"mitɔn" meaning in Gun

See mitɔn in All languages combined, or Wiktionary

Determiner

IPA: /mí.tɔ̃̀/ Forms: mítɔ̀n [canonical]
Etymology: From mí (“we/us”) + tɔ̀n (“of”). Cognates include Fon mítɔ̀n, Saxwe Gbe míátɔ̂n Etymology templates: {{compound|guw|mí|tɔ̀n|t1=we/us|t2=of}} mí (“we/us”) + tɔ̀n (“of”), {{cog|fon|mítɔ̀n}} Fon mítɔ̀n, {{cog|sxw|míátɔ̂n}} Saxwe Gbe míátɔ̂n Head templates: {{head|guw|determiner|head=mítɔ̀n}} mítɔ̀n
 1. our (first-person plural possessive adjective) Synonyms: mítọ̀n [Nigeria]
  Sense id: mitɔn-guw-det-ukOOi8i3 Categories (other): Gun determiners Disambiguation of Gun determiners: 50 50
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 1

Determiner

IPA: /mì.tɔ̃̀/ Forms: mìtɔ̀n [canonical]
Etymology: From mì (“you (plural)”) + tɔ̀n (“of”). Cognates include Fon mìtɔ̀n, Saxwe Gbe mìàtɔ̀n Etymology templates: {{compound|guw|mì|tɔ̀n|t1=you (plural)|t2=of}} mì (“you (plural)”) + tɔ̀n (“of”), {{cog|fon|mìtɔ̀n}} Fon mìtɔ̀n, {{cog|sxw|mìàtɔ̀n}} Saxwe Gbe mìàtɔ̀n Head templates: {{head|guw|determiner|head=mìtɔ̀n}} mìtɔ̀n
 1. your (second-person plural possessive adjective) Synonyms: mìtọ̀n [Nigeria]
  Sense id: mitɔn-guw-det-no14Oa4E Categories (other): Gun determiners Disambiguation of Gun determiners: 50 50 Related terms: nyɛ́, yẹ́n, ùn, n, mi, cé, ṣié, jɛ̀, jẹ̀, yẹ̀, hiẹ̀, à, wè, tòwè, éɔ̀, úɔ̀, éwọ̀, é, è, étɔ̀n, étọ̀n, mílɛ́, mílẹ́, mí, mítɔ̀n, mítọ̀n, mìlɛ́, mìlẹ́, mì, mìtɔ̀n, mìtọ̀n, yélɛ́, yélẹ́, yé, yétɔ̀n, yétọ̀n
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 2

Download JSON data for mitɔn meaning in Gun (3.1kB)

{
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "mí",
    "3": "tɔ̀n",
    "t1": "we/us",
    "t2": "of"
   },
   "expansion": "mí (“we/us”) + tɔ̀n (“of”)",
   "name": "compound"
  },
  {
   "args": {
    "1": "fon",
    "2": "mítɔ̀n"
   },
   "expansion": "Fon mítɔ̀n",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "sxw",
    "2": "míátɔ̂n"
   },
   "expansion": "Saxwe Gbe míátɔ̂n",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "From mí (“we/us”) + tɔ̀n (“of”). Cognates include Fon mítɔ̀n, Saxwe Gbe míátɔ̂n",
 "forms": [
  {
   "form": "mítɔ̀n",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "determiner",
    "head": "mítɔ̀n"
   },
   "expansion": "mítɔ̀n",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Gun",
 "lang_code": "guw",
 "pos": "det",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "50 50",
     "kind": "other",
     "name": "Gun determiners",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "We go to our house",
     "text": "Mí yì ná xwé mítɔ̀n",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "our (first-person plural possessive adjective)"
   ],
   "id": "mitɔn-guw-det-ukOOi8i3",
   "links": [
    [
     "our",
     "our"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "tags": [
      "Nigeria"
     ],
     "word": "mítọ̀n"
    }
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/mí.tɔ̃̀/"
  }
 ],
 "word": "mitɔn"
}

{
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "mì",
    "3": "tɔ̀n",
    "t1": "you (plural)",
    "t2": "of"
   },
   "expansion": "mì (“you (plural)”) + tɔ̀n (“of”)",
   "name": "compound"
  },
  {
   "args": {
    "1": "fon",
    "2": "mìtɔ̀n"
   },
   "expansion": "Fon mìtɔ̀n",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "sxw",
    "2": "mìàtɔ̀n"
   },
   "expansion": "Saxwe Gbe mìàtɔ̀n",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "From mì (“you (plural)”) + tɔ̀n (“of”). Cognates include Fon mìtɔ̀n, Saxwe Gbe mìàtɔ̀n",
 "forms": [
  {
   "form": "mìtɔ̀n",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "determiner",
    "head": "mìtɔ̀n"
   },
   "expansion": "mìtɔ̀n",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Gun",
 "lang_code": "guw",
 "pos": "det",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "50 50",
     "kind": "other",
     "name": "Gun determiners",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "You sell your house",
     "text": "Mì sà xwé mìtɔ̀n",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "your (second-person plural possessive adjective)"
   ],
   "id": "mitɔn-guw-det-no14Oa4E",
   "links": [
    [
     "your",
     "your"
    ]
   ],
   "related": [
    {
     "word": "nyɛ́"
    },
    {
     "word": "yẹ́n"
    },
    {
     "word": "ùn"
    },
    {
     "word": "n"
    },
    {
     "word": "mi"
    },
    {
     "word": "cé"
    },
    {
     "word": "ṣié"
    },
    {
     "word": "jɛ̀"
    },
    {
     "word": "jẹ̀"
    },
    {
     "word": "yẹ̀"
    },
    {
     "word": "hiẹ̀"
    },
    {
     "word": "à"
    },
    {
     "word": "wè"
    },
    {
     "word": "tòwè"
    },
    {
     "word": "éɔ̀"
    },
    {
     "word": "úɔ̀"
    },
    {
     "word": "éwọ̀"
    },
    {
     "word": "é"
    },
    {
     "word": "è"
    },
    {
     "word": "étɔ̀n"
    },
    {
     "word": "étọ̀n"
    },
    {
     "word": "mílɛ́"
    },
    {
     "word": "mílẹ́"
    },
    {
     "word": "mí"
    },
    {
     "word": "mítɔ̀n"
    },
    {
     "word": "mítọ̀n"
    },
    {
     "word": "mìlɛ́"
    },
    {
     "word": "mìlẹ́"
    },
    {
     "word": "mì"
    },
    {
     "word": "mìtɔ̀n"
    },
    {
     "word": "mìtọ̀n"
    },
    {
     "word": "yélɛ́"
    },
    {
     "word": "yélẹ́"
    },
    {
     "word": "yé"
    },
    {
     "word": "yétɔ̀n"
    },
    {
     "word": "yétọ̀n"
    }
   ],
   "synonyms": [
    {
     "tags": [
      "Nigeria"
     ],
     "word": "mìtọ̀n"
    }
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/mì.tɔ̃̀/"
  }
 ],
 "word": "mitɔn"
}
{
 "categories": [
  "Gun determiners",
  "Gun lemmas",
  "Gun terms with IPA pronunciation"
 ],
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "mí",
    "3": "tɔ̀n",
    "t1": "we/us",
    "t2": "of"
   },
   "expansion": "mí (“we/us”) + tɔ̀n (“of”)",
   "name": "compound"
  },
  {
   "args": {
    "1": "fon",
    "2": "mítɔ̀n"
   },
   "expansion": "Fon mítɔ̀n",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "sxw",
    "2": "míátɔ̂n"
   },
   "expansion": "Saxwe Gbe míátɔ̂n",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "From mí (“we/us”) + tɔ̀n (“of”). Cognates include Fon mítɔ̀n, Saxwe Gbe míátɔ̂n",
 "forms": [
  {
   "form": "mítɔ̀n",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "determiner",
    "head": "mítɔ̀n"
   },
   "expansion": "mítɔ̀n",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Gun",
 "lang_code": "guw",
 "pos": "det",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Gun terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "We go to our house",
     "text": "Mí yì ná xwé mítɔ̀n",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "our (first-person plural possessive adjective)"
   ],
   "links": [
    [
     "our",
     "our"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/mí.tɔ̃̀/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "tags": [
    "Nigeria"
   ],
   "word": "mítọ̀n"
  }
 ],
 "word": "mitɔn"
}

{
 "categories": [
  "Gun determiners",
  "Gun lemmas",
  "Gun terms with IPA pronunciation"
 ],
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "mì",
    "3": "tɔ̀n",
    "t1": "you (plural)",
    "t2": "of"
   },
   "expansion": "mì (“you (plural)”) + tɔ̀n (“of”)",
   "name": "compound"
  },
  {
   "args": {
    "1": "fon",
    "2": "mìtɔ̀n"
   },
   "expansion": "Fon mìtɔ̀n",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "sxw",
    "2": "mìàtɔ̀n"
   },
   "expansion": "Saxwe Gbe mìàtɔ̀n",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "From mì (“you (plural)”) + tɔ̀n (“of”). Cognates include Fon mìtɔ̀n, Saxwe Gbe mìàtɔ̀n",
 "forms": [
  {
   "form": "mìtɔ̀n",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "determiner",
    "head": "mìtɔ̀n"
   },
   "expansion": "mìtɔ̀n",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Gun",
 "lang_code": "guw",
 "pos": "det",
 "related": [
  {
   "word": "nyɛ́"
  },
  {
   "word": "yẹ́n"
  },
  {
   "word": "ùn"
  },
  {
   "word": "n"
  },
  {
   "word": "mi"
  },
  {
   "word": "cé"
  },
  {
   "word": "ṣié"
  },
  {
   "word": "jɛ̀"
  },
  {
   "word": "jẹ̀"
  },
  {
   "word": "yẹ̀"
  },
  {
   "word": "hiẹ̀"
  },
  {
   "word": "à"
  },
  {
   "word": "wè"
  },
  {
   "word": "tòwè"
  },
  {
   "word": "éɔ̀"
  },
  {
   "word": "úɔ̀"
  },
  {
   "word": "éwọ̀"
  },
  {
   "word": "é"
  },
  {
   "word": "è"
  },
  {
   "word": "étɔ̀n"
  },
  {
   "word": "étọ̀n"
  },
  {
   "word": "mílɛ́"
  },
  {
   "word": "mílẹ́"
  },
  {
   "word": "mí"
  },
  {
   "word": "mítɔ̀n"
  },
  {
   "word": "mítọ̀n"
  },
  {
   "word": "mìlɛ́"
  },
  {
   "word": "mìlẹ́"
  },
  {
   "word": "mì"
  },
  {
   "word": "mìtɔ̀n"
  },
  {
   "word": "mìtọ̀n"
  },
  {
   "word": "yélɛ́"
  },
  {
   "word": "yélẹ́"
  },
  {
   "word": "yé"
  },
  {
   "word": "yétɔ̀n"
  },
  {
   "word": "yétọ̀n"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Gun terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "You sell your house",
     "text": "Mì sà xwé mìtɔ̀n",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "your (second-person plural possessive adjective)"
   ],
   "links": [
    [
     "your",
     "your"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/mì.tɔ̃̀/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "tags": [
    "Nigeria"
   ],
   "word": "mìtọ̀n"
  }
 ],
 "word": "mitɔn"
}
{
 "called_from": "form_descriptions/1698",
 "msg": "unrecognized head form: Benin",
 "path": [
  "mitɔn"
 ],
 "section": "Gun",
 "subsection": "determiner",
 "title": "mitɔn",
 "trace": ""
}

{
 "called_from": "form_descriptions/1698",
 "msg": "unrecognized head form: Benin",
 "path": [
  "mitɔn"
 ],
 "section": "Gun",
 "subsection": "determiner",
 "title": "mitɔn",
 "trace": ""
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Gun dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-01-28 from the enwiktionary dump dated 2024-01-20 using wiktextract (unknown and unknown). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.