"μερικός" meaning in Greek

See μερικός in All languages combined, or Wiktionary

Adjective

Etymology: From μέρος (méros) + -ικός (-ikós). Etymology templates: {{af|el|μέρος|-ικός}} μέρος (méros) + -ικός (-ikós) Head templates: {{head|el|adjective|feminine|μερική|||||neuter|μερικό|||g=m|head=|sort=}} μερικός • (merikós) m (feminine μερική, neuter μερικό), {{el-adj|f=μερική|n=μερικό}} μερικός • (merikós) m (feminine μερική, neuter μερικό) Inflection templates: {{el-decl-adj|dec=ός-ή-ό|nopio=1|stem=μερικ}}, {{el-decl-adj-a|abstem=|compstem=|dec=ός-ή-ό|docnote=|form=|lemma=|nopio=1|part=|posnote=|stem=μερικ|stem2=}}, {{el-decl-adj-positive|dec=ός-ή-ό|form=|header=Declension of μερικός|note=|pionote=|stem=μερικ|stem2=}}, {{el-decl-adj-ός-ή-ό|form=|stem=μερικ|stem2=}}, {{el-decl-adj-table|μερικός •|μερική •|μερικό •|μερικοί •|μερικές •|μερικά •|μερικού •|μερικής •|μερικού •|μερικών •|μερικών •|μερικών •|μερικό •|μερική •|μερικό •|μερικούς •|μερικές •|μερικά •|μερικέ •|μερική •|μερικό •|μερικοί •|μερικές •|μερικά •}} Forms: merikós [romanization], μερική [feminine], μερικό [neuter], no-table-tags [table-tags], μερικός [masculine, nominative, singular], μερική [feminine, nominative, singular], μερικό [neuter, nominative, singular], μερικοί [masculine, nominative, plural], μερικές [feminine, nominative, plural], μερικά [neuter, nominative, plural], μερικού [genitive, masculine, singular], μερικής [feminine, genitive, singular], μερικού [genitive, neuter, singular], μερικών [genitive, masculine, plural], μερικών [feminine, genitive, plural], μερικών [genitive, neuter, plural], μερικό [accusative, masculine, singular], μερική [accusative, feminine, singular], μερικό [accusative, neuter, singular], μερικούς [accusative, masculine, plural], μερικές [accusative, feminine, plural], μερικά [accusative, neuter, plural], μερικέ [masculine, singular, vocative], μερική [feminine, singular, vocative], μερικό [neuter, singular, vocative], μερικοί [masculine, plural, vocative], μερικές [feminine, plural, vocative], μερικά [neuter, plural, vocative]
 1. partial, part, sub
  Sense id: en-μερικός-el-adj-pTBpY4G-
 2. part-time
  Sense id: en-μερικός-el-adj-djVFUl~f
 3. (in the plural, pronoun) some, a few Tags: in-plural, pronoun
  Sense id: en-μερικός-el-adj-FRxnypME Categories (other): Greek adjectives in declension ός-ή-ό, Greek entries with incorrect language header, Greek terms suffixed with -ικός Disambiguation of Greek adjectives in declension ός-ή-ό: 28 28 44 Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 16 16 67 Disambiguation of Greek terms suffixed with -ικός: 0 0 100
The following are not (yet) sense-disambiguated
Related terms: μερικώς (merikós) (english: partially, part) [adverb]

Inflected forms

Download JSON data for μερικός meaning in Greek (5.8kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "μέρος",
    "3": "-ικός"
   },
   "expansion": "μέρος (méros) + -ικός (-ikós)",
   "name": "af"
  }
 ],
 "etymology_text": "From μέρος (méros) + -ικός (-ikós).",
 "forms": [
  {
   "form": "merikós",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "μερική",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικό",
   "tags": [
    "neuter"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικός",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικοί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικής",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικούς",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικέ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "μερική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικοί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "μερικό",
    "11": "",
    "12": "",
    "2": "adjective",
    "3": "feminine",
    "4": "μερική",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "neuter",
    "g": "m",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "μερικός • (merikós) m (feminine μερική, neuter μερικό)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "f": "μερική",
    "n": "μερικό"
   },
   "expansion": "μερικός • (merikós) m (feminine μερική, neuter μερικό)",
   "name": "el-adj"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "nopio": "1",
    "stem": "μερικ"
   },
   "name": "el-decl-adj"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "",
    "compstem": "",
    "dec": "ός-ή-ό",
    "docnote": "",
    "form": "",
    "lemma": "",
    "nopio": "1",
    "part": "",
    "posnote": "",
    "stem": "μερικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-a"
  },
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "form": "",
    "header": "Declension of μερικός",
    "note": "",
    "pionote": "",
    "stem": "μερικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-positive"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "μερικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-ός-ή-ό"
  },
  {
   "args": {
    "1": "μερικός •",
    "10": "μερικών •",
    "11": "μερικών •",
    "12": "μερικών •",
    "13": "μερικό •",
    "14": "μερική •",
    "15": "μερικό •",
    "16": "μερικούς •",
    "17": "μερικές •",
    "18": "μερικά •",
    "19": "μερικέ •",
    "2": "μερική •",
    "20": "μερική •",
    "21": "μερικό •",
    "22": "μερικοί •",
    "23": "μερικές •",
    "24": "μερικά •",
    "3": "μερικό •",
    "4": "μερικοί •",
    "5": "μερικές •",
    "6": "μερικά •",
    "7": "μερικού •",
    "8": "μερικής •",
    "9": "μερικού •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "adj",
 "related": [
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "partially, part",
   "roman": "merikós",
   "tags": [
    "adverb"
   ],
   "word": "μερικώς"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "antonyms": [
    {
     "word": "ολικός"
    }
   ],
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "text": "μερικό άθροισμα ― merikó áthroisma ― subtotal",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "partial, part, sub"
   ],
   "id": "en-μερικός-el-adj-pTBpY4G-",
   "links": [
    [
     "partial",
     "partial"
    ],
    [
     "part",
     "part"
    ],
    [
     "sub",
     "sub"
    ]
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "part-time"
   ],
   "id": "en-μερικός-el-adj-djVFUl~f",
   "links": [
    [
     "part-time",
     "part-time"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "28 28 44",
     "kind": "other",
     "name": "Greek adjectives in declension ός-ή-ό",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "16 16 67",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "0 0 100",
     "kind": "other",
     "name": "Greek terms suffixed with -ικός",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "some, a few"
   ],
   "id": "en-μερικός-el-adj-FRxnypME",
   "links": [
    [
     "some",
     "some"
    ],
    [
     "a few",
     "a few"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(in the plural, pronoun) some, a few"
   ],
   "tags": [
    "in-plural",
    "pronoun"
   ]
  }
 ],
 "word": "μερικός"
}
{
 "categories": [
  "Greek adjectives",
  "Greek adjectives in declension ός-ή-ό",
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek lemmas",
  "Greek terms suffixed with -ικός"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "μέρος",
    "3": "-ικός"
   },
   "expansion": "μέρος (méros) + -ικός (-ikós)",
   "name": "af"
  }
 ],
 "etymology_text": "From μέρος (méros) + -ικός (-ikós).",
 "forms": [
  {
   "form": "merikós",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "μερική",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικό",
   "tags": [
    "neuter"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικός",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικοί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικής",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικούς",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικέ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "μερική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικοί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "μερικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "μερικό",
    "11": "",
    "12": "",
    "2": "adjective",
    "3": "feminine",
    "4": "μερική",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "neuter",
    "g": "m",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "μερικός • (merikós) m (feminine μερική, neuter μερικό)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "f": "μερική",
    "n": "μερικό"
   },
   "expansion": "μερικός • (merikós) m (feminine μερική, neuter μερικό)",
   "name": "el-adj"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "nopio": "1",
    "stem": "μερικ"
   },
   "name": "el-decl-adj"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "",
    "compstem": "",
    "dec": "ός-ή-ό",
    "docnote": "",
    "form": "",
    "lemma": "",
    "nopio": "1",
    "part": "",
    "posnote": "",
    "stem": "μερικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-a"
  },
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "form": "",
    "header": "Declension of μερικός",
    "note": "",
    "pionote": "",
    "stem": "μερικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-positive"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "μερικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-ός-ή-ό"
  },
  {
   "args": {
    "1": "μερικός •",
    "10": "μερικών •",
    "11": "μερικών •",
    "12": "μερικών •",
    "13": "μερικό •",
    "14": "μερική •",
    "15": "μερικό •",
    "16": "μερικούς •",
    "17": "μερικές •",
    "18": "μερικά •",
    "19": "μερικέ •",
    "2": "μερική •",
    "20": "μερική •",
    "21": "μερικό •",
    "22": "μερικοί •",
    "23": "μερικές •",
    "24": "μερικά •",
    "3": "μερικό •",
    "4": "μερικοί •",
    "5": "μερικές •",
    "6": "μερικά •",
    "7": "μερικού •",
    "8": "μερικής •",
    "9": "μερικού •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "adj",
 "related": [
  {
   "english": "partially, part",
   "roman": "merikós",
   "tags": [
    "adverb"
   ],
   "word": "μερικώς"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "antonyms": [
    {
     "word": "ολικός"
    }
   ],
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "μερικό άθροισμα ― merikó áthroisma ― subtotal",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "partial, part, sub"
   ],
   "links": [
    [
     "partial",
     "partial"
    ],
    [
     "part",
     "part"
    ],
    [
     "sub",
     "sub"
    ]
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "part-time"
   ],
   "links": [
    [
     "part-time",
     "part-time"
    ]
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "some, a few"
   ],
   "links": [
    [
     "some",
     "some"
    ],
    [
     "a few",
     "a few"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(in the plural, pronoun) some, a few"
   ],
   "tags": [
    "in-plural",
    "pronoun"
   ]
  }
 ],
 "word": "μερικός"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-21 from the enwiktionary dump dated 2024-06-06 using wiktextract (6c02f21 and 0136956). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.