
    [
     "Sino-Vietnamese",
     "Sino-Vietnamese"
    ],
    [
     "忍",
     "忍#Vietnamese"
    ]
   ],
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "[ɲən˦ˀ˥]",
   "tags": [
    "Hà-Nội"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ɲəŋ˧˨]",
   "tags": [
    "Huế"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ɲəŋ˨˩˦]",
   "note": "Saigon"
  }
 ],
 "word": "nhẫn"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Vietnamese dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-21 from the enwiktionary dump dated 2024-06-06 using wiktextract (6c02f21 and 0136956). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.