"όλα" meaning in Greek

See όλα in All languages combined, or Wiktionary

Adjective

IPA: /ˈola/
Etymology: Inherited from Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”), from Proto-Indo-European *solh₂wós from *solh₂- (“whole”). The adjective όλος (ólos, “whole, all”), also as pronoun when referring or replacing a noun. Etymology templates: {{root|el|ine-pro|*solh₂-}}, {{inh|el|grc|ὅλος||whole, entire, complete}} Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”), {{der|el|ine-pro||*solh₂wós}} Proto-Indo-European *solh₂wós, {{m|ine-pro|*solh₂-||whole}} *solh₂- (“whole”), {{m|el|όλος|t=whole, all}} όλος (ólos, “whole, all”) Head templates: {{head|el|adjective forms|cat2=|head=|sort=}} όλα (óla), {{el-adj-form}} όλα (óla) Forms: óla [romanization]
 1. Nominative, accusative and vocative plural neuter form of όλος (ólos).
  Sense id: όλα-el-adj-l6ilzWkb Categories (other): Greek indeclinable pronouns, Greek nouns declining like 'ρέστα', Greek pronouns Disambiguation of Greek indeclinable pronouns: 63 37 Disambiguation of Greek nouns declining like 'ρέστα': 70 30 Disambiguation of Greek pronouns: 55 45

Pronoun

IPA: /ˈola/
Etymology: Inherited from Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”), from Proto-Indo-European *solh₂wós from *solh₂- (“whole”). The adjective όλος (ólos, “whole, all”), also as pronoun when referring or replacing a noun. Etymology templates: {{root|el|ine-pro|*solh₂-}}, {{inh|el|grc|ὅλος||whole, entire, complete}} Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”), {{der|el|ine-pro||*solh₂wós}} Proto-Indo-European *solh₂wós, {{m|ine-pro|*solh₂-||whole}} *solh₂- (“whole”), {{m|el|όλος|t=whole, all}} όλος (ólos, “whole, all”) Head templates: {{head|el|pronoun|indeclinable|cat2=indeclinable pronouns|head=|sort=}} όλα (óla) (indeclinable), {{el-pron|ind}} όλα (óla) (indeclinable) Inflection templates: {{el-decl-noun-pl|όλα|όλων|όλα|όλα|note=}} Forms: óla [romanization], [table-tags], όλα [nominative, plural], όλων [genitive, plural], όλα [accusative, plural], όλα [plural, vocative]
 1. everything Tags: indeclinable
  Sense id: όλα-el-pron-oKRO2M.D Categories (other): Greek pronouns Disambiguation of Greek pronouns: 55 45

Inflected forms

Download JSON data for όλα meaning in Greek (5.6kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "*solh₂-"
   },
   "expansion": "",
   "name": "root"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "ὅλος",
    "4": "",
    "5": "whole, entire, complete"
   },
   "expansion": "Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "",
    "4": "*solh₂wós"
   },
   "expansion": "Proto-Indo-European *solh₂wós",
   "name": "der"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ine-pro",
    "2": "*solh₂-",
    "3": "",
    "4": "whole"
   },
   "expansion": "*solh₂- (“whole”)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "όλος",
    "t": "whole, all"
   },
   "expansion": "όλος (ólos, “whole, all”)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”), from Proto-Indo-European *solh₂wós from *solh₂- (“whole”). The adjective όλος (ólos, “whole, all”), also as pronoun when referring or replacing a noun.",
 "forms": [
  {
   "form": "óla",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "",
   "source": "Declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "όλα",
   "source": "Declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "όλων",
   "source": "Declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "όλα",
   "source": "Declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "όλα",
   "source": "Declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "pronoun",
    "3": "indeclinable",
    "cat2": "indeclinable pronouns",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "όλα (óla) (indeclinable)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ind"
   },
   "expansion": "όλα (óla) (indeclinable)",
   "name": "el-pron"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "ό‧λα"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "όλα",
    "2": "όλων",
    "3": "όλα",
    "4": "όλα",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun-pl"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "55 45",
     "kind": "other",
     "name": "Greek pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "Όλα είναι εντάξει!\nÓla eínai entáxei!Everything is OK!",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "Τα θέλει όλα δικά του.\nTa thélei óla diká tou.He wants everything for himself.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "thirty all",
     "roman": "triánta óla",
     "text": "τριάντα όλα (tennis)",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "everything"
   ],
   "id": "όλα-el-pron-oKRO2M.D",
   "raw_glosses": [
    "everything"
   ],
   "tags": [
    "indeclinable"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈola/"
  }
 ],
 "word": "όλα"
}

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "*solh₂-"
   },
   "expansion": "",
   "name": "root"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "ὅλος",
    "4": "",
    "5": "whole, entire, complete"
   },
   "expansion": "Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "",
    "4": "*solh₂wós"
   },
   "expansion": "Proto-Indo-European *solh₂wós",
   "name": "der"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ine-pro",
    "2": "*solh₂-",
    "3": "",
    "4": "whole"
   },
   "expansion": "*solh₂- (“whole”)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "όλος",
    "t": "whole, all"
   },
   "expansion": "όλος (ólos, “whole, all”)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”), from Proto-Indo-European *solh₂wós from *solh₂- (“whole”). The adjective όλος (ólos, “whole, all”), also as pronoun when referring or replacing a noun.",
 "forms": [
  {
   "form": "óla",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "adjective forms",
    "cat2": "",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "όλα (óla)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "όλα (óla)",
   "name": "el-adj-form"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "ό‧λα"
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "adj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "63 37",
     "kind": "other",
     "name": "Greek indeclinable pronouns",
     "parents": [
      "Indeclinable pronouns",
      "Pronouns by inflection type",
      "Pronouns",
      "Lemmas"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "70 30",
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'ρέστα'",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "55 45",
     "kind": "other",
     "name": "Greek pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "Όλα τα παιδιά αγαπούν τα παιχνίδια.\nÓla ta paidiá agapoún ta paichnídia.All children love toys.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Nominative, accusative and vocative plural neuter form of όλος (ólos)."
   ],
   "id": "όλα-el-adj-l6ilzWkb",
   "raw_glosses": [
    "Nominative, accusative and vocative plural neuter form of όλος (ólos)."
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈola/"
  }
 ],
 "word": "όλα"
}
{
 "categories": [
  "Greek adjective forms",
  "Greek indeclinable pronouns",
  "Greek lemmas",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek nouns declining like 'ρέστα'",
  "Greek pronouns",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms derived from Proto-Indo-European",
  "Greek terms derived from the Proto-Indo-European root *solh₂-",
  "Greek terms inherited from Ancient Greek",
  "Greek terms with IPA pronunciation"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "*solh₂-"
   },
   "expansion": "",
   "name": "root"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "ὅλος",
    "4": "",
    "5": "whole, entire, complete"
   },
   "expansion": "Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "",
    "4": "*solh₂wós"
   },
   "expansion": "Proto-Indo-European *solh₂wós",
   "name": "der"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ine-pro",
    "2": "*solh₂-",
    "3": "",
    "4": "whole"
   },
   "expansion": "*solh₂- (“whole”)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "όλος",
    "t": "whole, all"
   },
   "expansion": "όλος (ólos, “whole, all”)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”), from Proto-Indo-European *solh₂wós from *solh₂- (“whole”). The adjective όλος (ólos, “whole, all”), also as pronoun when referring or replacing a noun.",
 "forms": [
  {
   "form": "óla",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "",
   "source": "Declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "όλα",
   "source": "Declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "όλων",
   "source": "Declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "όλα",
   "source": "Declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "όλα",
   "source": "Declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "pronoun",
    "3": "indeclinable",
    "cat2": "indeclinable pronouns",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "όλα (óla) (indeclinable)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ind"
   },
   "expansion": "όλα (óla) (indeclinable)",
   "name": "el-pron"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "ό‧λα"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "όλα",
    "2": "όλων",
    "3": "όλα",
    "4": "όλα",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun-pl"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "Όλα είναι εντάξει!\nÓla eínai entáxei!Everything is OK!",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "Τα θέλει όλα δικά του.\nTa thélei óla diká tou.He wants everything for himself.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "thirty all",
     "roman": "triánta óla",
     "text": "τριάντα όλα (tennis)",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "everything"
   ],
   "raw_glosses": [
    "everything"
   ],
   "tags": [
    "indeclinable"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈola/"
  }
 ],
 "word": "όλα"
}

{
 "categories": [
  "Greek adjective forms",
  "Greek indeclinable pronouns",
  "Greek lemmas",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek nouns declining like 'ρέστα'",
  "Greek pronouns",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms derived from Proto-Indo-European",
  "Greek terms derived from the Proto-Indo-European root *solh₂-",
  "Greek terms inherited from Ancient Greek",
  "Greek terms with IPA pronunciation"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "*solh₂-"
   },
   "expansion": "",
   "name": "root"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "ὅλος",
    "4": "",
    "5": "whole, entire, complete"
   },
   "expansion": "Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "",
    "4": "*solh₂wós"
   },
   "expansion": "Proto-Indo-European *solh₂wós",
   "name": "der"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ine-pro",
    "2": "*solh₂-",
    "3": "",
    "4": "whole"
   },
   "expansion": "*solh₂- (“whole”)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "όλος",
    "t": "whole, all"
   },
   "expansion": "όλος (ólos, “whole, all”)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”), from Proto-Indo-European *solh₂wós from *solh₂- (“whole”). The adjective όλος (ólos, “whole, all”), also as pronoun when referring or replacing a noun.",
 "forms": [
  {
   "form": "óla",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "adjective forms",
    "cat2": "",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "όλα (óla)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "όλα (óla)",
   "name": "el-adj-form"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "ό‧λα"
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "adj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "Όλα τα παιδιά αγαπούν τα παιχνίδια.\nÓla ta paidiá agapoún ta paichnídia.All children love toys.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Nominative, accusative and vocative plural neuter form of όλος (ólos)."
   ],
   "raw_glosses": [
    "Nominative, accusative and vocative plural neuter form of όλος (ólos)."
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈola/"
  }
 ],
 "word": "όλα"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2022-10-02 from the enwiktionary dump dated 2022-10-01 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.