"చేతివెల" meaning in Telugu

See చేతివెల in All languages combined, or Wiktionary

Noun

IPA: /t͡ɕeːt̪iʋela/, [t͡ʃeːt̪iʋela] Forms: cētivela [romanization]
Etymology: Compound of చేతి (cēti, “of the hand”, genitive of చేయి (cēyi)) + వెల (vela, “value”). Etymology templates: {{glossary|Compound}} Compound, {{com|te|చేతి|వెల||||||||alt1=|alt10=|alt2=|alt3=|alt4=|alt5=|alt6=|alt7=|alt8=|alt9=|g1=|g10=|g2=|g3=|g4=|g5=|g6=|g7=|g8=|g9=|id1=|id10=|id2=|id3=|id4=|id5=|id6=|id7=|id8=|id9=|lang1=|lang10=|lang2=|lang3=|lang4=|lang5=|lang6=|lang7=|lang8=|lang9=|lit=|nocat=|pos=|pos1=genitive of <i class="Telu mention" lang="te">చేయి</i> (cēyi)|pos10=|pos2=|pos3=|pos4=|pos5=|pos6=|pos7=|pos8=|pos9=|t1=of the hand|t10=|t2=value|t3=|t4=|t5=|t6=|t7=|t8=|t9=|tr1=|tr10=|tr2=|tr3=|tr4=|tr5=|tr6=|tr7=|tr8=|tr9=}} చేతి (cēti, “of the hand”, genitive of చేయి (cēyi)) + వెల (vela, “value”), {{com+|te|చేతి|వెల|pos1=genitive of <i class="Telu mention" lang="te">చేయి</i> (cēyi)|t1=of the hand|t2=value}} Compound of చేతి (cēti, “of the hand”, genitive of చేయి (cēyi)) + వెల (vela, “value”) Head templates: {{te-noun|-|g=n}} చేతివెల • (cētivela) n (singular only)
 1. (banking, finance) Cash or money in the form of notes and coins. Tags: singular, singular-only Categories (topical): Banking, Finance, Money Synonyms: రొక్కము Coordinate_terms: అరువు (aruvu), ఋణము (r̥ṇamu) Coordinate_terms (with regard to ownership): అప్పు (appu)
  Sense id: en-చేతివెల-te-noun-RnHLwjg7 Categories (other): Telugu entries with incorrect language header, Telugu singularia tantum, Telugu terms with redundant script codes Topics: banking, business, finance

Download JSONL data for చేతివెల meaning in Telugu (3.8kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Compound"
   },
   "expansion": "Compound",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "10": "",
    "2": "చేతి",
    "3": "వెల",
    "4": "",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "alt1": "",
    "alt10": "",
    "alt2": "",
    "alt3": "",
    "alt4": "",
    "alt5": "",
    "alt6": "",
    "alt7": "",
    "alt8": "",
    "alt9": "",
    "g1": "",
    "g10": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "g4": "",
    "g5": "",
    "g6": "",
    "g7": "",
    "g8": "",
    "g9": "",
    "id1": "",
    "id10": "",
    "id2": "",
    "id3": "",
    "id4": "",
    "id5": "",
    "id6": "",
    "id7": "",
    "id8": "",
    "id9": "",
    "lang1": "",
    "lang10": "",
    "lang2": "",
    "lang3": "",
    "lang4": "",
    "lang5": "",
    "lang6": "",
    "lang7": "",
    "lang8": "",
    "lang9": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "pos1": "genitive of <i class=\"Telu mention\" lang=\"te\">చేయి</i> (cēyi)",
    "pos10": "",
    "pos2": "",
    "pos3": "",
    "pos4": "",
    "pos5": "",
    "pos6": "",
    "pos7": "",
    "pos8": "",
    "pos9": "",
    "t1": "of the hand",
    "t10": "",
    "t2": "value",
    "t3": "",
    "t4": "",
    "t5": "",
    "t6": "",
    "t7": "",
    "t8": "",
    "t9": "",
    "tr1": "",
    "tr10": "",
    "tr2": "",
    "tr3": "",
    "tr4": "",
    "tr5": "",
    "tr6": "",
    "tr7": "",
    "tr8": "",
    "tr9": ""
   },
   "expansion": "చేతి (cēti, “of the hand”, genitive of చేయి (cēyi)) + వెల (vela, “value”)",
   "name": "com"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "చేతి",
    "3": "వెల",
    "pos1": "genitive of <i class=\"Telu mention\" lang=\"te\">చేయి</i> (cēyi)",
    "t1": "of the hand",
    "t2": "value"
   },
   "expansion": "Compound of చేతి (cēti, “of the hand”, genitive of చేయి (cēyi)) + వెల (vela, “value”)",
   "name": "com+"
  }
 ],
 "etymology_text": "Compound of చేతి (cēti, “of the hand”, genitive of చేయి (cēyi)) + వెల (vela, “value”).",
 "forms": [
  {
   "form": "cētivela",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "-",
    "g": "n"
   },
   "expansion": "చేతివెల • (cētivela) n (singular only)",
   "name": "te-noun"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Telugu entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Telugu singularia tantum",
     "parents": [
      "Singularia tantum",
      "Nouns",
      "Lemmas"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Telugu terms with redundant script codes",
     "parents": [
      "Terms with redundant script codes",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Banking",
     "orig": "te:Banking",
     "parents": [
      "Finance",
      "Industries",
      "Business",
      "Economics",
      "Society",
      "Social sciences",
      "All topics",
      "Sciences",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Finance",
     "orig": "te:Finance",
     "parents": [
      "Business",
      "Economics",
      "Society",
      "Social sciences",
      "All topics",
      "Sciences",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "Money",
     "orig": "te:Money",
     "parents": [
      "Business",
      "Economics",
      "Society",
      "Social sciences",
      "All topics",
      "Sciences",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "coordinate_terms": [
    {
     "roman": "appu",
     "sense": "with regard to ownership",
     "word": "అప్పు"
    },
    {
     "roman": "aruvu",
     "word": "అరువు"
    },
    {
     "roman": "r̥ṇamu",
     "word": "ఋణము"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Cash or money in the form of notes and coins."
   ],
   "id": "en-చేతివెల-te-noun-RnHLwjg7",
   "links": [
    [
     "banking",
     "banking#Noun"
    ],
    [
     "finance",
     "finance#Noun"
    ],
    [
     "Cash",
     "cash"
    ],
    [
     "money",
     "money"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(banking, finance) Cash or money in the form of notes and coins."
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "రొక్కము"
    }
   ],
   "tags": [
    "singular",
    "singular-only"
   ],
   "topics": [
    "banking",
    "business",
    "finance"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/t͡ɕeːt̪iʋela/"
  },
  {
   "ipa": "[t͡ʃeːt̪iʋela]"
  }
 ],
 "word": "చేతివెల"
}
{
 "coordinate_terms": [
  {
   "roman": "appu",
   "sense": "with regard to ownership",
   "word": "అప్పు"
  },
  {
   "roman": "aruvu",
   "word": "అరువు"
  },
  {
   "roman": "r̥ṇamu",
   "word": "ఋణము"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Compound"
   },
   "expansion": "Compound",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "10": "",
    "2": "చేతి",
    "3": "వెల",
    "4": "",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "alt1": "",
    "alt10": "",
    "alt2": "",
    "alt3": "",
    "alt4": "",
    "alt5": "",
    "alt6": "",
    "alt7": "",
    "alt8": "",
    "alt9": "",
    "g1": "",
    "g10": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "g4": "",
    "g5": "",
    "g6": "",
    "g7": "",
    "g8": "",
    "g9": "",
    "id1": "",
    "id10": "",
    "id2": "",
    "id3": "",
    "id4": "",
    "id5": "",
    "id6": "",
    "id7": "",
    "id8": "",
    "id9": "",
    "lang1": "",
    "lang10": "",
    "lang2": "",
    "lang3": "",
    "lang4": "",
    "lang5": "",
    "lang6": "",
    "lang7": "",
    "lang8": "",
    "lang9": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "pos1": "genitive of <i class=\"Telu mention\" lang=\"te\">చేయి</i> (cēyi)",
    "pos10": "",
    "pos2": "",
    "pos3": "",
    "pos4": "",
    "pos5": "",
    "pos6": "",
    "pos7": "",
    "pos8": "",
    "pos9": "",
    "t1": "of the hand",
    "t10": "",
    "t2": "value",
    "t3": "",
    "t4": "",
    "t5": "",
    "t6": "",
    "t7": "",
    "t8": "",
    "t9": "",
    "tr1": "",
    "tr10": "",
    "tr2": "",
    "tr3": "",
    "tr4": "",
    "tr5": "",
    "tr6": "",
    "tr7": "",
    "tr8": "",
    "tr9": ""
   },
   "expansion": "చేతి (cēti, “of the hand”, genitive of చేయి (cēyi)) + వెల (vela, “value”)",
   "name": "com"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "చేతి",
    "3": "వెల",
    "pos1": "genitive of <i class=\"Telu mention\" lang=\"te\">చేయి</i> (cēyi)",
    "t1": "of the hand",
    "t2": "value"
   },
   "expansion": "Compound of చేతి (cēti, “of the hand”, genitive of చేయి (cēyi)) + వెల (vela, “value”)",
   "name": "com+"
  }
 ],
 "etymology_text": "Compound of చేతి (cēti, “of the hand”, genitive of చేయి (cēyi)) + వెల (vela, “value”).",
 "forms": [
  {
   "form": "cētivela",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "-",
    "g": "n"
   },
   "expansion": "చేతివెల • (cētivela) n (singular only)",
   "name": "te-noun"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Telugu compound terms",
    "Telugu entries with incorrect language header",
    "Telugu lemmas",
    "Telugu neuter nouns",
    "Telugu nouns",
    "Telugu singularia tantum",
    "Telugu terms with IPA pronunciation",
    "Telugu terms with redundant script codes",
    "te:Banking",
    "te:Finance",
    "te:Money"
   ],
   "glosses": [
    "Cash or money in the form of notes and coins."
   ],
   "links": [
    [
     "banking",
     "banking#Noun"
    ],
    [
     "finance",
     "finance#Noun"
    ],
    [
     "Cash",
     "cash"
    ],
    [
     "money",
     "money"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(banking, finance) Cash or money in the form of notes and coins."
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "రొక్కము"
    }
   ],
   "tags": [
    "singular",
    "singular-only"
   ],
   "topics": [
    "banking",
    "business",
    "finance"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/t͡ɕeːt̪iʋela/"
  },
  {
   "ipa": "[t͡ʃeːt̪iʋela]"
  }
 ],
 "word": "చేతివెల"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Telugu dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-11 from the enwiktionary dump dated 2024-07-01 using wiktextract (6dfc2a1 and 7cfad79). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.