"చేయికలుపు" meaning in Telugu

See చేయికలుపు in All languages combined, or Wiktionary

Noun

IPA: /t͡ɕeːjikalupu/, [t͡ʃeːjikalupu] Forms: cēyikalupu [romanization], చేయికలుపులు [plural]
Etymology: Compound of చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”). Etymology templates: {{glossary|Compound}} Compound, {{com|te|చేయి|కలుపు||||||||alt1=|alt10=|alt2=|alt3=|alt4=|alt5=|alt6=|alt7=|alt8=|alt9=|g1=|g10=|g2=|g3=|g4=|g5=|g6=|g7=|g8=|g9=|id1=|id10=|id2=|id3=|id4=|id5=|id6=|id7=|id8=|id9=|lang1=|lang10=|lang2=|lang3=|lang4=|lang5=|lang6=|lang7=|lang8=|lang9=|lit=|nocat=|pos=|pos1=|pos10=|pos2=|pos3=|pos4=|pos5=|pos6=|pos7=|pos8=|pos9=|t1=hand|t10=|t2=joining, to join|t3=|t4=|t5=|t6=|t7=|t8=|t9=|tr1=|tr10=|tr2=|tr3=|tr4=|tr5=|tr6=|tr7=|tr8=|tr9=}} చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”), {{com+|te|చేయి|కలుపు|t1=hand|t2=joining, to join}} Compound of చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”) Head templates: {{te-noun|g=n}} చేయికలుపు • (cēyikalupu) n (plural చేయికలుపులు)
 1. A handshake. Categories (topical): Human activity Synonyms: చేకలుపు, కరచాలనము
  Sense id: en-చేయికలుపు-te-noun-0d~Fstpr Disambiguation of Human activity: 79 21 Categories (other): Telugu entries with incorrect language header, Telugu terms with redundant script codes Disambiguation of Telugu entries with incorrect language header: 92 8 Disambiguation of Telugu terms with redundant script codes: 96 4

Verb

IPA: /t͡ɕeːjikalupu/, [t͡ʃeːjikalupu] Forms: cēyikalupu [romanization]
Etymology: Compound of చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”). Etymology templates: {{glossary|Compound}} Compound, {{com|te|చేయి|కలుపు||||||||alt1=|alt10=|alt2=|alt3=|alt4=|alt5=|alt6=|alt7=|alt8=|alt9=|g1=|g10=|g2=|g3=|g4=|g5=|g6=|g7=|g8=|g9=|id1=|id10=|id2=|id3=|id4=|id5=|id6=|id7=|id8=|id9=|lang1=|lang10=|lang2=|lang3=|lang4=|lang5=|lang6=|lang7=|lang8=|lang9=|lit=|nocat=|pos=|pos1=|pos10=|pos2=|pos3=|pos4=|pos5=|pos6=|pos7=|pos8=|pos9=|t1=hand|t10=|t2=joining, to join|t3=|t4=|t5=|t6=|t7=|t8=|t9=|tr1=|tr10=|tr2=|tr3=|tr4=|tr5=|tr6=|tr7=|tr8=|tr9=}} చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”), {{com+|te|చేయి|కలుపు|t1=hand|t2=joining, to join}} Compound of చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”) Head templates: {{head|te|verb|transitive|}} చేయికలుపు • (cēyikalupu) (transitive)
 1. To shake someone's hand. Tags: transitive Synonyms: చేకలుపు
  Sense id: en-చేయికలుపు-te-verb-8rJTfu5e

Download JSONL data for చేయికలుపు meaning in Telugu (4.9kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Compound"
   },
   "expansion": "Compound",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "10": "",
    "2": "చేయి",
    "3": "కలుపు",
    "4": "",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "alt1": "",
    "alt10": "",
    "alt2": "",
    "alt3": "",
    "alt4": "",
    "alt5": "",
    "alt6": "",
    "alt7": "",
    "alt8": "",
    "alt9": "",
    "g1": "",
    "g10": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "g4": "",
    "g5": "",
    "g6": "",
    "g7": "",
    "g8": "",
    "g9": "",
    "id1": "",
    "id10": "",
    "id2": "",
    "id3": "",
    "id4": "",
    "id5": "",
    "id6": "",
    "id7": "",
    "id8": "",
    "id9": "",
    "lang1": "",
    "lang10": "",
    "lang2": "",
    "lang3": "",
    "lang4": "",
    "lang5": "",
    "lang6": "",
    "lang7": "",
    "lang8": "",
    "lang9": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "pos1": "",
    "pos10": "",
    "pos2": "",
    "pos3": "",
    "pos4": "",
    "pos5": "",
    "pos6": "",
    "pos7": "",
    "pos8": "",
    "pos9": "",
    "t1": "hand",
    "t10": "",
    "t2": "joining, to join",
    "t3": "",
    "t4": "",
    "t5": "",
    "t6": "",
    "t7": "",
    "t8": "",
    "t9": "",
    "tr1": "",
    "tr10": "",
    "tr2": "",
    "tr3": "",
    "tr4": "",
    "tr5": "",
    "tr6": "",
    "tr7": "",
    "tr8": "",
    "tr9": ""
   },
   "expansion": "చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”)",
   "name": "com"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "చేయి",
    "3": "కలుపు",
    "t1": "hand",
    "t2": "joining, to join"
   },
   "expansion": "Compound of చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”)",
   "name": "com+"
  }
 ],
 "etymology_text": "Compound of చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”).",
 "forms": [
  {
   "form": "cēyikalupu",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "verb",
    "3": "transitive",
    "4": ""
   },
   "expansion": "చేయికలుపు • (cēyikalupu) (transitive)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "verb",
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "To shake someone's hand."
   ],
   "id": "en-చేయికలుపు-te-verb-8rJTfu5e",
   "links": [
    [
     "shake",
     "shake"
    ],
    [
     "hand",
     "hand"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "చేకలుపు"
    }
   ],
   "tags": [
    "transitive"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/t͡ɕeːjikalupu/"
  },
  {
   "ipa": "[t͡ʃeːjikalupu]"
  }
 ],
 "word": "చేయికలుపు"
}

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Compound"
   },
   "expansion": "Compound",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "10": "",
    "2": "చేయి",
    "3": "కలుపు",
    "4": "",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "alt1": "",
    "alt10": "",
    "alt2": "",
    "alt3": "",
    "alt4": "",
    "alt5": "",
    "alt6": "",
    "alt7": "",
    "alt8": "",
    "alt9": "",
    "g1": "",
    "g10": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "g4": "",
    "g5": "",
    "g6": "",
    "g7": "",
    "g8": "",
    "g9": "",
    "id1": "",
    "id10": "",
    "id2": "",
    "id3": "",
    "id4": "",
    "id5": "",
    "id6": "",
    "id7": "",
    "id8": "",
    "id9": "",
    "lang1": "",
    "lang10": "",
    "lang2": "",
    "lang3": "",
    "lang4": "",
    "lang5": "",
    "lang6": "",
    "lang7": "",
    "lang8": "",
    "lang9": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "pos1": "",
    "pos10": "",
    "pos2": "",
    "pos3": "",
    "pos4": "",
    "pos5": "",
    "pos6": "",
    "pos7": "",
    "pos8": "",
    "pos9": "",
    "t1": "hand",
    "t10": "",
    "t2": "joining, to join",
    "t3": "",
    "t4": "",
    "t5": "",
    "t6": "",
    "t7": "",
    "t8": "",
    "t9": "",
    "tr1": "",
    "tr10": "",
    "tr2": "",
    "tr3": "",
    "tr4": "",
    "tr5": "",
    "tr6": "",
    "tr7": "",
    "tr8": "",
    "tr9": ""
   },
   "expansion": "చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”)",
   "name": "com"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "చేయి",
    "3": "కలుపు",
    "t1": "hand",
    "t2": "joining, to join"
   },
   "expansion": "Compound of చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”)",
   "name": "com+"
  }
 ],
 "etymology_text": "Compound of చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”).",
 "forms": [
  {
   "form": "cēyikalupu",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "చేయికలుపులు",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "n"
   },
   "expansion": "చేయికలుపు • (cēyikalupu) n (plural చేయికలుపులు)",
   "name": "te-noun"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "92 8",
     "kind": "other",
     "name": "Telugu entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "96 4",
     "kind": "other",
     "name": "Telugu terms with redundant script codes",
     "parents": [
      "Terms with redundant script codes",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "79 21",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Human activity",
     "orig": "te:Human activity",
     "parents": [
      "Human behaviour",
      "Human",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "A handshake."
   ],
   "id": "en-చేయికలుపు-te-noun-0d~Fstpr",
   "links": [
    [
     "handshake",
     "handshake"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "చేకలుపు"
    },
    {
     "word": "కరచాలనము"
    }
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/t͡ɕeːjikalupu/"
  },
  {
   "ipa": "[t͡ʃeːjikalupu]"
  }
 ],
 "word": "చేయికలుపు"
}
{
 "categories": [
  "Telugu compound terms",
  "Telugu entries with incorrect language header",
  "Telugu lemmas",
  "Telugu neuter nouns",
  "Telugu nouns",
  "Telugu terms with IPA pronunciation",
  "Telugu terms with redundant script codes",
  "Telugu verbs",
  "te:Human activity"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Compound"
   },
   "expansion": "Compound",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "10": "",
    "2": "చేయి",
    "3": "కలుపు",
    "4": "",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "alt1": "",
    "alt10": "",
    "alt2": "",
    "alt3": "",
    "alt4": "",
    "alt5": "",
    "alt6": "",
    "alt7": "",
    "alt8": "",
    "alt9": "",
    "g1": "",
    "g10": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "g4": "",
    "g5": "",
    "g6": "",
    "g7": "",
    "g8": "",
    "g9": "",
    "id1": "",
    "id10": "",
    "id2": "",
    "id3": "",
    "id4": "",
    "id5": "",
    "id6": "",
    "id7": "",
    "id8": "",
    "id9": "",
    "lang1": "",
    "lang10": "",
    "lang2": "",
    "lang3": "",
    "lang4": "",
    "lang5": "",
    "lang6": "",
    "lang7": "",
    "lang8": "",
    "lang9": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "pos1": "",
    "pos10": "",
    "pos2": "",
    "pos3": "",
    "pos4": "",
    "pos5": "",
    "pos6": "",
    "pos7": "",
    "pos8": "",
    "pos9": "",
    "t1": "hand",
    "t10": "",
    "t2": "joining, to join",
    "t3": "",
    "t4": "",
    "t5": "",
    "t6": "",
    "t7": "",
    "t8": "",
    "t9": "",
    "tr1": "",
    "tr10": "",
    "tr2": "",
    "tr3": "",
    "tr4": "",
    "tr5": "",
    "tr6": "",
    "tr7": "",
    "tr8": "",
    "tr9": ""
   },
   "expansion": "చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”)",
   "name": "com"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "చేయి",
    "3": "కలుపు",
    "t1": "hand",
    "t2": "joining, to join"
   },
   "expansion": "Compound of చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”)",
   "name": "com+"
  }
 ],
 "etymology_text": "Compound of చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”).",
 "forms": [
  {
   "form": "cēyikalupu",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "verb",
    "3": "transitive",
    "4": ""
   },
   "expansion": "చేయికలుపు • (cēyikalupu) (transitive)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "verb",
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "To shake someone's hand."
   ],
   "links": [
    [
     "shake",
     "shake"
    ],
    [
     "hand",
     "hand"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "చేకలుపు"
    }
   ],
   "tags": [
    "transitive"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/t͡ɕeːjikalupu/"
  },
  {
   "ipa": "[t͡ʃeːjikalupu]"
  }
 ],
 "word": "చేయికలుపు"
}

{
 "categories": [
  "Telugu compound terms",
  "Telugu entries with incorrect language header",
  "Telugu lemmas",
  "Telugu neuter nouns",
  "Telugu nouns",
  "Telugu terms with IPA pronunciation",
  "Telugu terms with redundant script codes",
  "Telugu verbs",
  "te:Human activity"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Compound"
   },
   "expansion": "Compound",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "10": "",
    "2": "చేయి",
    "3": "కలుపు",
    "4": "",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "alt1": "",
    "alt10": "",
    "alt2": "",
    "alt3": "",
    "alt4": "",
    "alt5": "",
    "alt6": "",
    "alt7": "",
    "alt8": "",
    "alt9": "",
    "g1": "",
    "g10": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "g4": "",
    "g5": "",
    "g6": "",
    "g7": "",
    "g8": "",
    "g9": "",
    "id1": "",
    "id10": "",
    "id2": "",
    "id3": "",
    "id4": "",
    "id5": "",
    "id6": "",
    "id7": "",
    "id8": "",
    "id9": "",
    "lang1": "",
    "lang10": "",
    "lang2": "",
    "lang3": "",
    "lang4": "",
    "lang5": "",
    "lang6": "",
    "lang7": "",
    "lang8": "",
    "lang9": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "pos1": "",
    "pos10": "",
    "pos2": "",
    "pos3": "",
    "pos4": "",
    "pos5": "",
    "pos6": "",
    "pos7": "",
    "pos8": "",
    "pos9": "",
    "t1": "hand",
    "t10": "",
    "t2": "joining, to join",
    "t3": "",
    "t4": "",
    "t5": "",
    "t6": "",
    "t7": "",
    "t8": "",
    "t9": "",
    "tr1": "",
    "tr10": "",
    "tr2": "",
    "tr3": "",
    "tr4": "",
    "tr5": "",
    "tr6": "",
    "tr7": "",
    "tr8": "",
    "tr9": ""
   },
   "expansion": "చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”)",
   "name": "com"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "చేయి",
    "3": "కలుపు",
    "t1": "hand",
    "t2": "joining, to join"
   },
   "expansion": "Compound of చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”)",
   "name": "com+"
  }
 ],
 "etymology_text": "Compound of చేయి (cēyi, “hand”) + కలుపు (kalupu, “joining, to join”).",
 "forms": [
  {
   "form": "cēyikalupu",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "చేయికలుపులు",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "n"
   },
   "expansion": "చేయికలుపు • (cēyikalupu) n (plural చేయికలుపులు)",
   "name": "te-noun"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "A handshake."
   ],
   "links": [
    [
     "handshake",
     "handshake"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "చేకలుపు"
    },
    {
     "word": "కరచాలనము"
    }
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/t͡ɕeːjikalupu/"
  },
  {
   "ipa": "[t͡ʃeːjikalupu]"
  }
 ],
 "word": "చేయికలుపు"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Telugu dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-11 from the enwiktionary dump dated 2024-07-01 using wiktextract (6dfc2a1 and 7cfad79). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.