"అవ్యయము" meaning in Telugu

See అవ్యయము in All languages combined, or Wiktionary

Noun

Forms: avyayamu [romanization], అవ్యయములు [plural]
Etymology: From Sanskrit अव्यय (avyaya) + -ము (-mu). Etymology templates: {{uder|te|sa|अव्यय}} Sanskrit अव्यय (avyaya), {{suffix|te||ము}} + -ము (-mu) Head templates: {{te-noun|tr=avyayamu}} అవ్యయము • (avyayamu) ? (plural అవ్యయములు)
 1. (grammar) particle Categories (topical): Grammar
  Sense id: en-అవ్యయము-te-noun-HR0VXnWE Categories (other): Telugu entries with incorrect language header, Telugu terms suffixed with -ము, Telugu terms with redundant script codes, Telugu undefined derivations Topics: grammar, human-sciences, linguistics, sciences Related terms: విశేషణము (viśēṣaṇamu), ఉపపదము (upapadamu), క్రియావిశేషణము (kriyāviśēṣaṇamu), సముచ్చయము (samuccayamu), ఆశ్చర్యార్థకము (āścaryārthakamu), నామవాచకము (nāmavācakamu), సంఖ్యావాచకము (saṅkhyāvācakamu), అసమాపక క్రియ (asamāpaka kriya), సర్వనామము (sarvanāmamu), క్రియ (kriya) Related terms (parts of speech): భాషాభాగము

Alternative forms

Download JSONL data for అవ్యయము meaning in Telugu (2.5kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "sa",
    "3": "अव्यय"
   },
   "expansion": "Sanskrit अव्यय (avyaya)",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "",
    "3": "ము"
   },
   "expansion": "+ -ము (-mu)",
   "name": "suffix"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Sanskrit अव्यय (avyaya) + -ము (-mu).",
 "forms": [
  {
   "form": "avyayamu",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "అవ్యయములు",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "tr": "avyayamu"
   },
   "expansion": "అవ్యయము • (avyayamu) ? (plural అవ్యయములు)",
   "name": "te-noun"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Telugu entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Telugu terms suffixed with -ము",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Telugu terms with redundant script codes",
     "parents": [
      "Terms with redundant script codes",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Telugu undefined derivations",
     "parents": [
      "Undefined derivations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Grammar",
     "orig": "te:Grammar",
     "parents": [
      "Linguistics",
      "Language",
      "Social sciences",
      "Communication",
      "Sciences",
      "Society",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "particle"
   ],
   "id": "en-అవ్యయము-te-noun-HR0VXnWE",
   "links": [
    [
     "grammar",
     "grammar"
    ],
    [
     "particle",
     "particle"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(grammar) particle"
   ],
   "related": [
    {
     "sense": "parts of speech",
     "word": "భాషాభాగము"
    },
    {
     "roman": "viśēṣaṇamu",
     "word": "విశేషణము"
    },
    {
     "roman": "upapadamu",
     "word": "ఉపపదము"
    },
    {
     "roman": "kriyāviśēṣaṇamu",
     "word": "క్రియావిశేషణము"
    },
    {
     "roman": "samuccayamu",
     "word": "సముచ్చయము"
    },
    {
     "roman": "āścaryārthakamu",
     "word": "ఆశ్చర్యార్థకము"
    },
    {
     "roman": "nāmavācakamu",
     "word": "నామవాచకము"
    },
    {
     "roman": "saṅkhyāvācakamu",
     "word": "సంఖ్యావాచకము"
    },
    {
     "roman": "asamāpaka kriya",
     "word": "అసమాపక క్రియ"
    },
    {
     "roman": "sarvanāmamu",
     "word": "సర్వనామము"
    },
    {
     "roman": "kriya",
     "word": "క్రియ"
    }
   ],
   "topics": [
    "grammar",
    "human-sciences",
    "linguistics",
    "sciences"
   ]
  }
 ],
 "word": "అవ్యయము"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "sa",
    "3": "अव्यय"
   },
   "expansion": "Sanskrit अव्यय (avyaya)",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "",
    "3": "ము"
   },
   "expansion": "+ -ము (-mu)",
   "name": "suffix"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Sanskrit अव्यय (avyaya) + -ము (-mu).",
 "forms": [
  {
   "form": "avyayamu",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "అవ్యయములు",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "tr": "avyayamu"
   },
   "expansion": "అవ్యయము • (avyayamu) ? (plural అవ్యయములు)",
   "name": "te-noun"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "noun",
 "related": [
  {
   "sense": "parts of speech",
   "word": "భాషాభాగము"
  },
  {
   "roman": "viśēṣaṇamu",
   "word": "విశేషణము"
  },
  {
   "roman": "upapadamu",
   "word": "ఉపపదము"
  },
  {
   "roman": "kriyāviśēṣaṇamu",
   "word": "క్రియావిశేషణము"
  },
  {
   "roman": "samuccayamu",
   "word": "సముచ్చయము"
  },
  {
   "roman": "āścaryārthakamu",
   "word": "ఆశ్చర్యార్థకము"
  },
  {
   "roman": "nāmavācakamu",
   "word": "నామవాచకము"
  },
  {
   "roman": "saṅkhyāvācakamu",
   "word": "సంఖ్యావాచకము"
  },
  {
   "roman": "asamāpaka kriya",
   "word": "అసమాపక క్రియ"
  },
  {
   "roman": "sarvanāmamu",
   "word": "సర్వనామము"
  },
  {
   "roman": "kriya",
   "word": "క్రియ"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Requests for gender in Telugu entries",
    "Telugu entries with incorrect language header",
    "Telugu lemmas",
    "Telugu nouns",
    "Telugu terms derived from Sanskrit",
    "Telugu terms suffixed with -ము",
    "Telugu terms with redundant script codes",
    "Telugu undefined derivations",
    "te-noun with tr",
    "te:Grammar"
   ],
   "glosses": [
    "particle"
   ],
   "links": [
    [
     "grammar",
     "grammar"
    ],
    [
     "particle",
     "particle"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(grammar) particle"
   ],
   "topics": [
    "grammar",
    "human-sciences",
    "linguistics",
    "sciences"
   ]
  }
 ],
 "word": "అవ్యయము"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Telugu dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-22 from the enwiktionary dump dated 2024-07-20 using wiktextract (0af6c06 and 6aeea9b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.