"ఒకటి" meaning in Telugu

See ఒకటి in All languages combined, or Wiktionary

Adjective

IPA: /okaʈi/ Forms: okaṭi [romanization]
Etymology: Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”). Cognate with Kolami ఒక్కొద్ (okkod), Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”). Etymology templates: {{glossary|Inherited}} Inherited, {{inh|te|dra-pro|*o-|*o-kk|to be united|g=|g2=|g3=|id=|lit=|nocat=|pos=|sc=|sort=|tr=|ts=}} Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”), {{inh+|te|dra-pro|*o-|*o-kk|to be united}} Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”), {{cog|kfb|ఒక్కొద్}} Kolami ఒక్కొద్ (okkod), {{cog|ml|ഒക്കുക||unite}} Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”) Head templates: {{head|te|adjective|head=|sort=|tr=}} ఒకటి • (okaṭi), {{te-adj}} ఒకటి • (okaṭi)
 1. one Categories (topical): One
  Sense id: en-ఒకటి-te-adj-dpLDrTVA Disambiguation of One: 38 14 1 9 38
The following are not (yet) sense-disambiguated
Synonyms: ఒక్కటి (okkaṭi)

Noun

IPA: /okaʈi/ Forms: okaṭi [romanization], ఒకటులు [plural]
Etymology: Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”). Cognate with Kolami ఒక్కొద్ (okkod), Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”). Etymology templates: {{glossary|Inherited}} Inherited, {{inh|te|dra-pro|*o-|*o-kk|to be united|g=|g2=|g3=|id=|lit=|nocat=|pos=|sc=|sort=|tr=|ts=}} Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”), {{inh+|te|dra-pro|*o-|*o-kk|to be united}} Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”), {{cog|kfb|ఒక్కొద్}} Kolami ఒక్కొద్ (okkod), {{cog|ml|ഒക്കുക||unite}} Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”) Head templates: {{te-noun}} ఒకటి • (okaṭi) ? (plural ఒకటులు)
 1. one () Categories (topical): One
  Sense id: en-ఒకటి-te-noun-HblHJsZj Disambiguation of One: 38 14 1 9 38
 2. another
  Sense id: en-ఒకటి-te-noun-rkSKyGxO
The following are not (yet) sense-disambiguated
Synonyms: ఒక్కటి (okkaṭi)

Numeral

IPA: /okaʈi/ Forms: okaṭi [romanization]
Etymology: Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”). Cognate with Kolami ఒక్కొద్ (okkod), Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”). Etymology templates: {{glossary|Inherited}} Inherited, {{inh|te|dra-pro|*o-|*o-kk|to be united|g=|g2=|g3=|id=|lit=|nocat=|pos=|sc=|sort=|tr=|ts=}} Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”), {{inh+|te|dra-pro|*o-|*o-kk|to be united}} Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”), {{cog|kfb|ఒక్కొద్}} Kolami ఒక్కొద్ (okkod), {{cog|ml|ഒക്കുക||unite}} Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”) Head templates: {{head|te|numeral}} ఒకటి • (okaṭi)
 1. 1 (Telugu numeral: ౧ (1)) Categories (topical): Telugu cardinal numbers
  Sense id: en-ఒకటి-te-num-YissfHRs Categories (other): Telugu entries with topic categories using raw markup, Telugu links with redundant alt parameters, Telugu pronouns, Telugu terms with redundant script codes Disambiguation of Telugu entries with topic categories using raw markup: 0 2 3 94 1 Disambiguation of Telugu links with redundant alt parameters: 0 1 1 97 0 Disambiguation of Telugu pronouns: 0 2 10 81 7 Disambiguation of Telugu terms with redundant script codes: 0 1 1 97 0
The following are not (yet) sense-disambiguated
Synonyms: ఒక్కటి (okkaṭi)

Pronoun

IPA: /okaʈi/ Forms: okaṭi [romanization]
Etymology: Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”). Cognate with Kolami ఒక్కొద్ (okkod), Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”). Etymology templates: {{glossary|Inherited}} Inherited, {{inh|te|dra-pro|*o-|*o-kk|to be united|g=|g2=|g3=|id=|lit=|nocat=|pos=|sc=|sort=|tr=|ts=}} Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”), {{inh+|te|dra-pro|*o-|*o-kk|to be united}} Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”), {{cog|kfb|ఒక్కొద్}} Kolami ఒక్కొద్ (okkod), {{cog|ml|ഒക്കുക||unite}} Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”) Head templates: {{head|te|pronoun}} ఒకటి • (okaṭi)
 1. one Categories (topical): One Synonyms: ఏకము (ēkamu)
  Sense id: en-ఒకటి-te-pron-dpLDrTVA Disambiguation of One: 38 14 1 9 38 Coordinate_terms: సున్న (sunna), రెండు (reṇḍu), మూడు (mūḍu), నాలుగు (nālugu), ఐదు (aidu), ఆరు (āru), ఏడు (ēḍu), ఎనిమిది (enimidi), తొమ్మిది (tommidi), పది (padi), పదకొండు (padakoṇḍu), పండ్రెండు (paṇḍreṇḍu), పదమూడు (padamūḍu), పద్నాలుగు (padnālugu), పదిహేను (padihēnu), పదహారు (padahāru), పదిహేడు (padihēḍu), పద్దెనిమిది (paddenimidi), పందొమ్మిది (pandommidi), ఇరవై (iravai), ఇరవైయొకటి (iravaiyokaṭi), ఇరవైరెండు (iravaireṇḍu), ఇరవైమూడు (iravaimūḍu), ఇరవైనాలుగు (iravainālugu), ఇరవైయైదు (iravaiyaidu), ఇరవైయారు (iravaiyāru), ఇరవైయేడు (iravaiyēḍu), ఇరవైయెనిమిది (iravaiyenimidi), ఇరవైతొమ్మిది (iravaitommidi), ముప్పై (muppai), ముప్పైయొకటి (muppaiyokaṭi), ముప్పైరెండు (muppaireṇḍu), ముప్పైమూడు (muppaimūḍu), ముప్పైనాలుగు (muppainālugu), ముప్పైయైదు (muppaiyaidu), ముప్పైయారు (muppaiyāru), ముప్పైయేడు (muppaiyēḍu), ముప్పైయెనిమిది (muppaiyenimidi), ముప్పైతొమ్మిది (muppaitommidi), నలభై (nalabhai), నలభైయొకటి (nalabhaiyokaṭi), నలభైరెండు (nalabhaireṇḍu), నలభైమూడు (nalabhaimūḍu), నలభైనాలుగు (nalabhainālugu), నలభైయైదు (nalabhaiyaidu), నలభైయారు (nalabhaiyāru), నలభైయేడు (nalabhaiyēḍu), నలభైయెనిమిది (nalabhaiyenimidi), నలభైతొమ్మిది (nalabhaitommidi), యాభై (yābhai), —, అరవై (aravai), డెబ్బై (ḍebbai), డెబ్భై (ḍebbhai), ఎనభై (enabhai), తొంభై (tombhai)
The following are not (yet) sense-disambiguated
Synonyms: ఒక్కటి (okkaṭi)

Download JSON data for ఒకటి meaning in Telugu (11.5kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united"
   },
   "expansion": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh+"
  },
  {
   "args": {
    "1": "kfb",
    "2": "ఒక్కొద్"
   },
   "expansion": "Kolami ఒక్కొద్ (okkod)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ml",
    "2": "ഒക്കുക",
    "3": "",
    "4": "unite"
   },
   "expansion": "Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”). Cognate with Kolami ఒక్కొద్ (okkod), Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”).",
 "forms": [
  {
   "form": "okaṭi",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "numeral"
   },
   "expansion": "ఒకటి • (okaṭi)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "num",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "topical",
     "name": "Telugu cardinal numbers",
     "parents": [
      "Cardinal numbers",
      "Numbers",
      "All topics",
      "Terms by semantic function",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "_dis": "0 2 3 94 1",
     "kind": "other",
     "name": "Telugu entries with topic categories using raw markup",
     "parents": [
      "Entries with topic categories using raw markup",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "0 1 1 97 0",
     "kind": "other",
     "name": "Telugu links with redundant alt parameters",
     "parents": [
      "Links with redundant alt parameters",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "0 2 10 81 7",
     "kind": "other",
     "name": "Telugu pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "0 1 1 97 0",
     "kind": "other",
     "name": "Telugu terms with redundant script codes",
     "parents": [
      "Terms with redundant script codes",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "1 (Telugu numeral: ౧ (1))"
   ],
   "id": "en-ఒకటి-te-num-YissfHRs",
   "links": [
    [
     "1",
     "1"
    ],
    [
     "౧",
     "౧#Telugu"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/okaʈi/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0",
   "roman": "okkaṭi",
   "word": "ఒక్కటి"
  }
 ],
 "word": "ఒకటి"
}

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united"
   },
   "expansion": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh+"
  },
  {
   "args": {
    "1": "kfb",
    "2": "ఒక్కొద్"
   },
   "expansion": "Kolami ఒక్కొద్ (okkod)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ml",
    "2": "ഒക്കുക",
    "3": "",
    "4": "unite"
   },
   "expansion": "Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”). Cognate with Kolami ఒక్కొద్ (okkod), Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”).",
 "forms": [
  {
   "form": "okaṭi",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "ఒకటులు",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "ఒకటి • (okaṭi) ? (plural ఒకటులు)",
   "name": "te-noun"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "38 14 1 9 38",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "One",
     "orig": "te:One",
     "parents": [
      "Numbers",
      "All topics",
      "Terms by semantic function",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I told him one thing and he did another.",
     "roman": "nēnu ceppinadi okaṭi vāḍu cēsinadi okaṭi.",
     "text": "నేను చెప్పినది ఒకటి వాడు చేసినది ఒకటి.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "one (౧)"
   ],
   "id": "en-ఒకటి-te-noun-HblHJsZj",
   "links": [
    [
     "one",
     "one"
    ],
    [
     "౧",
     "౧"
    ]
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "another"
   ],
   "id": "en-ఒకటి-te-noun-rkSKyGxO",
   "links": [
    [
     "another",
     "another"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/okaʈi/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0",
   "roman": "okkaṭi",
   "word": "ఒక్కటి"
  }
 ],
 "word": "ఒకటి"
}

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united"
   },
   "expansion": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh+"
  },
  {
   "args": {
    "1": "kfb",
    "2": "ఒక్కొద్"
   },
   "expansion": "Kolami ఒక్కొద్ (okkod)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ml",
    "2": "ഒക്കുക",
    "3": "",
    "4": "unite"
   },
   "expansion": "Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”). Cognate with Kolami ఒక్కొద్ (okkod), Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”).",
 "forms": [
  {
   "form": "okaṭi",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "adjective",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr": ""
   },
   "expansion": "ఒకటి • (okaṭi)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "ఒకటి • (okaṭi)",
   "name": "te-adj"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "adj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "38 14 1 9 38",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "One",
     "orig": "te:One",
     "parents": [
      "Numbers",
      "All topics",
      "Terms by semantic function",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "one"
   ],
   "id": "en-ఒకటి-te-adj-dpLDrTVA",
   "links": [
    [
     "one",
     "one"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/okaʈi/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0",
   "roman": "okkaṭi",
   "word": "ఒక్కటి"
  }
 ],
 "word": "ఒకటి"
}

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united"
   },
   "expansion": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh+"
  },
  {
   "args": {
    "1": "kfb",
    "2": "ఒక్కొద్"
   },
   "expansion": "Kolami ఒక్కొద్ (okkod)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ml",
    "2": "ഒക്കുക",
    "3": "",
    "4": "unite"
   },
   "expansion": "Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”). Cognate with Kolami ఒక్కొద్ (okkod), Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”).",
 "forms": [
  {
   "form": "okaṭi",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "pronoun"
   },
   "expansion": "ఒకటి • (okaṭi)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "38 14 1 9 38",
     "kind": "topical",
     "langcode": "te",
     "name": "One",
     "orig": "te:One",
     "parents": [
      "Numbers",
      "All topics",
      "Terms by semantic function",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "coordinate_terms": [
    {
     "roman": "sunna",
     "word": "సున్న"
    },
    {
     "roman": "reṇḍu",
     "word": "రెండు"
    },
    {
     "roman": "mūḍu",
     "word": "మూడు"
    },
    {
     "roman": "nālugu",
     "word": "నాలుగు"
    },
    {
     "roman": "aidu",
     "word": "ఐదు"
    },
    {
     "roman": "āru",
     "word": "ఆరు"
    },
    {
     "roman": "ēḍu",
     "word": "ఏడు"
    },
    {
     "roman": "enimidi",
     "word": "ఎనిమిది"
    },
    {
     "roman": "tommidi",
     "word": "తొమ్మిది"
    },
    {
     "roman": "padi",
     "word": "పది"
    },
    {
     "roman": "padakoṇḍu",
     "word": "పదకొండు"
    },
    {
     "roman": "paṇḍreṇḍu",
     "word": "పండ్రెండు"
    },
    {
     "roman": "padamūḍu",
     "word": "పదమూడు"
    },
    {
     "roman": "padnālugu",
     "word": "పద్నాలుగు"
    },
    {
     "roman": "padihēnu",
     "word": "పదిహేను"
    },
    {
     "roman": "padahāru",
     "word": "పదహారు"
    },
    {
     "roman": "padihēḍu",
     "word": "పదిహేడు"
    },
    {
     "roman": "paddenimidi",
     "word": "పద్దెనిమిది"
    },
    {
     "roman": "pandommidi",
     "word": "పందొమ్మిది"
    },
    {
     "roman": "iravai",
     "word": "ఇరవై"
    },
    {
     "roman": "iravaiyokaṭi",
     "word": "ఇరవైయొకటి"
    },
    {
     "roman": "iravaireṇḍu",
     "word": "ఇరవైరెండు"
    },
    {
     "roman": "iravaimūḍu",
     "word": "ఇరవైమూడు"
    },
    {
     "roman": "iravainālugu",
     "word": "ఇరవైనాలుగు"
    },
    {
     "roman": "iravaiyaidu",
     "word": "ఇరవైయైదు"
    },
    {
     "roman": "iravaiyāru",
     "word": "ఇరవైయారు"
    },
    {
     "roman": "iravaiyēḍu",
     "word": "ఇరవైయేడు"
    },
    {
     "roman": "iravaiyenimidi",
     "word": "ఇరవైయెనిమిది"
    },
    {
     "roman": "iravaitommidi",
     "word": "ఇరవైతొమ్మిది"
    },
    {
     "roman": "muppai",
     "word": "ముప్పై"
    },
    {
     "roman": "muppaiyokaṭi",
     "word": "ముప్పైయొకటి"
    },
    {
     "roman": "muppaireṇḍu",
     "word": "ముప్పైరెండు"
    },
    {
     "roman": "muppaimūḍu",
     "word": "ముప్పైమూడు"
    },
    {
     "roman": "muppainālugu",
     "word": "ముప్పైనాలుగు"
    },
    {
     "roman": "muppaiyaidu",
     "word": "ముప్పైయైదు"
    },
    {
     "roman": "muppaiyāru",
     "word": "ముప్పైయారు"
    },
    {
     "roman": "muppaiyēḍu",
     "word": "ముప్పైయేడు"
    },
    {
     "roman": "muppaiyenimidi",
     "word": "ముప్పైయెనిమిది"
    },
    {
     "roman": "muppaitommidi",
     "word": "ముప్పైతొమ్మిది"
    },
    {
     "roman": "nalabhai",
     "word": "నలభై"
    },
    {
     "roman": "nalabhaiyokaṭi",
     "word": "నలభైయొకటి"
    },
    {
     "roman": "nalabhaireṇḍu",
     "word": "నలభైరెండు"
    },
    {
     "roman": "nalabhaimūḍu",
     "word": "నలభైమూడు"
    },
    {
     "roman": "nalabhainālugu",
     "word": "నలభైనాలుగు"
    },
    {
     "roman": "nalabhaiyaidu",
     "word": "నలభైయైదు"
    },
    {
     "roman": "nalabhaiyāru",
     "word": "నలభైయారు"
    },
    {
     "roman": "nalabhaiyēḍu",
     "word": "నలభైయేడు"
    },
    {
     "roman": "nalabhaiyenimidi",
     "word": "నలభైయెనిమిది"
    },
    {
     "roman": "nalabhaitommidi",
     "word": "నలభైతొమ్మిది"
    },
    {
     "roman": "yābhai",
     "word": "యాభై"
    },
    {
     "word": "—"
    },
    {
     "roman": "aravai",
     "word": "అరవై"
    },
    {
     "roman": "ḍebbai",
     "word": "డెబ్బై"
    },
    {
     "roman": "ḍebbhai",
     "word": "డెబ్భై"
    },
    {
     "roman": "enabhai",
     "word": "ఎనభై"
    },
    {
     "roman": "tombhai",
     "word": "తొంభై"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I want to know one thing from you.",
     "roman": "okaṭi ninnaḍigi telusukonavalenu.",
     "text": "ఒకటి నిన్నడిగి తెలుసుకొనవలెను.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "one"
   ],
   "id": "en-ఒకటి-te-pron-dpLDrTVA",
   "links": [
    [
     "one",
     "one"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "roman": "ēkamu",
     "word": "ఏకము"
    }
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/okaʈi/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0",
   "roman": "okkaṭi",
   "word": "ఒక్కటి"
  }
 ],
 "word": "ఒకటి"
}
{
 "categories": [
  "Requests for gender in Telugu entries",
  "Telugu adjectives",
  "Telugu entries with topic categories using raw markup",
  "Telugu lemmas",
  "Telugu links with redundant alt parameters",
  "Telugu nouns",
  "Telugu numerals",
  "Telugu pronouns",
  "Telugu terms derived from Proto-Dravidian",
  "Telugu terms inherited from Proto-Dravidian",
  "Telugu terms with IPA pronunciation",
  "Telugu terms with redundant script codes",
  "te:One"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united"
   },
   "expansion": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh+"
  },
  {
   "args": {
    "1": "kfb",
    "2": "ఒక్కొద్"
   },
   "expansion": "Kolami ఒక్కొద్ (okkod)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ml",
    "2": "ഒക്കുക",
    "3": "",
    "4": "unite"
   },
   "expansion": "Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”). Cognate with Kolami ఒక్కొద్ (okkod), Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”).",
 "forms": [
  {
   "form": "okaṭi",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "numeral"
   },
   "expansion": "ఒకటి • (okaṭi)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "num",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Telugu cardinal numbers"
   ],
   "glosses": [
    "1 (Telugu numeral: ౧ (1))"
   ],
   "links": [
    [
     "1",
     "1"
    ],
    [
     "౧",
     "౧#Telugu"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/okaʈi/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "roman": "okkaṭi",
   "word": "ఒక్కటి"
  }
 ],
 "word": "ఒకటి"
}

{
 "categories": [
  "Requests for gender in Telugu entries",
  "Telugu adjectives",
  "Telugu entries with topic categories using raw markup",
  "Telugu lemmas",
  "Telugu links with redundant alt parameters",
  "Telugu nouns",
  "Telugu numerals",
  "Telugu pronouns",
  "Telugu terms derived from Proto-Dravidian",
  "Telugu terms inherited from Proto-Dravidian",
  "Telugu terms with IPA pronunciation",
  "Telugu terms with redundant script codes",
  "te:One"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united"
   },
   "expansion": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh+"
  },
  {
   "args": {
    "1": "kfb",
    "2": "ఒక్కొద్"
   },
   "expansion": "Kolami ఒక్కొద్ (okkod)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ml",
    "2": "ഒക്കുക",
    "3": "",
    "4": "unite"
   },
   "expansion": "Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”). Cognate with Kolami ఒక్కొద్ (okkod), Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”).",
 "forms": [
  {
   "form": "okaṭi",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "ఒకటులు",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "ఒకటి • (okaṭi) ? (plural ఒకటులు)",
   "name": "te-noun"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Telugu terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I told him one thing and he did another.",
     "roman": "nēnu ceppinadi okaṭi vāḍu cēsinadi okaṭi.",
     "text": "నేను చెప్పినది ఒకటి వాడు చేసినది ఒకటి.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "one (౧)"
   ],
   "links": [
    [
     "one",
     "one"
    ],
    [
     "౧",
     "౧"
    ]
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "another"
   ],
   "links": [
    [
     "another",
     "another"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/okaʈi/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "roman": "okkaṭi",
   "word": "ఒక్కటి"
  }
 ],
 "word": "ఒకటి"
}

{
 "categories": [
  "Requests for gender in Telugu entries",
  "Telugu adjectives",
  "Telugu entries with topic categories using raw markup",
  "Telugu lemmas",
  "Telugu links with redundant alt parameters",
  "Telugu nouns",
  "Telugu numerals",
  "Telugu pronouns",
  "Telugu terms derived from Proto-Dravidian",
  "Telugu terms inherited from Proto-Dravidian",
  "Telugu terms with IPA pronunciation",
  "Telugu terms with redundant script codes",
  "te:One"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united"
   },
   "expansion": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh+"
  },
  {
   "args": {
    "1": "kfb",
    "2": "ఒక్కొద్"
   },
   "expansion": "Kolami ఒక్కొద్ (okkod)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ml",
    "2": "ഒക്കുക",
    "3": "",
    "4": "unite"
   },
   "expansion": "Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”). Cognate with Kolami ఒక్కొద్ (okkod), Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”).",
 "forms": [
  {
   "form": "okaṭi",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "adjective",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr": ""
   },
   "expansion": "ఒకటి • (okaṭi)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "ఒకటి • (okaṭi)",
   "name": "te-adj"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "adj",
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "one"
   ],
   "links": [
    [
     "one",
     "one"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/okaʈi/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "roman": "okkaṭi",
   "word": "ఒక్కటి"
  }
 ],
 "word": "ఒకటి"
}

{
 "categories": [
  "Requests for gender in Telugu entries",
  "Telugu adjectives",
  "Telugu entries with topic categories using raw markup",
  "Telugu lemmas",
  "Telugu links with redundant alt parameters",
  "Telugu nouns",
  "Telugu numerals",
  "Telugu pronouns",
  "Telugu terms derived from Proto-Dravidian",
  "Telugu terms inherited from Proto-Dravidian",
  "Telugu terms with IPA pronunciation",
  "Telugu terms with redundant script codes",
  "te:One"
 ],
 "coordinate_terms": [
  {
   "roman": "sunna",
   "word": "సున్న"
  },
  {
   "roman": "reṇḍu",
   "word": "రెండు"
  },
  {
   "roman": "mūḍu",
   "word": "మూడు"
  },
  {
   "roman": "nālugu",
   "word": "నాలుగు"
  },
  {
   "roman": "aidu",
   "word": "ఐదు"
  },
  {
   "roman": "āru",
   "word": "ఆరు"
  },
  {
   "roman": "ēḍu",
   "word": "ఏడు"
  },
  {
   "roman": "enimidi",
   "word": "ఎనిమిది"
  },
  {
   "roman": "tommidi",
   "word": "తొమ్మిది"
  },
  {
   "roman": "padi",
   "word": "పది"
  },
  {
   "roman": "padakoṇḍu",
   "word": "పదకొండు"
  },
  {
   "roman": "paṇḍreṇḍu",
   "word": "పండ్రెండు"
  },
  {
   "roman": "padamūḍu",
   "word": "పదమూడు"
  },
  {
   "roman": "padnālugu",
   "word": "పద్నాలుగు"
  },
  {
   "roman": "padihēnu",
   "word": "పదిహేను"
  },
  {
   "roman": "padahāru",
   "word": "పదహారు"
  },
  {
   "roman": "padihēḍu",
   "word": "పదిహేడు"
  },
  {
   "roman": "paddenimidi",
   "word": "పద్దెనిమిది"
  },
  {
   "roman": "pandommidi",
   "word": "పందొమ్మిది"
  },
  {
   "roman": "iravai",
   "word": "ఇరవై"
  },
  {
   "roman": "iravaiyokaṭi",
   "word": "ఇరవైయొకటి"
  },
  {
   "roman": "iravaireṇḍu",
   "word": "ఇరవైరెండు"
  },
  {
   "roman": "iravaimūḍu",
   "word": "ఇరవైమూడు"
  },
  {
   "roman": "iravainālugu",
   "word": "ఇరవైనాలుగు"
  },
  {
   "roman": "iravaiyaidu",
   "word": "ఇరవైయైదు"
  },
  {
   "roman": "iravaiyāru",
   "word": "ఇరవైయారు"
  },
  {
   "roman": "iravaiyēḍu",
   "word": "ఇరవైయేడు"
  },
  {
   "roman": "iravaiyenimidi",
   "word": "ఇరవైయెనిమిది"
  },
  {
   "roman": "iravaitommidi",
   "word": "ఇరవైతొమ్మిది"
  },
  {
   "roman": "muppai",
   "word": "ముప్పై"
  },
  {
   "roman": "muppaiyokaṭi",
   "word": "ముప్పైయొకటి"
  },
  {
   "roman": "muppaireṇḍu",
   "word": "ముప్పైరెండు"
  },
  {
   "roman": "muppaimūḍu",
   "word": "ముప్పైమూడు"
  },
  {
   "roman": "muppainālugu",
   "word": "ముప్పైనాలుగు"
  },
  {
   "roman": "muppaiyaidu",
   "word": "ముప్పైయైదు"
  },
  {
   "roman": "muppaiyāru",
   "word": "ముప్పైయారు"
  },
  {
   "roman": "muppaiyēḍu",
   "word": "ముప్పైయేడు"
  },
  {
   "roman": "muppaiyenimidi",
   "word": "ముప్పైయెనిమిది"
  },
  {
   "roman": "muppaitommidi",
   "word": "ముప్పైతొమ్మిది"
  },
  {
   "roman": "nalabhai",
   "word": "నలభై"
  },
  {
   "roman": "nalabhaiyokaṭi",
   "word": "నలభైయొకటి"
  },
  {
   "roman": "nalabhaireṇḍu",
   "word": "నలభైరెండు"
  },
  {
   "roman": "nalabhaimūḍu",
   "word": "నలభైమూడు"
  },
  {
   "roman": "nalabhainālugu",
   "word": "నలభైనాలుగు"
  },
  {
   "roman": "nalabhaiyaidu",
   "word": "నలభైయైదు"
  },
  {
   "roman": "nalabhaiyāru",
   "word": "నలభైయారు"
  },
  {
   "roman": "nalabhaiyēḍu",
   "word": "నలభైయేడు"
  },
  {
   "roman": "nalabhaiyenimidi",
   "word": "నలభైయెనిమిది"
  },
  {
   "roman": "nalabhaitommidi",
   "word": "నలభైతొమ్మిది"
  },
  {
   "roman": "yābhai",
   "word": "యాభై"
  },
  {
   "word": "—"
  },
  {
   "roman": "aravai",
   "word": "అరవై"
  },
  {
   "roman": "ḍebbai",
   "word": "డెబ్బై"
  },
  {
   "roman": "ḍebbhai",
   "word": "డెబ్భై"
  },
  {
   "roman": "enabhai",
   "word": "ఎనభై"
  },
  {
   "roman": "tombhai",
   "word": "తొంభై"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "dra-pro",
    "3": "*o-",
    "4": "*o-kk",
    "5": "to be united"
   },
   "expansion": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”)",
   "name": "inh+"
  },
  {
   "args": {
    "1": "kfb",
    "2": "ఒక్కొద్"
   },
   "expansion": "Kolami ఒక్కొద్ (okkod)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ml",
    "2": "ഒക്കുക",
    "3": "",
    "4": "unite"
   },
   "expansion": "Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Proto-Dravidian *o-kk (“to be united”). Cognate with Kolami ఒక్కొద్ (okkod), Malayalam ഒക്കുക (okkuka, “unite”).",
 "forms": [
  {
   "form": "okaṭi",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "pronoun"
   },
   "expansion": "ఒకటి • (okaṭi)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Telugu terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I want to know one thing from you.",
     "roman": "okaṭi ninnaḍigi telusukonavalenu.",
     "text": "ఒకటి నిన్నడిగి తెలుసుకొనవలెను.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "one"
   ],
   "links": [
    [
     "one",
     "one"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/okaʈi/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "roman": "ēkamu",
   "word": "ఏకము"
  },
  {
   "roman": "okkaṭi",
   "word": "ఒక్కటి"
  }
 ],
 "word": "ఒకటి"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Telugu dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-04-13 from the enwiktionary dump dated 2024-04-01 using wiktextract (ee658f9 and be4df6b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.