"οριστικός" meaning in Greek

See οριστικός in All languages combined, or Wiktionary

Adjective

Etymology: From Ancient Greek ὁριστικός (horistikós). Etymology templates: {{inh|el|grc|ὁριστικός}} Ancient Greek ὁριστικός (horistikós) Head templates: {{head|el|adjective|feminine|οριστική|||||neuter|οριστικό|||g=m|head=|sort=}} οριστικός • (oristikós) m (feminine οριστική, neuter οριστικό), {{el-adj|f=οριστική|n=οριστικό}} οριστικός • (oristikós) m (feminine οριστική, neuter οριστικό) Inflection templates: {{el-decl-adj|dec=ός-ή-ό|nopio=1|stem=οριστικ}}, {{el-decl-adj-a|abstem=|compstem=|dec=ός-ή-ό|docnote=|form=|lemma=|nopio=1|part=|posnote=|stem=οριστικ|stem2=}}, {{el-decl-adj-positive|dec=ός-ή-ό|form=|header=Declension of οριστικός|note=|pionote=|stem=οριστικ|stem2=}}, {{el-decl-adj-ός-ή-ό|form=|stem=οριστικ|stem2=}}, {{el-decl-adj-table|οριστικός •|οριστική •|οριστικό •|οριστικοί •|οριστικές •|οριστικά •|οριστικού •|οριστικής •|οριστικού •|οριστικών •|οριστικών •|οριστικών •|οριστικό •|οριστική •|οριστικό •|οριστικούς •|οριστικές •|οριστικά •|οριστικέ •|οριστική •|οριστικό •|οριστικοί •|οριστικές •|οριστικά •}} Forms: oristikós [romanization], οριστική [feminine], οριστικό [neuter], no-table-tags [table-tags], οριστικός [masculine, nominative, singular], οριστική [feminine, nominative, singular], οριστικό [neuter, nominative, singular], οριστικοί [masculine, nominative, plural], οριστικές [feminine, nominative, plural], οριστικά [neuter, nominative, plural], οριστικού [genitive, masculine, singular], οριστικής [feminine, genitive, singular], οριστικού [genitive, neuter, singular], οριστικών [genitive, masculine, plural], οριστικών [feminine, genitive, plural], οριστικών [genitive, neuter, plural], οριστικό [accusative, masculine, singular], οριστική [accusative, feminine, singular], οριστικό [accusative, neuter, singular], οριστικούς [accusative, masculine, plural], οριστικές [accusative, feminine, plural], οριστικά [accusative, neuter, plural], οριστικέ [masculine, singular, vocative], οριστική [feminine, singular, vocative], οριστικό [neuter, singular, vocative], οριστικοί [masculine, plural, vocative], οριστικές [feminine, plural, vocative], οριστικά [neuter, plural, vocative]
 1. final, in a final stage
  Sense id: en-οριστικός-el-adj-0BwnxQ~6
 2. (grammar) definite Tags: definite Categories (topical): Grammar
  Sense id: en-οριστικός-el-adj-S2OsRzNr Categories (other): Greek adjectives in declension ός-ή-ό, Greek entries with incorrect language header Disambiguation of Greek adjectives in declension ός-ή-ό: 34 66 Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 3 97 Topics: grammar, human-sciences, linguistics, sciences
The following are not (yet) sense-disambiguated
Derived forms: οριστική έγκλιση (oristikí égklisi), οριστικό άρθρο (oristikó árthro) Related terms: ορισμός (orismós), ορίζω (orízo)

Download JSON data for οριστικός meaning in Greek (6.2kB)

{
 "derived": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "roman": "oristikí égklisi",
   "word": "οριστική έγκλιση"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "roman": "oristikó árthro",
   "word": "οριστικό άρθρο"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "ὁριστικός"
   },
   "expansion": "Ancient Greek ὁριστικός (horistikós)",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Ancient Greek ὁριστικός (horistikós).",
 "forms": [
  {
   "form": "oristikós",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστική",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικό",
   "tags": [
    "neuter"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικός",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικοί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικής",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικούς",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικέ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικοί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "οριστικό",
    "11": "",
    "12": "",
    "2": "adjective",
    "3": "feminine",
    "4": "οριστική",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "neuter",
    "g": "m",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "οριστικός • (oristikós) m (feminine οριστική, neuter οριστικό)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "f": "οριστική",
    "n": "οριστικό"
   },
   "expansion": "οριστικός • (oristikós) m (feminine οριστική, neuter οριστικό)",
   "name": "el-adj"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "nopio": "1",
    "stem": "οριστικ"
   },
   "name": "el-decl-adj"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "",
    "compstem": "",
    "dec": "ός-ή-ό",
    "docnote": "",
    "form": "",
    "lemma": "",
    "nopio": "1",
    "part": "",
    "posnote": "",
    "stem": "οριστικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-a"
  },
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "form": "",
    "header": "Declension of οριστικός",
    "note": "",
    "pionote": "",
    "stem": "οριστικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-positive"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "οριστικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-ός-ή-ό"
  },
  {
   "args": {
    "1": "οριστικός •",
    "10": "οριστικών •",
    "11": "οριστικών •",
    "12": "οριστικών •",
    "13": "οριστικό •",
    "14": "οριστική •",
    "15": "οριστικό •",
    "16": "οριστικούς •",
    "17": "οριστικές •",
    "18": "οριστικά •",
    "19": "οριστικέ •",
    "2": "οριστική •",
    "20": "οριστική •",
    "21": "οριστικό •",
    "22": "οριστικοί •",
    "23": "οριστικές •",
    "24": "οριστικά •",
    "3": "οριστικό •",
    "4": "οριστικοί •",
    "5": "οριστικές •",
    "6": "οριστικά •",
    "7": "οριστικού •",
    "8": "οριστικής •",
    "9": "οριστικού •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "adj",
 "related": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "roman": "orismós",
   "word": "ορισμός"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "roman": "orízo",
   "word": "ορίζω"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "final, in a final stage"
   ],
   "id": "en-οριστικός-el-adj-0BwnxQ~6",
   "links": [
    [
     "final",
     "final"
    ]
   ]
  },
  {
   "antonyms": [
    {
     "word": "αόριστος"
    }
   ],
   "categories": [
    {
     "kind": "topical",
     "langcode": "el",
     "name": "Grammar",
     "orig": "el:Grammar",
     "parents": [
      "Linguistics",
      "Language",
      "Social sciences",
      "Communication",
      "Sciences",
      "Society",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "_dis": "34 66",
     "kind": "other",
     "name": "Greek adjectives in declension ός-ή-ό",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "3 97",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "definite"
   ],
   "id": "en-οριστικός-el-adj-S2OsRzNr",
   "links": [
    [
     "grammar",
     "grammar"
    ],
    [
     "definite",
     "definite"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(grammar) definite"
   ],
   "tags": [
    "definite"
   ],
   "topics": [
    "grammar",
    "human-sciences",
    "linguistics",
    "sciences"
   ]
  }
 ],
 "word": "οριστικός"
}
{
 "categories": [
  "Greek adjectives",
  "Greek adjectives in declension ός-ή-ό",
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek lemmas",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms inherited from Ancient Greek"
 ],
 "derived": [
  {
   "roman": "oristikí égklisi",
   "word": "οριστική έγκλιση"
  },
  {
   "roman": "oristikó árthro",
   "word": "οριστικό άρθρο"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "ὁριστικός"
   },
   "expansion": "Ancient Greek ὁριστικός (horistikós)",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Ancient Greek ὁριστικός (horistikós).",
 "forms": [
  {
   "form": "oristikós",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστική",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικό",
   "tags": [
    "neuter"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικός",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικοί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικής",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικούς",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικέ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικοί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "οριστικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "οριστικό",
    "11": "",
    "12": "",
    "2": "adjective",
    "3": "feminine",
    "4": "οριστική",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "neuter",
    "g": "m",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "οριστικός • (oristikós) m (feminine οριστική, neuter οριστικό)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "f": "οριστική",
    "n": "οριστικό"
   },
   "expansion": "οριστικός • (oristikós) m (feminine οριστική, neuter οριστικό)",
   "name": "el-adj"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "nopio": "1",
    "stem": "οριστικ"
   },
   "name": "el-decl-adj"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "",
    "compstem": "",
    "dec": "ός-ή-ό",
    "docnote": "",
    "form": "",
    "lemma": "",
    "nopio": "1",
    "part": "",
    "posnote": "",
    "stem": "οριστικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-a"
  },
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "form": "",
    "header": "Declension of οριστικός",
    "note": "",
    "pionote": "",
    "stem": "οριστικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-positive"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "οριστικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-ός-ή-ό"
  },
  {
   "args": {
    "1": "οριστικός •",
    "10": "οριστικών •",
    "11": "οριστικών •",
    "12": "οριστικών •",
    "13": "οριστικό •",
    "14": "οριστική •",
    "15": "οριστικό •",
    "16": "οριστικούς •",
    "17": "οριστικές •",
    "18": "οριστικά •",
    "19": "οριστικέ •",
    "2": "οριστική •",
    "20": "οριστική •",
    "21": "οριστικό •",
    "22": "οριστικοί •",
    "23": "οριστικές •",
    "24": "οριστικά •",
    "3": "οριστικό •",
    "4": "οριστικοί •",
    "5": "οριστικές •",
    "6": "οριστικά •",
    "7": "οριστικού •",
    "8": "οριστικής •",
    "9": "οριστικού •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "adj",
 "related": [
  {
   "roman": "orismós",
   "word": "ορισμός"
  },
  {
   "roman": "orízo",
   "word": "ορίζω"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "final, in a final stage"
   ],
   "links": [
    [
     "final",
     "final"
    ]
   ]
  },
  {
   "antonyms": [
    {
     "word": "αόριστος"
    }
   ],
   "categories": [
    "el:Grammar"
   ],
   "glosses": [
    "definite"
   ],
   "links": [
    [
     "grammar",
     "grammar"
    ],
    [
     "definite",
     "definite"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(grammar) definite"
   ],
   "tags": [
    "definite"
   ],
   "topics": [
    "grammar",
    "human-sciences",
    "linguistics",
    "sciences"
   ]
  }
 ],
 "word": "οριστικός"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-23 from the enwiktionary dump dated 2024-06-20 using wiktextract (1b9bfc5 and 0136956). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.