"đã" meaning in Vietnamese

See đã in All languages combined, or Wiktionary

Particle

IPA: [ʔɗaː˦ˀ˥] [Hà-Nội], [ʔɗaː˧˨] [Huế], [ʔɗaː˨˩˦] [Hồ-Chí-Minh-City] Forms: [CJK], [CJK], [CJK]
Head templates: {{head|vi|particle|head=|tr=㐌, 吔, 諸}} đã • (㐌, 吔, 諸), {{vi-particle|㐌, 吔, 諸}} đã • (㐌, 吔, 諸)
 1. (before action verb) having completed this action, perfect aspect Tags: before action verb
  Sense id: en-đã-vi-particle-W1ZbMPcH
 2. (before stative/adjective) having reached this state Tags: before stative/adjective
  Sense id: en-đã-vi-particle-vFOJyNp4 Categories (other): Vietnamese entries with incorrect language header, Vietnamese particles Disambiguation of Vietnamese entries with incorrect language header: 8 21 20 5 25 21 Disambiguation of Vietnamese particles: 4 27 16 5 25 18 5
 3. indicates an action has been initiated
  Sense id: en-đã-vi-particle-NLlnHJn9 Categories (other): Vietnamese entries with incorrect language header, Vietnamese particles Disambiguation of Vietnamese entries with incorrect language header: 8 21 20 5 25 21 Disambiguation of Vietnamese particles: 4 27 16 5 25 18 5
 4. irrealis, used in a statement that did not come about due to a condition not being met
  Sense id: en-đã-vi-particle-9pHgk2Zo
 5. indicates the statement refers to a time prior to the one suggested by the context
  Sense id: en-đã-vi-particle-EqloB-BT Categories (other): Vietnamese entries with incorrect language header, Vietnamese particles Disambiguation of Vietnamese entries with incorrect language header: 8 21 20 5 25 21 Disambiguation of Vietnamese particles: 4 27 16 5 25 18 5
 6. (sentence final) indicates the action or task described in the sentence needs to be completed before something else could start
  Sense id: en-đã-vi-particle-Edt4AC0J Categories (other): Vietnamese entries with incorrect language header, Vietnamese particles Disambiguation of Vietnamese entries with incorrect language header: 8 21 20 5 25 21 Disambiguation of Vietnamese particles: 4 27 16 5 25 18 5
The following are not (yet) sense-disambiguated
Synonyms: đà [literary] Related terms: đã và đang, rồi

Verb

IPA: [ʔɗaː˦ˀ˥] [Hà-Nội], [ʔɗaː˧˨] [Huế], [ʔɗaː˨˩˦] [Hồ-Chí-Minh-City]
Head templates: {{head|vi|verb|||head=|tr=}} đã, {{vi-verb}} đã
 1. (colloquial) to satisfy; to pleasure; to refresh Tags: colloquial Related terms: cực chẳng đã, đã đời
The following are not (yet) sense-disambiguated
Synonyms: đà [literary]

Download JSON data for đã meaning in Vietnamese (7.5kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "㐌",
   "tags": [
    "CJK"
   ]
  },
  {
   "form": "吔",
   "tags": [
    "CJK"
   ]
  },
  {
   "form": "諸",
   "tags": [
    "CJK"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "vi",
    "2": "particle",
    "head": "",
    "tr": "㐌, 吔, 諸"
   },
   "expansion": "đã • (㐌, 吔, 諸)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "㐌, 吔, 諸"
   },
   "expansion": "đã • (㐌, 吔, 諸)",
   "name": "vi-particle"
  }
 ],
 "lang": "Vietnamese",
 "lang_code": "vi",
 "pos": "particle",
 "related": [
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "word": "đã và đang"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "word": "rồi"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "Done!",
     "text": "Đã xong!",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "How beautiful the Nha Trang beaches are? I have never been to Nha Trang so how can I know?",
     "text": "Bờ biển Nha Trang đẹp thế nào? Tôi đã đi Nha Trang bao giờ đâu mà biết.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "My father did not play any role in this escape at all; he kept silent; when we had gone some distance, he went to the prow and took the pole.",
     "ref": "2005, Nguyễn Ngọc Tư, “\"Cánh đồng bất tận\" chapter 2”, in Cánh đồng bất tận, NXB Trẻ",
     "text": "Cha tôi không đóng vai trò gì trong cuộc tháo chạy ấy, ông im lặng, khi đã đi khá xa, cha ra đằng mũi cầm sào.",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "having completed this action, perfect aspect"
   ],
   "id": "en-đã-vi-particle-W1ZbMPcH",
   "raw_glosses": [
    "(before action verb) having completed this action, perfect aspect"
   ],
   "tags": [
    "before action verb"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "8 21 20 5 25 21",
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "4 27 16 5 25 18 5",
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese particles",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "Near-synonym: rồi"
    },
    {
     "ref": "2021, Linh Lan, “Gánh nặng 'chưa giàu đã già'”, in Tuổi trẻ online",
     "text": "'Chưa giàu đã già' là một trong những gánh nặng được TS Bùi Tôn Hiến chia sẻ[…]\n'Not yet rich but already grown old' is one of the burdens Dr Bùi Tôn Hiến spoke about […]",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "having reached this state"
   ],
   "id": "en-đã-vi-particle-vFOJyNp4",
   "raw_glosses": [
    "(before stative/adjective) having reached this state"
   ],
   "tags": [
    "before stative/adjective"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "8 21 20 5 25 21",
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "4 27 16 5 25 18 5",
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese particles",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Her eyes were reddish: \"My mother burst into tears when I received the scholarship.\"",
     "ref": "2022, Phạm Oanh, “\"Mẹ đã khóc khi em được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ!\"”, in Dân trí",
     "text": "Đôi mắt em hoe đỏ: \"Mẹ đã khóc khi em được nhận học bổng ạ\".",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "indicates an action has been initiated"
   ],
   "id": "en-đã-vi-particle-NLlnHJn9"
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "\"Mhm, if only I hadn't been so strict, who knows I would've had a child…\"",
     "ref": "2002, Nguyễn Khắc Phê, Thập giá giữa rừng sâu, NXB Trẻ, page 53",
     "text": "Ờ, giá như mình đừng có quá nghiêm chỉnh thì biết đâu mình đã có con…",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "irrealis, used in a statement that did not come about due to a condition not being met"
   ],
   "id": "en-đã-vi-particle-9pHgk2Zo"
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "8 21 20 5 25 21",
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "4 27 16 5 25 18 5",
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese particles",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "indicates the statement refers to a time prior to the one suggested by the context"
   ],
   "id": "en-đã-vi-particle-EqloB-BT"
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "8 21 20 5 25 21",
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "4 27 16 5 25 18 5",
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese particles",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Let's go out! / Let me finish the dishes first.",
     "text": "Đi chơi đi ! / Đợi tớ rửa bát xong đã.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "Why rush? Just wait until it stops raining.",
     "text": "Đi đâu mà vội, chờ cho tạnh mưa đã.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "No need to rush, take time to finish your meal first.",
     "text": "Vội gì, cứ ăn cho xong bát cơm đã.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "indicates the action or task described in the sentence needs to be completed before something else could start"
   ],
   "id": "en-đã-vi-particle-Edt4AC0J",
   "qualifier": "sentence final",
   "raw_glosses": [
    "(sentence final) indicates the action or task described in the sentence needs to be completed before something else could start"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "[ʔɗaː˦ˀ˥]",
   "tags": [
    "Hà-Nội"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ʔɗaː˧˨]",
   "tags": [
    "Huế"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ʔɗaː˨˩˦]",
   "tags": [
    "Hồ-Chí-Minh-City"
   ]
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "literary"
   ],
   "word": "đà"
  }
 ],
 "word": "đã"
}

{
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "vi",
    "2": "verb",
    "3": "",
    "4": "",
    "head": "",
    "tr": ""
   },
   "expansion": "đã",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "đã",
   "name": "vi-verb"
  }
 ],
 "lang": "Vietnamese",
 "lang_code": "vi",
 "pos": "verb",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese links with redundant alt parameters",
     "parents": [
      "Links with redundant alt parameters",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese links with redundant wikilinks",
     "parents": [
      "Links with redundant wikilinks",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Vietnamese terms with collocations",
     "parents": [
      "Terms with collocations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "to slake one's thirst",
     "text": "đã khát"
    },
    {
     "english": "Frog! Crab! Come here, I will show you something. It's really cool!",
     "roman": "Ếch, cua. Lại đây chuột cho coi cái này đã lắm nè!",
     "text": "2011, Dưới bóng cây [In the Shade of Trees], link (0:40)",
     "type": "example"
    },
    {
     "ref": "2022, Châu Thư, “Đến Lý Sơn, đã mắt cảnh đẹp và đã… miệng hải sản ít nơi sánh kịp”, in VTC News",
     "roman": "Come to Lý Sơn, treat your eyes to beautiful sights and treat… your palate to unrivalled seafood.",
     "text": "Đến Lý Sơn, đã mắt cảnh đẹp và đã… miệng hải sản ít nơi sánh kịp",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to satisfy; to pleasure; to refresh"
   ],
   "id": "en-đã-vi-verb-9x4HdLJ8",
   "links": [
    [
     "satisfy",
     "satisfy"
    ],
    [
     "pleasure",
     "pleasure"
    ],
    [
     "refresh",
     "refresh"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(colloquial) to satisfy; to pleasure; to refresh"
   ],
   "related": [
    {
     "word": "cực chẳng đã"
    },
    {
     "word": "đã đời"
    }
   ],
   "tags": [
    "colloquial"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "[ʔɗaː˦ˀ˥]",
   "tags": [
    "Hà-Nội"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ʔɗaː˧˨]",
   "tags": [
    "Huế"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ʔɗaː˨˩˦]",
   "tags": [
    "Hồ-Chí-Minh-City"
   ]
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "literary"
   ],
   "word": "đà"
  }
 ],
 "word": "đã"
}
{
 "categories": [
  "Vietnamese entries with incorrect language header",
  "Vietnamese lemmas",
  "Vietnamese particles",
  "Vietnamese terms with IPA pronunciation",
  "Vietnamese verbs"
 ],
 "forms": [
  {
   "form": "㐌",
   "tags": [
    "CJK"
   ]
  },
  {
   "form": "吔",
   "tags": [
    "CJK"
   ]
  },
  {
   "form": "諸",
   "tags": [
    "CJK"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "vi",
    "2": "particle",
    "head": "",
    "tr": "㐌, 吔, 諸"
   },
   "expansion": "đã • (㐌, 吔, 諸)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "㐌, 吔, 諸"
   },
   "expansion": "đã • (㐌, 吔, 諸)",
   "name": "vi-particle"
  }
 ],
 "lang": "Vietnamese",
 "lang_code": "vi",
 "pos": "particle",
 "related": [
  {
   "word": "đã và đang"
  },
  {
   "word": "rồi"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Vietnamese terms with quotations",
    "Vietnamese terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Done!",
     "text": "Đã xong!",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "How beautiful the Nha Trang beaches are? I have never been to Nha Trang so how can I know?",
     "text": "Bờ biển Nha Trang đẹp thế nào? Tôi đã đi Nha Trang bao giờ đâu mà biết.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "My father did not play any role in this escape at all; he kept silent; when we had gone some distance, he went to the prow and took the pole.",
     "ref": "2005, Nguyễn Ngọc Tư, “\"Cánh đồng bất tận\" chapter 2”, in Cánh đồng bất tận, NXB Trẻ",
     "text": "Cha tôi không đóng vai trò gì trong cuộc tháo chạy ấy, ông im lặng, khi đã đi khá xa, cha ra đằng mũi cầm sào.",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "having completed this action, perfect aspect"
   ],
   "raw_glosses": [
    "(before action verb) having completed this action, perfect aspect"
   ],
   "tags": [
    "before action verb"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Vietnamese terms with quotations"
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "Near-synonym: rồi"
    },
    {
     "ref": "2021, Linh Lan, “Gánh nặng 'chưa giàu đã già'”, in Tuổi trẻ online",
     "text": "'Chưa giàu đã già' là một trong những gánh nặng được TS Bùi Tôn Hiến chia sẻ[…]\n'Not yet rich but already grown old' is one of the burdens Dr Bùi Tôn Hiến spoke about […]",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "having reached this state"
   ],
   "raw_glosses": [
    "(before stative/adjective) having reached this state"
   ],
   "tags": [
    "before stative/adjective"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Vietnamese terms with quotations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Her eyes were reddish: \"My mother burst into tears when I received the scholarship.\"",
     "ref": "2022, Phạm Oanh, “\"Mẹ đã khóc khi em được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ!\"”, in Dân trí",
     "text": "Đôi mắt em hoe đỏ: \"Mẹ đã khóc khi em được nhận học bổng ạ\".",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "indicates an action has been initiated"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Vietnamese terms with quotations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "\"Mhm, if only I hadn't been so strict, who knows I would've had a child…\"",
     "ref": "2002, Nguyễn Khắc Phê, Thập giá giữa rừng sâu, NXB Trẻ, page 53",
     "text": "Ờ, giá như mình đừng có quá nghiêm chỉnh thì biết đâu mình đã có con…",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "irrealis, used in a statement that did not come about due to a condition not being met"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "indicates the statement refers to a time prior to the one suggested by the context"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Vietnamese terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Let's go out! / Let me finish the dishes first.",
     "text": "Đi chơi đi ! / Đợi tớ rửa bát xong đã.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "Why rush? Just wait until it stops raining.",
     "text": "Đi đâu mà vội, chờ cho tạnh mưa đã.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "No need to rush, take time to finish your meal first.",
     "text": "Vội gì, cứ ăn cho xong bát cơm đã.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "indicates the action or task described in the sentence needs to be completed before something else could start"
   ],
   "qualifier": "sentence final",
   "raw_glosses": [
    "(sentence final) indicates the action or task described in the sentence needs to be completed before something else could start"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "[ʔɗaː˦ˀ˥]",
   "tags": [
    "Hà-Nội"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ʔɗaː˧˨]",
   "tags": [
    "Huế"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ʔɗaː˨˩˦]",
   "tags": [
    "Hồ-Chí-Minh-City"
   ]
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "tags": [
    "literary"
   ],
   "word": "đà"
  }
 ],
 "word": "đã"
}

{
 "categories": [
  "Vietnamese lemmas",
  "Vietnamese particles",
  "Vietnamese terms with IPA pronunciation",
  "Vietnamese verbs"
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "vi",
    "2": "verb",
    "3": "",
    "4": "",
    "head": "",
    "tr": ""
   },
   "expansion": "đã",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "đã",
   "name": "vi-verb"
  }
 ],
 "lang": "Vietnamese",
 "lang_code": "vi",
 "pos": "verb",
 "related": [
  {
   "word": "cực chẳng đã"
  },
  {
   "word": "đã đời"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Vietnamese colloquialisms",
    "Vietnamese links with redundant alt parameters",
    "Vietnamese links with redundant wikilinks",
    "Vietnamese terms with collocations",
    "Vietnamese terms with quotations",
    "Vietnamese terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "to slake one's thirst",
     "text": "đã khát"
    },
    {
     "english": "Frog! Crab! Come here, I will show you something. It's really cool!",
     "roman": "Ếch, cua. Lại đây chuột cho coi cái này đã lắm nè!",
     "text": "2011, Dưới bóng cây [In the Shade of Trees], link (0:40)",
     "type": "example"
    },
    {
     "ref": "2022, Châu Thư, “Đến Lý Sơn, đã mắt cảnh đẹp và đã… miệng hải sản ít nơi sánh kịp”, in VTC News",
     "roman": "Come to Lý Sơn, treat your eyes to beautiful sights and treat… your palate to unrivalled seafood.",
     "text": "Đến Lý Sơn, đã mắt cảnh đẹp và đã… miệng hải sản ít nơi sánh kịp",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to satisfy; to pleasure; to refresh"
   ],
   "links": [
    [
     "satisfy",
     "satisfy"
    ],
    [
     "pleasure",
     "pleasure"
    ],
    [
     "refresh",
     "refresh"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(colloquial) to satisfy; to pleasure; to refresh"
   ],
   "tags": [
    "colloquial"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "[ʔɗaː˦ˀ˥]",
   "tags": [
    "Hà-Nội"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ʔɗaː˧˨]",
   "tags": [
    "Huế"
   ]
  },
  {
   "ipa": "[ʔɗaː˨˩˦]",
   "tags": [
    "Hồ-Chí-Minh-City"
   ]
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "tags": [
    "literary"
   ],
   "word": "đà"
  }
 ],
 "word": "đã"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Vietnamese dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-04-13 from the enwiktionary dump dated 2024-04-01 using wiktextract (ee658f9 and be4df6b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.