"ప్రాణము" meaning in Telugu

See ప్రాణము in All languages combined, or Wiktionary

Noun

IPA: /pɾaːɳamu/ Forms: prāṇamu [romanization], ప్రాణములు [plural]
Etymology: From Sanskrit प्राण (prāṇa, “breath; energy, vigour, strength, power”) + -ము (-mu). Etymology templates: {{suffix|te|प्राण|-ము|lang1=sa|t1=breath; energy, vigour, strength, power}} Sanskrit प्राण (prāṇa, “breath; energy, vigour, strength, power”) + -ము (-mu) Head templates: {{te-noun|g=m}} ప్రాణము • (prāṇamu) m (plural ప్రాణములు)
 1. life, vitality Categories (topical): Physiology Synonyms: ఉసురు, జీవము
  Sense id: en-ప్రాణము-te-noun-VLY-LpzC Disambiguation of Physiology: 10 28 10 30 10 10
 2. Breath: the first of the five vital airs of the body. Categories (topical): Atmosphere, Atmospheric phenomena, Physiology Synonyms: ఉసురు, ఊపిరి
  Sense id: en-ప్రాణము-te-noun-EddzDidG Disambiguation of Atmosphere: 0 100 0 0 0 0 Disambiguation of Atmospheric phenomena: 5 34 5 13 5 38 Disambiguation of Physiology: 10 28 10 30 10 10
 3. air, wind Categories (topical): Physiology Synonyms: వలి, గాలి
  Sense id: en-ప్రాణము-te-noun-98iQgNbS Disambiguation of Physiology: 10 28 10 30 10 10
 4. (grammar) a vowel Categories (topical): Grammar, Atmospheric phenomena, Physiology
  Sense id: en-ప్రాణము-te-noun-Xu6cXTjT Disambiguation of Atmospheric phenomena: 5 34 5 13 5 38 Disambiguation of Physiology: 10 28 10 30 10 10 Topics: grammar, human-sciences, linguistics, sciences
 5. strength, power, force, energy Categories (topical): Physiology Synonyms: ఉసురు
  Sense id: en-ప్రాణము-te-noun-5rQ0awKJ Disambiguation of Physiology: 10 28 10 30 10 10
 6. Any person or thing dear as life. Categories (topical): Atmospheric phenomena, Physiology
  Sense id: en-ప్రాణము-te-noun-ZMODLKkh Disambiguation of Atmospheric phenomena: 5 34 5 13 5 38 Disambiguation of Physiology: 10 28 10 30 10 10 Categories (other): Telugu entries with incorrect language header, Telugu terms suffixed with -ము, Telugu terms with redundant script codes Disambiguation of Telugu entries with incorrect language header: 2 6 2 37 6 48 Disambiguation of Telugu terms suffixed with -ము: 5 13 5 20 17 40 Disambiguation of Telugu terms with redundant script codes: 2 5 2 22 5 64
The following are not (yet) sense-disambiguated
Categories (topical): Biology Synonyms: ప్రాణం (prāṇaṁ)
Disambiguation of Biology: 0 0 0 0 0 0 Derived forms: పంచప్రాణములు (pañcaprāṇamulu), ప్రాణత్యాగము (prāṇatyāgamu), ప్రాణనాథుడు (prāṇanāthuḍu), ప్రాణముతీయు (prāṇamutīyu), ప్రాణముపోయు (prāṇamupōyu), ప్రాణవాయువు (prāṇavāyuvu), ప్రాణాయామము (prāṇāyāmamu), ప్రాణి (prāṇi), ప్రాణేశుడు (prāṇēśuḍu), ప్రాణేశ్వరి (prāṇēśvari), ప్రాణేశ్వరుడు (prāṇēśvaruḍu)

Inflected forms

Alternative forms

Download JSONL data for ప్రాణము meaning in Telugu (6.8kB)

{
 "categories": [
  {
   "_dis": "0 0 0 0 0 0",
   "kind": "topical",
   "langcode": "te",
   "name": "Biology",
   "orig": "te:Biology",
   "parents": [
    "Sciences",
    "All topics",
    "Fundamental"
   ],
   "source": "w+disamb"
  }
 ],
 "derived": [
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "roman": "pañcaprāṇamulu",
   "word": "పంచప్రాణములు"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "roman": "prāṇatyāgamu",
   "word": "ప్రాణత్యాగము"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "roman": "prāṇanāthuḍu",
   "word": "ప్రాణనాథుడు"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "roman": "prāṇamutīyu",
   "word": "ప్రాణముతీయు"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "roman": "prāṇamupōyu",
   "word": "ప్రాణముపోయు"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "roman": "prāṇavāyuvu",
   "word": "ప్రాణవాయువు"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "roman": "prāṇāyāmamu",
   "word": "ప్రాణాయామము"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "roman": "prāṇi",
   "word": "ప్రాణి"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "roman": "prāṇēśuḍu",
   "word": "ప్రాణేశుడు"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "roman": "prāṇēśvari",
   "word": "ప్రాణేశ్వరి"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "roman": "prāṇēśvaruḍu",
   "word": "ప్రాణేశ్వరుడు"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "प्राण",
    "3": "-ము",
    "lang1": "sa",
    "t1": "breath; energy, vigour, strength, power"
   },
   "expansion": "Sanskrit प्राण (prāṇa, “breath; energy, vigour, strength, power”) + -ము (-mu)",
   "name": "suffix"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Sanskrit प्राण (prāṇa, “breath; energy, vigour, strength, power”) + -ము (-mu).",
 "forms": [
  {
   "form": "prāṇamu",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "ప్రాణములు",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "m"
   },
   "expansion": "ప్రాణము • (prāṇamu) m (plural ప్రాణములు)",
   "name": "te-noun"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "10 28 10 30 10 10",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Physiology",
     "orig": "te:Physiology",
     "parents": [
      "Biology",
      "Medicine",
      "Sciences",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Will life be taken, or will life be given?",
     "ref": "2022, “Dosti”, in Sirivennela Seetharama Sastry (lyrics), M. M. Keeravani (music), RRR, performed by Vedala Hemachandra",
     "roman": "prāṇāniki prāṇaṁ istundō tīstundō",
     "text": "ప్రాణానికి ప్రాణం ఇస్తుందో తీస్తుందో",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "life, vitality"
   ],
   "id": "en-ప్రాణము-te-noun-VLY-LpzC",
   "links": [
    [
     "life",
     "life"
    ],
    [
     "vitality",
     "vitality"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "ఉసురు"
    },
    {
     "word": "జీవము"
    }
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "0 100 0 0 0 0",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Atmosphere",
     "orig": "te:Atmosphere",
     "parents": [
      "Nature",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "5 34 5 13 5 38",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Atmospheric phenomena",
     "orig": "te:Atmospheric phenomena",
     "parents": [
      "Atmosphere",
      "Nature",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "10 28 10 30 10 10",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Physiology",
     "orig": "te:Physiology",
     "parents": [
      "Biology",
      "Medicine",
      "Sciences",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Breath: the first of the five vital airs of the body."
   ],
   "id": "en-ప్రాణము-te-noun-EddzDidG",
   "links": [
    [
     "Breath",
     "breath"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "ఉసురు"
    },
    {
     "word": "ఊపిరి"
    }
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "10 28 10 30 10 10",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Physiology",
     "orig": "te:Physiology",
     "parents": [
      "Biology",
      "Medicine",
      "Sciences",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "air, wind"
   ],
   "id": "en-ప్రాణము-te-noun-98iQgNbS",
   "links": [
    [
     "air",
     "air"
    ],
    [
     "wind",
     "wind"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "వలి"
    },
    {
     "word": "గాలి"
    }
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Grammar",
     "orig": "te:Grammar",
     "parents": [
      "Linguistics",
      "Language",
      "Social sciences",
      "Communication",
      "Sciences",
      "Society",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "_dis": "5 34 5 13 5 38",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Atmospheric phenomena",
     "orig": "te:Atmospheric phenomena",
     "parents": [
      "Atmosphere",
      "Nature",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "10 28 10 30 10 10",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Physiology",
     "orig": "te:Physiology",
     "parents": [
      "Biology",
      "Medicine",
      "Sciences",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "a vowel"
   ],
   "id": "en-ప్రాణము-te-noun-Xu6cXTjT",
   "links": [
    [
     "grammar",
     "grammar"
    ],
    [
     "vowel",
     "vowel"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(grammar) a vowel"
   ],
   "topics": [
    "grammar",
    "human-sciences",
    "linguistics",
    "sciences"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "10 28 10 30 10 10",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Physiology",
     "orig": "te:Physiology",
     "parents": [
      "Biology",
      "Medicine",
      "Sciences",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "strength, power, force, energy"
   ],
   "id": "en-ప్రాణము-te-noun-5rQ0awKJ",
   "links": [
    [
     "strength",
     "strength"
    ],
    [
     "power",
     "power"
    ],
    [
     "force",
     "force"
    ],
    [
     "energy",
     "energy"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "ఉసురు"
    }
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "2 6 2 37 6 48",
     "kind": "other",
     "name": "Telugu entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "5 13 5 20 17 40",
     "kind": "other",
     "name": "Telugu terms suffixed with -ము",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "2 5 2 22 5 64",
     "kind": "other",
     "name": "Telugu terms with redundant script codes",
     "parents": [
      "Terms with redundant script codes",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "5 34 5 13 5 38",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Atmospheric phenomena",
     "orig": "te:Atmospheric phenomena",
     "parents": [
      "Atmosphere",
      "Nature",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "10 28 10 30 10 10",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Physiology",
     "orig": "te:Physiology",
     "parents": [
      "Biology",
      "Medicine",
      "Sciences",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "You are my life.",
     "roman": "nuvvē nā prāṇamu.",
     "text": "నువ్వే నా ప్రాణము.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Any person or thing dear as life."
   ],
   "id": "en-ప్రాణము-te-noun-ZMODLKkh"
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/pɾaːɳamu/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0",
   "roman": "prāṇaṁ",
   "word": "ప్రాణం"
  }
 ],
 "word": "ప్రాణము"
}
{
 "categories": [
  "Telugu entries with incorrect language header",
  "Telugu lemmas",
  "Telugu masculine nouns",
  "Telugu nouns",
  "Telugu terms derived from Sanskrit",
  "Telugu terms suffixed with -ము",
  "Telugu terms with IPA pronunciation",
  "Telugu terms with redundant script codes",
  "te:Atmosphere",
  "te:Atmospheric phenomena",
  "te:Biology",
  "te:Physiology"
 ],
 "derived": [
  {
   "roman": "pañcaprāṇamulu",
   "word": "పంచప్రాణములు"
  },
  {
   "roman": "prāṇatyāgamu",
   "word": "ప్రాణత్యాగము"
  },
  {
   "roman": "prāṇanāthuḍu",
   "word": "ప్రాణనాథుడు"
  },
  {
   "roman": "prāṇamutīyu",
   "word": "ప్రాణముతీయు"
  },
  {
   "roman": "prāṇamupōyu",
   "word": "ప్రాణముపోయు"
  },
  {
   "roman": "prāṇavāyuvu",
   "word": "ప్రాణవాయువు"
  },
  {
   "roman": "prāṇāyāmamu",
   "word": "ప్రాణాయామము"
  },
  {
   "roman": "prāṇi",
   "word": "ప్రాణి"
  },
  {
   "roman": "prāṇēśuḍu",
   "word": "ప్రాణేశుడు"
  },
  {
   "roman": "prāṇēśvari",
   "word": "ప్రాణేశ్వరి"
  },
  {
   "roman": "prāṇēśvaruḍu",
   "word": "ప్రాణేశ్వరుడు"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "प्राण",
    "3": "-ము",
    "lang1": "sa",
    "t1": "breath; energy, vigour, strength, power"
   },
   "expansion": "Sanskrit प्राण (prāṇa, “breath; energy, vigour, strength, power”) + -ము (-mu)",
   "name": "suffix"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Sanskrit प्राण (prāṇa, “breath; energy, vigour, strength, power”) + -ము (-mu).",
 "forms": [
  {
   "form": "prāṇamu",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "ప్రాణములు",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "m"
   },
   "expansion": "ప్రాణము • (prāṇamu) m (plural ప్రాణములు)",
   "name": "te-noun"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Telugu terms with quotations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Will life be taken, or will life be given?",
     "ref": "2022, “Dosti”, in Sirivennela Seetharama Sastry (lyrics), M. M. Keeravani (music), RRR, performed by Vedala Hemachandra",
     "roman": "prāṇāniki prāṇaṁ istundō tīstundō",
     "text": "ప్రాణానికి ప్రాణం ఇస్తుందో తీస్తుందో",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "life, vitality"
   ],
   "links": [
    [
     "life",
     "life"
    ],
    [
     "vitality",
     "vitality"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "ఉసురు"
    },
    {
     "word": "జీవము"
    }
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "Breath: the first of the five vital airs of the body."
   ],
   "links": [
    [
     "Breath",
     "breath"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "ఉసురు"
    },
    {
     "word": "ఊపిరి"
    }
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "air, wind"
   ],
   "links": [
    [
     "air",
     "air"
    ],
    [
     "wind",
     "wind"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "వలి"
    },
    {
     "word": "గాలి"
    }
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "te:Grammar"
   ],
   "glosses": [
    "a vowel"
   ],
   "links": [
    [
     "grammar",
     "grammar"
    ],
    [
     "vowel",
     "vowel"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(grammar) a vowel"
   ],
   "topics": [
    "grammar",
    "human-sciences",
    "linguistics",
    "sciences"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "strength, power, force, energy"
   ],
   "links": [
    [
     "strength",
     "strength"
    ],
    [
     "power",
     "power"
    ],
    [
     "force",
     "force"
    ],
    [
     "energy",
     "energy"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "ఉసురు"
    }
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Telugu terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "You are my life.",
     "roman": "nuvvē nā prāṇamu.",
     "text": "నువ్వే నా ప్రాణము.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Any person or thing dear as life."
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/pɾaːɳamu/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "roman": "prāṇaṁ",
   "word": "ప్రాణం"
  }
 ],
 "word": "ప్రాణము"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Telugu dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-13 from the enwiktionary dump dated 2024-07-01 using wiktextract (f8674bc and 7cfad79). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.