"σε" meaning in Greek

See σε in All languages combined, or Wiktionary

Preposition

IPA: [sɛ] Forms: se [romanization]
Etymology: From Ancient Greek εἰς (eis). Doublet of εις (eis). Etymology templates: {{inh|el|grc|εἰς}} Ancient Greek εἰς (eis), {{doublet|el|εις}} Doublet of εις (eis) Head templates: {{head|el|preposition|head=|sort=}} σε • (se), {{el-prep}} σε • (se)
 1. to, at, by, in, on, unto, upon
  for time, duration
  Sense id: en-σε-el-prep-soqFRrBW
 2. to, at, by, in, on, unto, upon
  for space or position
  Sense id: en-σε-el-prep-PXMpbPmP
 3. to, at, by, in, on, unto, upon
  other senses
  Sense id: en-σε-el-prep-3rG8-FwP
The following are not (yet) sense-disambiguated
Synonyms: σ' (s') (english: optionally, but very often) [before-vowel] Related terms: σε + τα → στα (sta) (english: to the; se) [gender-neutral, plural], σε + τη → στη (sti) (english: to her; se) [feminine, singular], σε + την → στην (english: to her; se; tin; stin, feminine singular with final n), σε + τις → στις (stis) (english: to them; se) [feminine, plural], σε + το → στο (english: to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular), σε + τον → στον (english: to him; se; ton; ston, masculine singular with final n), σε + τους → στους (stous) (english: to them; se) [masculine, plural], σε + της → στης (stis) (english: to hers; se) [feminine, singular], σε + του → στου (stou) (english: to his; to its; se) [masculine, neuter, singular], σε + των → στων (english: to their; se; ton; ston, all genders plural)
Etymology number: 2

Pronoun

Forms: se [romanization]
Etymology: From Ancient Greek σέ (sé, “you”, pronoun). Etymology templates: {{uder|el|grc|σέ||you|pos=pron}} Ancient Greek σέ (sé, “you”, pronoun) Head templates: {{head|el|pronoun form|weak personal}} σε • (se) (weak personal)
 1. you (2nd person singular, accusative) Tags: personal, pronoun, weak Synonyms: εσένα (eséna) (english: strong form), σένα (séna) (english: strong form contracted)
  Sense id: en-σε-el-pron-mXFzwyJi Categories (other): Greek entries with incorrect language header, Greek personal pronouns, Greek prepositions, Greek undefined derivations Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 2 0 2 96 Disambiguation of Greek personal pronouns: 6 0 4 90 Disambiguation of Greek prepositions: 7 16 31 47 Related terms: strong, weak, nominative, εσύ •, —, εσείς •, genitive, εσένα •, σου • †, εσάς •, σας • †, accusative, σε •, σας •, vocative, † These terms double as possessive pronouns. All personal pronoun forms are displayed at εγώ (egó) (english: I)
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 1

Alternative forms

Download JSON data for σε meaning in Greek (7.1kB)

{
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "σέ",
    "4": "",
    "5": "you",
    "pos": "pron"
   },
   "expansion": "Ancient Greek σέ (sé, “you”, pronoun)",
   "name": "uder"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Ancient Greek σέ (sé, “you”, pronoun).",
 "forms": [
  {
   "form": "se",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "pronoun form",
    "3": "weak personal"
   },
   "expansion": "σε • (se) (weak personal)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "2 0 2 96",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "6 0 4 90",
     "kind": "other",
     "name": "Greek personal pronouns",
     "parents": [
      "Personal pronouns",
      "Pronouns",
      "Lemmas"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "7 16 31 47",
     "kind": "other",
     "name": "Greek prepositions",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek undefined derivations",
     "parents": [
      "Undefined derivations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "literally, “What do they call you?”",
     "text": "Πώς σε λένε;\nPós se léne?\nWhat is your name?",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "you (2nd person singular, accusative)"
   ],
   "id": "en-σε-el-pron-mXFzwyJi",
   "links": [
    [
     "you",
     "you"
    ],
    [
     "accusative",
     "accusative case"
    ]
   ],
   "related": [
    {
     "word": "strong"
    },
    {
     "word": "weak"
    },
    {
     "word": "nominative"
    },
    {
     "word": "εσύ •"
    },
    {
     "word": "—"
    },
    {
     "word": "εσείς •"
    },
    {
     "word": "genitive"
    },
    {
     "word": "εσένα •"
    },
    {
     "word": "σου • †"
    },
    {
     "word": "εσάς •"
    },
    {
     "word": "σας • †"
    },
    {
     "word": "accusative"
    },
    {
     "word": "σε •"
    },
    {
     "word": "σας •"
    },
    {
     "word": "vocative"
    },
    {
     "english": "I",
     "roman": "egó",
     "word": "† These terms double as possessive pronouns. All personal pronoun forms are displayed at εγώ"
    }
   ],
   "synonyms": [
    {
     "english": "strong form",
     "roman": "eséna",
     "word": "εσένα"
    },
    {
     "english": "strong form contracted",
     "roman": "séna",
     "word": "σένα"
    }
   ],
   "tags": [
    "personal",
    "pronoun",
    "weak"
   ]
  }
 ],
 "word": "σε"
}

{
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "εἰς"
   },
   "expansion": "Ancient Greek εἰς (eis)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "εις"
   },
   "expansion": "Doublet of εις (eis)",
   "name": "doublet"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Ancient Greek εἰς (eis). Doublet of εις (eis).",
 "forms": [
  {
   "form": "se",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "preposition",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "σε • (se)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "σε • (se)",
   "name": "el-prep"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "prep",
 "related": [
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "to the; se",
   "roman": "sta",
   "tags": [
    "gender-neutral",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τα → στα"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "to her; se",
   "roman": "sti",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + τη → στη"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
   "word": "σε + την → στην"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "to them; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τις → στις"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
   "word": "σε + το → στο"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
   "word": "σε + τον → στον"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "to them; se",
   "roman": "stous",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τους → στους"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "to hers; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + της → στης"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "to his; to its; se",
   "roman": "stou",
   "tags": [
    "masculine",
    "neuter",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + του → στου"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
   "word": "σε + των → στων"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "I'll come back in two days.",
     "roman": "Tha epistrépso se dýo iméres.",
     "text": "Θα επιστρέψω σε δύο ημέρες.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to, at, by, in, on, unto, upon",
    "for time, duration"
   ],
   "id": "en-σε-el-prep-soqFRrBW",
   "links": [
    [
     "to",
     "to"
    ],
    [
     "at",
     "at"
    ],
    [
     "by",
     "by"
    ],
    [
     "in",
     "in"
    ],
    [
     "on",
     "on"
    ],
    [
     "unto",
     "unto"
    ],
    [
     "upon",
     "upon"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "I put the pencil on a certain table.",
     "roman": "Vázo to molývi se kápoio trapézi.",
     "text": "Βάζω το μολύβι σε κάποιο τραπέζι.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I put the pencil on a (one) table.",
     "roman": "Vázo to molývi s' éna trapézi.",
     "text": "Βάζω το μολύβι σ' ένα τραπέζι.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I put the pencil on the table.",
     "roman": "Vázo to molývi sto trapézi.",
     "text": "Βάζω το μολύβι στο τραπέζι.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I work at a company.",
     "roman": "Ergázomai se mía epicheírisi.",
     "text": "Εργάζομαι σε μία επιχείρηση.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I am in a difficult position.",
     "roman": "Eímai se dýskoli thési.",
     "text": "Είμαι σε δύσκολη θέση.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to, at, by, in, on, unto, upon",
    "for space or position"
   ],
   "id": "en-σε-el-prep-PXMpbPmP",
   "links": [
    [
     "to",
     "to"
    ],
    [
     "at",
     "at"
    ],
    [
     "by",
     "by"
    ],
    [
     "in",
     "in"
    ],
    [
     "on",
     "on"
    ],
    [
     "unto",
     "unto"
    ],
    [
     "upon",
     "upon"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "They gave the prize to a young poet.",
     "roman": "Édosan to vraveío se/s' énan néo poiití.",
     "text": "Έδωσαν το βραβείο σε/σ' έναν νέο ποιητή.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I tear the paper in two pieces.",
     "roman": "Skízo to chartí se dýo kommátia.",
     "text": "Σκίζω το χαρτί σε δύο κομμάτια.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I was paid in euro (currency).",
     "roman": "Pliróthika se evró.",
     "text": "Πληρώθηκα σε ευρώ.",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "Μιλάω σε σένα (σ' εσένα), όχι στην αδερφή σου. ― Miláo se séna (s' eséna), óchi stin aderfí sou. ― I am speaking to you, not to your sister.",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "—Σε ποιο μάθημα έχεις πάρει τον καλύτερο βαθμό; —Στα μαθηματικά.\n—Se poio máthima écheis párei ton kalýtero vathmó? —Sta mathimatiká.\n—At which lesson have you got the highest mark? —At mathematics.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to, at, by, in, on, unto, upon",
    "other senses"
   ],
   "id": "en-σε-el-prep-3rG8-FwP",
   "links": [
    [
     "to",
     "to"
    ],
    [
     "at",
     "at"
    ],
    [
     "by",
     "by"
    ],
    [
     "in",
     "in"
    ],
    [
     "on",
     "on"
    ],
    [
     "unto",
     "unto"
    ],
    [
     "upon",
     "upon"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "[sɛ]"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "optionally, but very often",
   "roman": "s'",
   "tags": [
    "before-vowel"
   ],
   "word": "σ'"
  }
 ],
 "word": "σε"
}
{
 "categories": [
  "Greek doublets",
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek lemmas",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek personal pronouns",
  "Greek prepositions",
  "Greek pronoun forms",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms inherited from Ancient Greek",
  "Greek terms with IPA pronunciation",
  "Greek undefined derivations"
 ],
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "σέ",
    "4": "",
    "5": "you",
    "pos": "pron"
   },
   "expansion": "Ancient Greek σέ (sé, “you”, pronoun)",
   "name": "uder"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Ancient Greek σέ (sé, “you”, pronoun).",
 "forms": [
  {
   "form": "se",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "pronoun form",
    "3": "weak personal"
   },
   "expansion": "σε • (se) (weak personal)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "pron",
 "related": [
  {
   "word": "strong"
  },
  {
   "word": "weak"
  },
  {
   "word": "nominative"
  },
  {
   "word": "εσύ •"
  },
  {
   "word": "—"
  },
  {
   "word": "εσείς •"
  },
  {
   "word": "genitive"
  },
  {
   "word": "εσένα •"
  },
  {
   "word": "σου • †"
  },
  {
   "word": "εσάς •"
  },
  {
   "word": "σας • †"
  },
  {
   "word": "accusative"
  },
  {
   "word": "σε •"
  },
  {
   "word": "σας •"
  },
  {
   "word": "vocative"
  },
  {
   "english": "I",
   "roman": "egó",
   "word": "† These terms double as possessive pronouns. All personal pronoun forms are displayed at εγώ"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "literally, “What do they call you?”",
     "text": "Πώς σε λένε;\nPós se léne?\nWhat is your name?",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "you (2nd person singular, accusative)"
   ],
   "links": [
    [
     "you",
     "you"
    ],
    [
     "accusative",
     "accusative case"
    ]
   ],
   "tags": [
    "personal",
    "pronoun",
    "weak"
   ]
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "english": "strong form",
   "roman": "eséna",
   "word": "εσένα"
  },
  {
   "english": "strong form contracted",
   "roman": "séna",
   "word": "σένα"
  }
 ],
 "word": "σε"
}

{
 "categories": [
  "Greek doublets",
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek lemmas",
  "Greek personal pronouns",
  "Greek prepositions",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms inherited from Ancient Greek",
  "Greek terms with IPA pronunciation"
 ],
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "εἰς"
   },
   "expansion": "Ancient Greek εἰς (eis)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "εις"
   },
   "expansion": "Doublet of εις (eis)",
   "name": "doublet"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Ancient Greek εἰς (eis). Doublet of εις (eis).",
 "forms": [
  {
   "form": "se",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "preposition",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "σε • (se)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "σε • (se)",
   "name": "el-prep"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "prep",
 "related": [
  {
   "english": "to the; se",
   "roman": "sta",
   "tags": [
    "gender-neutral",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τα → στα"
  },
  {
   "english": "to her; se",
   "roman": "sti",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + τη → στη"
  },
  {
   "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
   "word": "σε + την → στην"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τις → στις"
  },
  {
   "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
   "word": "σε + το → στο"
  },
  {
   "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
   "word": "σε + τον → στον"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stous",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τους → στους"
  },
  {
   "english": "to hers; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + της → στης"
  },
  {
   "english": "to his; to its; se",
   "roman": "stou",
   "tags": [
    "masculine",
    "neuter",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + του → στου"
  },
  {
   "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
   "word": "σε + των → στων"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I'll come back in two days.",
     "roman": "Tha epistrépso se dýo iméres.",
     "text": "Θα επιστρέψω σε δύο ημέρες.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to, at, by, in, on, unto, upon",
    "for time, duration"
   ],
   "links": [
    [
     "to",
     "to"
    ],
    [
     "at",
     "at"
    ],
    [
     "by",
     "by"
    ],
    [
     "in",
     "in"
    ],
    [
     "on",
     "on"
    ],
    [
     "unto",
     "unto"
    ],
    [
     "upon",
     "upon"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I put the pencil on a certain table.",
     "roman": "Vázo to molývi se kápoio trapézi.",
     "text": "Βάζω το μολύβι σε κάποιο τραπέζι.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I put the pencil on a (one) table.",
     "roman": "Vázo to molývi s' éna trapézi.",
     "text": "Βάζω το μολύβι σ' ένα τραπέζι.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I put the pencil on the table.",
     "roman": "Vázo to molývi sto trapézi.",
     "text": "Βάζω το μολύβι στο τραπέζι.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I work at a company.",
     "roman": "Ergázomai se mía epicheírisi.",
     "text": "Εργάζομαι σε μία επιχείρηση.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I am in a difficult position.",
     "roman": "Eímai se dýskoli thési.",
     "text": "Είμαι σε δύσκολη θέση.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to, at, by, in, on, unto, upon",
    "for space or position"
   ],
   "links": [
    [
     "to",
     "to"
    ],
    [
     "at",
     "at"
    ],
    [
     "by",
     "by"
    ],
    [
     "in",
     "in"
    ],
    [
     "on",
     "on"
    ],
    [
     "unto",
     "unto"
    ],
    [
     "upon",
     "upon"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "They gave the prize to a young poet.",
     "roman": "Édosan to vraveío se/s' énan néo poiití.",
     "text": "Έδωσαν το βραβείο σε/σ' έναν νέο ποιητή.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I tear the paper in two pieces.",
     "roman": "Skízo to chartí se dýo kommátia.",
     "text": "Σκίζω το χαρτί σε δύο κομμάτια.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I was paid in euro (currency).",
     "roman": "Pliróthika se evró.",
     "text": "Πληρώθηκα σε ευρώ.",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "Μιλάω σε σένα (σ' εσένα), όχι στην αδερφή σου. ― Miláo se séna (s' eséna), óchi stin aderfí sou. ― I am speaking to you, not to your sister.",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "—Σε ποιο μάθημα έχεις πάρει τον καλύτερο βαθμό; —Στα μαθηματικά.\n—Se poio máthima écheis párei ton kalýtero vathmó? —Sta mathimatiká.\n—At which lesson have you got the highest mark? —At mathematics.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to, at, by, in, on, unto, upon",
    "other senses"
   ],
   "links": [
    [
     "to",
     "to"
    ],
    [
     "at",
     "at"
    ],
    [
     "by",
     "by"
    ],
    [
     "in",
     "in"
    ],
    [
     "on",
     "on"
    ],
    [
     "unto",
     "unto"
    ],
    [
     "upon",
     "upon"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "[sɛ]"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "english": "optionally, but very often",
   "roman": "s'",
   "tags": [
    "before-vowel"
   ],
   "word": "σ'"
  }
 ],
 "word": "σε"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-23 from the enwiktionary dump dated 2024-06-20 using wiktextract (1b9bfc5 and 0136956). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.