"καθετί" meaning in Greek

See καθετί in All languages combined, or Wiktionary

Pronoun

Forms: kathetí [romanization]
Etymology: κάθε (káthe) + τι (ti) Etymology templates: {{com|el|κάθε|τι}} κάθε (káthe) + τι (ti) Head templates: {{head|el|pronoun|indeclinable|cat2=indeclinable pronouns|head=|sort=}} καθετί • (kathetí) (indeclinable), {{el-pron|ind|desc=indefinite}} καθετί • (kathetí) (indeclinable) indefinite
 1. everything, all things Tags: indeclinable
  Sense id: en-καθετί-el-pron-79qkGxK2 Categories (other): Greek entries with incorrect language header, Greek indeclinable pronouns, Greek pronouns Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 93 7 Disambiguation of Greek indeclinable pronouns: 50 50 Disambiguation of Greek pronouns: 50 50
 2. every thing, every single thing Tags: indeclinable
  Sense id: en-καθετί-el-pron-1fCJCxBR Categories (other): Greek indeclinable pronouns, Greek pronouns Disambiguation of Greek indeclinable pronouns: 50 50 Disambiguation of Greek pronouns: 50 50
The following are not (yet) sense-disambiguated
Related terms: κάθε (káthe) (english: each, every), καθένας (kathénas) (english: each, each one, everyone, everybody)

Download JSON data for καθετί meaning in Greek (2.5kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "κάθε",
    "3": "τι"
   },
   "expansion": "κάθε (káthe) + τι (ti)",
   "name": "com"
  }
 ],
 "etymology_text": "κάθε (káthe) + τι (ti)",
 "forms": [
  {
   "form": "kathetí",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "pronoun",
    "3": "indeclinable",
    "cat2": "indeclinable pronouns",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "καθετί • (kathetí) (indeclinable)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ind",
    "desc": "indefinite"
   },
   "expansion": "καθετί • (kathetí) (indeclinable) indefinite",
   "name": "el-pron"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "pron",
 "related": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "each, every",
   "roman": "káthe",
   "word": "κάθε"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "each, each one, everyone, everybody",
   "roman": "kathénas",
   "word": "καθένας"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "93 7",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "50 50",
     "kind": "other",
     "name": "Greek indeclinable pronouns",
     "parents": [
      "Indeclinable pronouns",
      "Pronouns by inflection type",
      "Pronouns",
      "Lemmas"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "50 50",
     "kind": "other",
     "name": "Greek pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "He wants to know everything.",
     "roman": "Thélei na xerei kathetí.",
     "text": "Θέλει να ξερει καθετί.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "all things Greek",
     "roman": "kathetí to ellinikó",
     "text": "καθετί το ελληνικό",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "everything, all things"
   ],
   "id": "en-καθετί-el-pron-79qkGxK2",
   "links": [
    [
     "everything",
     "everything"
    ],
    [
     "all",
     "all"
    ],
    [
     "things",
     "things"
    ]
   ],
   "tags": [
    "indeclinable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "50 50",
     "kind": "other",
     "name": "Greek indeclinable pronouns",
     "parents": [
      "Indeclinable pronouns",
      "Pronouns by inflection type",
      "Pronouns",
      "Lemmas"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "50 50",
     "kind": "other",
     "name": "Greek pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "He remembers every single thing.",
     "roman": "Thymátai me to kathetí.",
     "text": "Θυμάται με το καθετί.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "every thing, every single thing"
   ],
   "id": "en-καθετί-el-pron-1fCJCxBR",
   "links": [
    [
     "every",
     "every"
    ],
    [
     "thing",
     "thing"
    ],
    [
     "single",
     "single"
    ]
   ],
   "tags": [
    "indeclinable"
   ]
  }
 ],
 "word": "καθετί"
}
{
 "categories": [
  "Greek compound terms",
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek indeclinable pronouns",
  "Greek lemmas",
  "Greek pronouns"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "κάθε",
    "3": "τι"
   },
   "expansion": "κάθε (káthe) + τι (ti)",
   "name": "com"
  }
 ],
 "etymology_text": "κάθε (káthe) + τι (ti)",
 "forms": [
  {
   "form": "kathetí",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "pronoun",
    "3": "indeclinable",
    "cat2": "indeclinable pronouns",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "καθετί • (kathetí) (indeclinable)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ind",
    "desc": "indefinite"
   },
   "expansion": "καθετί • (kathetí) (indeclinable) indefinite",
   "name": "el-pron"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "pron",
 "related": [
  {
   "english": "each, every",
   "roman": "káthe",
   "word": "κάθε"
  },
  {
   "english": "each, each one, everyone, everybody",
   "roman": "kathénas",
   "word": "καθένας"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "He wants to know everything.",
     "roman": "Thélei na xerei kathetí.",
     "text": "Θέλει να ξερει καθετί.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "all things Greek",
     "roman": "kathetí to ellinikó",
     "text": "καθετί το ελληνικό",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "everything, all things"
   ],
   "links": [
    [
     "everything",
     "everything"
    ],
    [
     "all",
     "all"
    ],
    [
     "things",
     "things"
    ]
   ],
   "tags": [
    "indeclinable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "He remembers every single thing.",
     "roman": "Thymátai me to kathetí.",
     "text": "Θυμάται με το καθετί.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "every thing, every single thing"
   ],
   "links": [
    [
     "every",
     "every"
    ],
    [
     "thing",
     "thing"
    ],
    [
     "single",
     "single"
    ]
   ],
   "tags": [
    "indeclinable"
   ]
  }
 ],
 "word": "καθετί"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-04-13 from the enwiktionary dump dated 2024-04-01 using wiktextract (ee658f9 and be4df6b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.