"ទាំង" meaning in Khmer

See ទាំង in All languages combined, or Wiktionary

Adverb

Head templates: {{km-adv}} ទាំង • (tĕəng) Forms: tĕəng [romanization]
 1. also, as well, in addition to (in the construction ) Tags: error-lua-exec
  Sense id: ទាំង-km-adv-I2nb70xQ Categories (other): Khmer particles Disambiguation of Khmer particles: 14 0 0 27 23 27 0 10
 2. entirely, completely
  Sense id: ទាំង-km-adv-kgu9b5qC
 3. moreover
  Sense id: ទាំង-km-adv-IVaV3omx
The following are not (yet) sense-disambiguated
Related terms: ផង (phɑɑng)

Conjunction

Head templates: {{km-con}} ទាំង • (tĕəng) Forms: tĕəng [romanization]
 1. while, when
  Sense id: ទាំង-km-conj-WM6y7IGr Categories (other): Khmer particles, Khmer prepositions Disambiguation of Khmer particles: 14 0 0 27 23 27 0 10 Disambiguation of Khmer prepositions: 22 0 0 28 16 12 0 22
 2. even (when), even though, at the same time (marks a contradiction between the action and the circumstances under which it was accomplished)
  Sense id: ទាំង-km-conj-8cUjWNEo Categories (other): Khmer particles Disambiguation of Khmer particles: 14 0 0 27 23 27 0 10

Particle

Head templates: {{km-particle}} ទាំង • (tĕəng) Forms: tĕəng [romanization]
 1. particule forming adverbs, equivalent to ដោយ (daoy)
  Sense id: ទាំង-km-particle-0W1qZt-N Categories (other): Khmer particles Disambiguation of Khmer particles: 14 0 0 27 23 27 0 10
 2. all, both, both ... and ...
  Sense id: ទាំង-km-particle-Q6eK~qWm

Preposition

Head templates: {{km-prep}} ទាំង • (tĕəng) Forms: tĕəng [romanization]
 1. including, together with, complete with
  Sense id: ទាំង-km-prep-RAoD-BPr

Download JSON data for ទាំង meaning in Khmer (3.5kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "tĕəng",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "ទាំង • (tĕəng)",
   "name": "km-adv"
  }
 ],
 "lang": "Khmer",
 "lang_code": "km",
 "pos": "adv",
 "related": [
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "roman": "phɑɑng",
   "word": "ផង"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "14 0 0 27 23 27 0 10",
     "kind": "other",
     "name": "Khmer particles",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "There are also drawings",
     "roman": "miən tĕəng kumnuu phɑɑng",
     "text": "មានទាំងគំនូរផង",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "also, as well, in addition to (in the construction )"
   ],
   "id": "ទាំង-km-adv-I2nb70xQ",
   "raw_glosses": [
    "also, as well, in addition to (in the construction )"
   ],
   "tags": [
    "error-lua-exec"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "entirely, completely"
   ],
   "id": "ទាំង-km-adv-kgu9b5qC",
   "raw_glosses": [
    "entirely, completely"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "moreover"
   ],
   "id": "ទាំង-km-adv-IVaV3omx",
   "raw_glosses": [
    "moreover"
   ]
  }
 ],
 "word": "ទាំង"
}

{
 "forms": [
  {
   "form": "tĕəng",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "ទាំង • (tĕəng)",
   "name": "km-con"
  }
 ],
 "lang": "Khmer",
 "lang_code": "km",
 "pos": "conj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "14 0 0 27 23 27 0 10",
     "kind": "other",
     "name": "Khmer particles",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "22 0 0 28 16 12 0 22",
     "kind": "other",
     "name": "Khmer prepositions",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "while, when"
   ],
   "id": "ទាំង-km-conj-WM6y7IGr",
   "raw_glosses": [
    "while, when"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "14 0 0 27 23 27 0 10",
     "kind": "other",
     "name": "Khmer particles",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "even (when), even though, at the same time (marks a contradiction between the action and the circumstances under which it was accomplished)"
   ],
   "id": "ទាំង-km-conj-8cUjWNEo",
   "raw_glosses": [
    "even (when), even though, at the same time (marks a contradiction between the action and the circumstances under which it was accomplished)"
   ]
  }
 ],
 "word": "ទាំង"
}

{
 "forms": [
  {
   "form": "tĕəng",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "ទាំង • (tĕəng)",
   "name": "km-particle"
  }
 ],
 "lang": "Khmer",
 "lang_code": "km",
 "pos": "particle",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "14 0 0 27 23 27 0 10",
     "kind": "other",
     "name": "Khmer particles",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "particule forming adverbs, equivalent to ដោយ (daoy)"
   ],
   "id": "ទាំង-km-particle-0W1qZt-N",
   "raw_glosses": [
    "particule forming adverbs, equivalent to ដោយ (daoy)"
   ]
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "both men and women",
     "roman": "tĕəng proh tĕəng srəy",
     "text": "ទាំងប្រុសទាំងស្រី",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "both old and younf",
     "roman": "tĕəng cah tĕəng kmeeng",
     "text": "ទាំងចាស់ទាំងក្មេង",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "all, both, both ... and ..."
   ],
   "id": "ទាំង-km-particle-Q6eK~qWm",
   "raw_glosses": [
    "all, both, both ... and ..."
   ]
  }
 ],
 "word": "ទាំង"
}

{
 "forms": [
  {
   "form": "tĕəng",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "ទាំង • (tĕəng)",
   "name": "km-prep"
  }
 ],
 "lang": "Khmer",
 "lang_code": "km",
 "pos": "prep",
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "including, together with, complete with"
   ],
   "id": "ទាំង-km-prep-RAoD-BPr",
   "raw_glosses": [
    "including, together with, complete with"
   ]
  }
 ],
 "word": "ទាំង"
}
{
 "categories": [
  "Khmer adverbs",
  "Khmer conjunctions",
  "Khmer lemmas",
  "Khmer particles",
  "Khmer prepositions",
  "Khmer terms with IPA pronunciation"
 ],
 "forms": [
  {
   "form": "tĕəng",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "ទាំង • (tĕəng)",
   "name": "km-adv"
  }
 ],
 "lang": "Khmer",
 "lang_code": "km",
 "pos": "adv",
 "related": [
  {
   "roman": "phɑɑng",
   "word": "ផង"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Khmer terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "There are also drawings",
     "roman": "miən tĕəng kumnuu phɑɑng",
     "text": "មានទាំងគំនូរផង",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "also, as well, in addition to (in the construction )"
   ],
   "raw_glosses": [
    "also, as well, in addition to (in the construction )"
   ],
   "tags": [
    "error-lua-exec"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "entirely, completely"
   ],
   "raw_glosses": [
    "entirely, completely"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "moreover"
   ],
   "raw_glosses": [
    "moreover"
   ]
  }
 ],
 "word": "ទាំង"
}

{
 "categories": [
  "Khmer adverbs",
  "Khmer conjunctions",
  "Khmer lemmas",
  "Khmer particles",
  "Khmer prepositions",
  "Khmer terms with IPA pronunciation"
 ],
 "forms": [
  {
   "form": "tĕəng",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "ទាំង • (tĕəng)",
   "name": "km-con"
  }
 ],
 "lang": "Khmer",
 "lang_code": "km",
 "pos": "conj",
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "while, when"
   ],
   "raw_glosses": [
    "while, when"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "even (when), even though, at the same time (marks a contradiction between the action and the circumstances under which it was accomplished)"
   ],
   "raw_glosses": [
    "even (when), even though, at the same time (marks a contradiction between the action and the circumstances under which it was accomplished)"
   ]
  }
 ],
 "word": "ទាំង"
}

{
 "categories": [
  "Khmer adverbs",
  "Khmer conjunctions",
  "Khmer lemmas",
  "Khmer particles",
  "Khmer prepositions",
  "Khmer terms with IPA pronunciation"
 ],
 "forms": [
  {
   "form": "tĕəng",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "ទាំង • (tĕəng)",
   "name": "km-particle"
  }
 ],
 "lang": "Khmer",
 "lang_code": "km",
 "pos": "particle",
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "particule forming adverbs, equivalent to ដោយ (daoy)"
   ],
   "raw_glosses": [
    "particule forming adverbs, equivalent to ដោយ (daoy)"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Khmer terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "both men and women",
     "roman": "tĕəng proh tĕəng srəy",
     "text": "ទាំងប្រុសទាំងស្រី",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "both old and younf",
     "roman": "tĕəng cah tĕəng kmeeng",
     "text": "ទាំងចាស់ទាំងក្មេង",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "all, both, both ... and ..."
   ],
   "raw_glosses": [
    "all, both, both ... and ..."
   ]
  }
 ],
 "word": "ទាំង"
}

{
 "categories": [
  "Khmer adverbs",
  "Khmer conjunctions",
  "Khmer lemmas",
  "Khmer particles",
  "Khmer prepositions",
  "Khmer terms with IPA pronunciation"
 ],
 "forms": [
  {
   "form": "tĕəng",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "ទាំង • (tĕəng)",
   "name": "km-prep"
  }
 ],
 "lang": "Khmer",
 "lang_code": "km",
 "pos": "prep",
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "including, together with, complete with"
   ],
   "raw_glosses": [
    "including, together with, complete with"
   ]
  }
 ],
 "word": "ទាំង"
}
{
 "called_from": "luaexec/683",
 "msg": "LUA error in #invoke ('links/templates', 'l_term_t', 'face=term') parent ('Template:m', {1: 'km', 2: 'ទាំង ...[[ផង]]'})",
 "path": [
  "ទាំង",
  "q",
  "ARGVAL-1",
  "m",
  "#invoke"
 ],
 "section": "Khmer",
 "subsection": "adverb",
 "title": "ទាំង",
 "trace": "[string \"Module:km\"]:99: attempt to index a nil value\nstack traceback:\n\t[string \"Module:km\"]:99: in function 'Module:km.getTranslit'\n\t[string \"Module:links\"]:518: in function 'Module:links.full_link'\n\t(...tail calls...)\n\t[C]: in function 'xpcall'\n\t[string \"_sandbox_phase2\"]:219: in function <[string \"_sandbox_phase2\"]:140>"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Khmer dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2023-02-04 from the enwiktionary dump dated 2023-02-01 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.