"όλο" meaning in Greek

Adjective

Forms: ólo [romanization] IPA: /ˈo.lo/
 1. Accusative singular masculine form of όλος (ólos). Tags: accusative, form-of, masculine, singular Form of: όλος (extra: ólos)
 2. Nominative, accusative and vocative singular neuter form of όλος (ólos). Tags: accusative, form-of, neuter, nominative, singular, vocative Form of: όλος (extra: ólos)
The following are not (yet) sense-disambiguated
Nontopical Categories: Greek adjective forms, Greek non-lemma forms, Greek palindromes, Greek terms with IPA pronunciation

Adverb

Forms: ólo [romanization] IPA: /ˈo.lo/
 1. always, constantly, nonstop Non-topical categories: Greek terms with usage examples
 2. nothing but, full of, filled with (only) Non-topical categories: Greek terms with usage examples
 3. ever, x and x-er (increasingly) Tags: with και Non-topical categories: Greek terms with usage examples
The following are not (yet) sense-disambiguated
Nontopical Categories: Greek adjective forms, Greek adverbs, Greek lemmas, Greek non-lemma forms, Greek palindromes, Greek terms derived from Ancient Greek, Greek terms inherited from Ancient Greek, Greek terms with IPA pronunciation Synonyms (constantly): συνεχώς (synechós), ασταμάτητα (astamátita) Synonyms (ever, increasingly): ολοένα (oloéna) Synonyms (full of): γεμάτος (gemátos)

Download JSON data for όλο meaning in Greek (4.2kB)

{
 "antonyms": [
  {
   "english": "rarely",
   "roman": "spánia",
   "word": "σπάνια"
  },
  {
   "english": "never",
   "roman": "poté",
   "word": "ποτέ"
  }
 ],
 "etymology-templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "ὅλον",
    "tr": ""
   },
   "expansion": "Ancient Greek ὅλον (hólon)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "ὅλος",
    "3": "",
    "t": "all, whole, entire"
   },
   "expansion": "ὅλος (hólos, “all, whole, entire”)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology-text": "From Ancient Greek ὅλον (hólon), from ὅλος (hólos, “all, whole, entire”). Used adverbially since Ancient era.",
 "forms": [
  {
   "form": "ólo",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "heads": [
  {
   "template_name": "el-adv"
  },
  {
   "1": "el",
   "2": "adverbs",
   "3": "",
   "4": "",
   "5": "",
   "6": "",
   "head": "",
   "sort": "",
   "template_name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "nontopical_categories": [
  "Greek adjective forms",
  "Greek adverbs",
  "Greek lemmas",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek palindromes",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms inherited from Ancient Greek",
  "Greek terms with IPA pronunciation"
 ],
 "pos": "adv",
 "senses": [
  {
   "examples": [
    {
     "text": "Αυτή όλο παραπονιέται. Aftí ólo paraponiétai.She complains constantly."
    }
   ],
   "glosses": [
    "always, constantly, nonstop"
   ],
   "id": "όλο-adv-Ra4mveLT",
   "nontopical_categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ]
  },
  {
   "examples": [
    {
     "text": "Στην οικογένειά του είναι όλο γιατροί. Stin oikogéneiá tou eínai ólo giatroí.In his family, there's nothing but doctors."
    }
   ],
   "glosses": [
    "nothing but, full of, filled with (only)"
   ],
   "id": "όλο-adv-pnPdtgqM",
   "nontopical_categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ]
  },
  {
   "examples": [
    {
     "text": "όλο και ψηλότερα ― ólo kai psilótera ― higher and higher, ever higher"
    },
    {
     "text": "όλο και μεγαλύτερος ― ólo kai megalýteros ― ever bigger, bigger and bigger"
    }
   ],
   "glosses": [
    "ever, x and x-er (increasingly)"
   ],
   "id": "όλο-adv-voLHIimq",
   "nontopical_categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "tags": [
    "with και"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈo.lo/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "roman": "synechós",
   "sense": "constantly",
   "word": "συνεχώς"
  },
  {
   "roman": "astamátita",
   "sense": "constantly",
   "word": "ασταμάτητα"
  },
  {
   "roman": "gemátos",
   "sense": "full of",
   "word": "γεμάτος"
  },
  {
   "roman": "oloéna",
   "sense": "ever, increasingly",
   "word": "ολοένα"
  }
 ],
 "word": "όλο"
}

{
 "etymology-templates": [],
 "etymology-text": "Inflected forms.",
 "forms": [
  {
   "form": "ólo",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "heads": [
  {
   "template_name": "el-adj-form"
  },
  {
   "1": "el",
   "2": "adjective forms",
   "cat2": "",
   "head": "",
   "sort": "",
   "template_name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "nontopical_categories": [
  "Greek adjective forms",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek palindromes",
  "Greek terms with IPA pronunciation"
 ],
 "pos": "adj",
 "senses": [
  {
   "form_of": [
    {
     "extra": "ólos",
     "word": "όλος"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Accusative singular masculine form of όλος (ólos)."
   ],
   "id": "όλο-adj-V4pctMUB",
   "tags": [
    "accusative",
    "form-of",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form_of": [
    {
     "extra": "ólos",
     "word": "όλος"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Nominative, accusative and vocative singular neuter form of όλος (ólos)."
   ],
   "id": "όλο-adj-.zJKfyzk",
   "tags": [
    "accusative",
    "form-of",
    "neuter",
    "nominative",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈo.lo/"
  }
 ],
 "word": "όλο"
}


This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2021-09-21 from the enwiktionary dump dated 2021-09-20 using wiktextract. The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed data.