"eikja" meaning in Old Norse

See eikja in All languages combined, or Wiktionary

Noun

Etymology: From eik (“oak”). Head templates: {{head|non|nouns|g=f|g2=|head=|sort=|tr=}} eikja f, {{non-noun|f|eikju}} eikja f (genitive eikju) Inflection templates: {{non-decl-f-jon|eik|eikna}}, {{non-decl-blank-full|apd=eikjurnar|api=eikjur|asd=eikjuna|asi=eikju|dpd=eikjunum|dpi=eikjum|dsd=eikjunni|dsi=eikju|g=feminine|gpd=eiknanna|gpi=eikna|gsd=eikjunnar|gsi=eikju|notes=|npd=eikjurnar|npi=eikjur|nsd=eikjan|nsi=eikja|stem=weak jōn-stem|title=eikja}}, {{non-decl-cell|eikja|nsi}}, {{non-decl-cell|eikjan|nsd}}, {{non-decl-cell|eikjur|npi}}, {{non-decl-cell|eikjurnar|npd}}, {{non-decl-cell|eikju|asi}}, {{non-decl-cell|eikjuna|asd}}, {{non-decl-cell|eikjur|api}}, {{non-decl-cell|eikjurnar|apd}}, {{non-decl-cell|eikju|dsi}}, {{non-decl-cell|eikjunni|dsd}}, {{non-decl-cell|eikjum|dpi}}, {{non-decl-cell|eikjunum|dpd}}, {{non-decl-cell|eikju|gsi}}, {{non-decl-cell|eikjunnar|gsd}}, {{non-decl-cell|eikna|gpi}}, {{non-decl-cell|eiknanna|gpd}} Forms: eikju [genitive], weak [table-tags], eikja [indefinite, nominative, singular], eikjan [definite, nominative, singular], eikjur [indefinite, nominative, plural], eikjurnar [definite, nominative, plural], eikju [accusative, indefinite, singular], eikjuna [accusative, definite, singular], eikjur [accusative, indefinite, plural], eikjurnar [accusative, definite, plural], eikju [dative, indefinite, singular], eikjunni [dative, definite, singular], eikjum [dative, indefinite, plural], eikjunum [dative, definite, plural], eikju [genitive, indefinite, singular], eikjunnar [definite, genitive, singular], eikna [genitive, indefinite, plural], eiknanna [definite, genitive, plural]
 1. a small ferry Tags: feminine Categories (topical): Watercraft
  Sense id: en-eikja-non-noun-oy7n3tvS Disambiguation of Watercraft: 76 24
 2. a logboat (made of oak) Tags: feminine
  Sense id: en-eikja-non-noun-RsxMfjKf Categories (other): Old Norse entries with incorrect language header Disambiguation of Old Norse entries with incorrect language header: 14 14 8 64

Inflected forms

Download JSONL data for eikja meaning in Old Norse (5.4kB)

{
 "descendants": [
  {
   "depth": 1,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "is",
      "2": "eikja"
     },
     "expansion": "Icelandic: eikja",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Icelandic: eikja"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "nn",
      "2": "eikja",
      "3": "eikje",
      "4": ";",
      "5": "eikj<q:dialectal>",
      "6": "øykj"
     },
     "expansion": "Norwegian Nynorsk: eikja, eikje; (dialectal) eikj, øykj",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Norwegian Nynorsk: eikja, eikje; (dialectal) eikj, øykj"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "nb",
      "2": "eike",
      "bor": "1"
     },
     "expansion": "→ Norwegian Bokmål: eike",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "→ Norwegian Bokmål: eike"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "sv",
      "2": "eka",
      "3": ";",
      "4": "öka<q:dialectal>"
     },
     "expansion": "Swedish: eka; (dialectal) öka",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Swedish: eka; (dialectal) öka"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "da",
      "2": "ege"
     },
     "expansion": "Danish: ege",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Danish: ege"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "nb",
      "2": "eke"
     },
     "expansion": "Norwegian Bokmål: eke",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Norwegian Bokmål: eke"
  }
 ],
 "etymology_text": "From eik (“oak”).",
 "forms": [
  {
   "form": "eikju",
   "tags": [
    "genitive"
   ]
  },
  {
   "form": "weak",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "non-decl-f-jon",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "jōn-stem",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "class"
   ]
  },
  {
   "form": "eikja",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "indefinite",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjan",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjur",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "indefinite",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjurnar",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eikju",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "indefinite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjuna",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "definite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjur",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "indefinite",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjurnar",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "definite",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eikju",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "indefinite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjunni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "definite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjum",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "indefinite",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjunum",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "definite",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eikju",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "indefinite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjunnar",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikna",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "indefinite",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eiknanna",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "non",
    "2": "nouns",
    "g": "f",
    "g2": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr": ""
   },
   "expansion": "eikja f",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "f",
    "2": "eikju"
   },
   "expansion": "eikja f (genitive eikju)",
   "name": "non-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "eik",
    "2": "eikna"
   },
   "name": "non-decl-f-jon"
  },
  {
   "args": {
    "apd": "eikjurnar",
    "api": "eikjur",
    "asd": "eikjuna",
    "asi": "eikju",
    "dpd": "eikjunum",
    "dpi": "eikjum",
    "dsd": "eikjunni",
    "dsi": "eikju",
    "g": "feminine",
    "gpd": "eiknanna",
    "gpi": "eikna",
    "gsd": "eikjunnar",
    "gsi": "eikju",
    "notes": "",
    "npd": "eikjurnar",
    "npi": "eikjur",
    "nsd": "eikjan",
    "nsi": "eikja",
    "stem": "weak jōn-stem",
    "title": "eikja"
   },
   "name": "non-decl-blank-full"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikja",
    "2": "nsi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjan",
    "2": "nsd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjur",
    "2": "npi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjurnar",
    "2": "npd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikju",
    "2": "asi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjuna",
    "2": "asd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjur",
    "2": "api"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjurnar",
    "2": "apd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikju",
    "2": "dsi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjunni",
    "2": "dsd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjum",
    "2": "dpi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjunum",
    "2": "dpd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikju",
    "2": "gsi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjunnar",
    "2": "gsd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikna",
    "2": "gpi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eiknanna",
    "2": "gpd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  }
 ],
 "lang": "Old Norse",
 "lang_code": "non",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "76 24",
     "kind": "topical",
     "langcode": "non",
     "name": "Watercraft",
     "orig": "non:Watercraft",
     "parents": [
      "Nautical",
      "Vehicles",
      "Transport",
      "Machines",
      "All topics",
      "Technology",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "a small ferry"
   ],
   "id": "en-eikja-non-noun-oy7n3tvS",
   "links": [
    [
     "small",
     "small"
    ],
    [
     "ferry",
     "ferry"
    ]
   ],
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "14 14 8 64",
     "kind": "other",
     "name": "Old Norse entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "a logboat (made of oak)"
   ],
   "id": "en-eikja-non-noun-RsxMfjKf",
   "links": [
    [
     "logboat",
     "logboat"
    ],
    [
     "oak",
     "oak"
    ]
   ],
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  }
 ],
 "word": "eikja"
}
{
 "categories": [
  "Old Norse entries with incorrect language header",
  "Old Norse feminine nouns",
  "Old Norse jōn-stem nouns",
  "Old Norse lemmas",
  "Old Norse nouns",
  "non:Watercraft"
 ],
 "descendants": [
  {
   "depth": 1,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "is",
      "2": "eikja"
     },
     "expansion": "Icelandic: eikja",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Icelandic: eikja"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "nn",
      "2": "eikja",
      "3": "eikje",
      "4": ";",
      "5": "eikj<q:dialectal>",
      "6": "øykj"
     },
     "expansion": "Norwegian Nynorsk: eikja, eikje; (dialectal) eikj, øykj",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Norwegian Nynorsk: eikja, eikje; (dialectal) eikj, øykj"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "nb",
      "2": "eike",
      "bor": "1"
     },
     "expansion": "→ Norwegian Bokmål: eike",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "→ Norwegian Bokmål: eike"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "sv",
      "2": "eka",
      "3": ";",
      "4": "öka<q:dialectal>"
     },
     "expansion": "Swedish: eka; (dialectal) öka",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Swedish: eka; (dialectal) öka"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "da",
      "2": "ege"
     },
     "expansion": "Danish: ege",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Danish: ege"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "nb",
      "2": "eke"
     },
     "expansion": "Norwegian Bokmål: eke",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Norwegian Bokmål: eke"
  }
 ],
 "etymology_text": "From eik (“oak”).",
 "forms": [
  {
   "form": "eikju",
   "tags": [
    "genitive"
   ]
  },
  {
   "form": "weak",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "non-decl-f-jon",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "jōn-stem",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "class"
   ]
  },
  {
   "form": "eikja",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "indefinite",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjan",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjur",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "indefinite",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjurnar",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eikju",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "indefinite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjuna",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "definite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjur",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "indefinite",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjurnar",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "definite",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eikju",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "indefinite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjunni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "definite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjum",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "indefinite",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjunum",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "definite",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eikju",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "indefinite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikjunnar",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "eikna",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "indefinite",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "eiknanna",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "non",
    "2": "nouns",
    "g": "f",
    "g2": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr": ""
   },
   "expansion": "eikja f",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "f",
    "2": "eikju"
   },
   "expansion": "eikja f (genitive eikju)",
   "name": "non-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "eik",
    "2": "eikna"
   },
   "name": "non-decl-f-jon"
  },
  {
   "args": {
    "apd": "eikjurnar",
    "api": "eikjur",
    "asd": "eikjuna",
    "asi": "eikju",
    "dpd": "eikjunum",
    "dpi": "eikjum",
    "dsd": "eikjunni",
    "dsi": "eikju",
    "g": "feminine",
    "gpd": "eiknanna",
    "gpi": "eikna",
    "gsd": "eikjunnar",
    "gsi": "eikju",
    "notes": "",
    "npd": "eikjurnar",
    "npi": "eikjur",
    "nsd": "eikjan",
    "nsi": "eikja",
    "stem": "weak jōn-stem",
    "title": "eikja"
   },
   "name": "non-decl-blank-full"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikja",
    "2": "nsi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjan",
    "2": "nsd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjur",
    "2": "npi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjurnar",
    "2": "npd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikju",
    "2": "asi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjuna",
    "2": "asd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjur",
    "2": "api"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjurnar",
    "2": "apd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikju",
    "2": "dsi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjunni",
    "2": "dsd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjum",
    "2": "dpi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjunum",
    "2": "dpd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikju",
    "2": "gsi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikjunnar",
    "2": "gsd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eikna",
    "2": "gpi"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  },
  {
   "args": {
    "1": "eiknanna",
    "2": "gpd"
   },
   "name": "non-decl-cell"
  }
 ],
 "lang": "Old Norse",
 "lang_code": "non",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "a small ferry"
   ],
   "links": [
    [
     "small",
     "small"
    ],
    [
     "ferry",
     "ferry"
    ]
   ],
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "a logboat (made of oak)"
   ],
   "links": [
    [
     "logboat",
     "logboat"
    ],
    [
     "oak",
     "oak"
    ]
   ],
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  }
 ],
 "word": "eikja"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Old Norse dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-22 from the enwiktionary dump dated 2024-07-20 using wiktextract (0af6c06 and 6aeea9b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.