"mitɔn" meaning in All languages combined

See mitɔn on Wiktionary

Determiner [Gun]

IPA: /mí.tɔ̃̀/ Forms: mítɔ̀n [canonical]
Etymology: From mí (“we/us”) + tɔ̀n (“of”). Cognates include Fon mítɔ̀n, Saxwe Gbe míátɔ̂n Etymology templates: {{compound|guw|mí|tɔ̀n|t1=we/us|t2=of}} mí (“we/us”) + tɔ̀n (“of”), {{cog|fon|mítɔ̀n}} Fon mítɔ̀n, {{cog|sxw|míátɔ̂n}} Saxwe Gbe míátɔ̂n Head templates: {{head|guw|determiner|head=mítɔ̀n}} mítɔ̀n
 1. our (first-person plural possessive adjective) Synonyms: mítọ̀n [Nigeria]
  Sense id: en-mitɔn-guw-det-ukOOi8i3 Categories (other): Beninese Gun, Gun determiners, Gun entries with incorrect language header, Saxwe Gbe terms in nonstandard scripts Disambiguation of Beninese Gun: 50 50 Disambiguation of Gun determiners: 50 50 Disambiguation of Saxwe Gbe terms in nonstandard scripts: 51 49
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 1

Determiner [Gun]

IPA: /mì.tɔ̃̀/ Forms: mìtɔ̀n [canonical]
Etymology: From mì (“you (plural)”) + tɔ̀n (“of”). Cognates include Fon mìtɔ̀n, Saxwe Gbe mìàtɔ̀n Etymology templates: {{compound|guw|mì|tɔ̀n|t1=you (plural)|t2=of}} mì (“you (plural)”) + tɔ̀n (“of”), {{cog|fon|mìtɔ̀n}} Fon mìtɔ̀n, {{cog|sxw|mìàtɔ̀n}} Saxwe Gbe mìàtɔ̀n Head templates: {{head|guw|determiner|head=mìtɔ̀n}} mìtɔ̀n
 1. your (second-person plural possessive adjective) Synonyms: mìtọ̀n [Nigeria]
  Sense id: en-mitɔn-guw-det-no14Oa4E Categories (other): Beninese Gun, Gun determiners, Saxwe Gbe terms in nonstandard scripts Disambiguation of Beninese Gun: 50 50 Disambiguation of Gun determiners: 50 50 Disambiguation of Saxwe Gbe terms in nonstandard scripts: 51 49 Related terms: nyɛ́, yẹ́n, ùn, n, mi, , ṣié, jɛ̀, jẹ̀, yẹ̀, hiẹ̀, à, , tòwè, éɔ̀, úɔ̀, éwọ̀, é, è, étɔ̀n, étọ̀n, mílɛ́, mílẹ́, , mítɔ̀n, mítọ̀n, mìlɛ́, mìlẹ́, , mìtɔ̀n, mìtọ̀n, yélɛ́, yélẹ́, , yétɔ̀n, yétọ̀n
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 2

Download JSON data for mitɔn meaning in All languages combined (3.8kB)

{
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "mí",
    "3": "tɔ̀n",
    "t1": "we/us",
    "t2": "of"
   },
   "expansion": "mí (“we/us”) + tɔ̀n (“of”)",
   "name": "compound"
  },
  {
   "args": {
    "1": "fon",
    "2": "mítɔ̀n"
   },
   "expansion": "Fon mítɔ̀n",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "sxw",
    "2": "míátɔ̂n"
   },
   "expansion": "Saxwe Gbe míátɔ̂n",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "From mí (“we/us”) + tɔ̀n (“of”). Cognates include Fon mítɔ̀n, Saxwe Gbe míátɔ̂n",
 "forms": [
  {
   "form": "mítɔ̀n",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "determiner",
    "head": "mítɔ̀n"
   },
   "expansion": "mítɔ̀n",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Gun",
 "lang_code": "guw",
 "pos": "det",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "50 50",
     "kind": "other",
     "name": "Beninese Gun",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "50 50",
     "kind": "other",
     "name": "Gun determiners",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Gun entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "51 49",
     "kind": "other",
     "name": "Saxwe Gbe terms in nonstandard scripts",
     "parents": [
      "Terms in nonstandard scripts",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "We go to our house",
     "text": "Mí yì ná xwé mítɔ̀n",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "our (first-person plural possessive adjective)"
   ],
   "id": "en-mitɔn-guw-det-ukOOi8i3",
   "links": [
    [
     "our",
     "our"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "tags": [
      "Nigeria"
     ],
     "word": "mítọ̀n"
    }
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/mí.tɔ̃̀/"
  }
 ],
 "word": "mitɔn"
}

{
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "mì",
    "3": "tɔ̀n",
    "t1": "you (plural)",
    "t2": "of"
   },
   "expansion": "mì (“you (plural)”) + tɔ̀n (“of”)",
   "name": "compound"
  },
  {
   "args": {
    "1": "fon",
    "2": "mìtɔ̀n"
   },
   "expansion": "Fon mìtɔ̀n",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "sxw",
    "2": "mìàtɔ̀n"
   },
   "expansion": "Saxwe Gbe mìàtɔ̀n",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "From mì (“you (plural)”) + tɔ̀n (“of”). Cognates include Fon mìtɔ̀n, Saxwe Gbe mìàtɔ̀n",
 "forms": [
  {
   "form": "mìtɔ̀n",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "determiner",
    "head": "mìtɔ̀n"
   },
   "expansion": "mìtɔ̀n",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Gun",
 "lang_code": "guw",
 "pos": "det",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "50 50",
     "kind": "other",
     "name": "Beninese Gun",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "50 50",
     "kind": "other",
     "name": "Gun determiners",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "51 49",
     "kind": "other",
     "name": "Saxwe Gbe terms in nonstandard scripts",
     "parents": [
      "Terms in nonstandard scripts",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "You sell your house",
     "text": "Mì sà xwé mìtɔ̀n",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "your (second-person plural possessive adjective)"
   ],
   "id": "en-mitɔn-guw-det-no14Oa4E",
   "links": [
    [
     "your",
     "your"
    ]
   ],
   "related": [
    {
     "word": "nyɛ́"
    },
    {
     "word": "yẹ́n"
    },
    {
     "word": "ùn"
    },
    {
     "word": "n"
    },
    {
     "word": "mi"
    },
    {
     "word": "cé"
    },
    {
     "word": "ṣié"
    },
    {
     "word": "jɛ̀"
    },
    {
     "word": "jẹ̀"
    },
    {
     "word": "yẹ̀"
    },
    {
     "word": "hiẹ̀"
    },
    {
     "word": "à"
    },
    {
     "word": "wè"
    },
    {
     "word": "tòwè"
    },
    {
     "word": "éɔ̀"
    },
    {
     "word": "úɔ̀"
    },
    {
     "word": "éwọ̀"
    },
    {
     "word": "é"
    },
    {
     "word": "è"
    },
    {
     "word": "étɔ̀n"
    },
    {
     "word": "étọ̀n"
    },
    {
     "word": "mílɛ́"
    },
    {
     "word": "mílẹ́"
    },
    {
     "word": "mí"
    },
    {
     "word": "mítɔ̀n"
    },
    {
     "word": "mítọ̀n"
    },
    {
     "word": "mìlɛ́"
    },
    {
     "word": "mìlẹ́"
    },
    {
     "word": "mì"
    },
    {
     "word": "mìtɔ̀n"
    },
    {
     "word": "mìtọ̀n"
    },
    {
     "word": "yélɛ́"
    },
    {
     "word": "yélẹ́"
    },
    {
     "word": "yé"
    },
    {
     "word": "yétɔ̀n"
    },
    {
     "word": "yétọ̀n"
    }
   ],
   "synonyms": [
    {
     "tags": [
      "Nigeria"
     ],
     "word": "mìtọ̀n"
    }
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/mì.tɔ̃̀/"
  }
 ],
 "word": "mitɔn"
}
{
 "categories": [
  "Beninese Gun",
  "Gun compound terms",
  "Gun determiners",
  "Gun entries with incorrect language header",
  "Gun lemmas",
  "Gun terms with IPA pronunciation",
  "Saxwe Gbe terms in nonstandard scripts"
 ],
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "mí",
    "3": "tɔ̀n",
    "t1": "we/us",
    "t2": "of"
   },
   "expansion": "mí (“we/us”) + tɔ̀n (“of”)",
   "name": "compound"
  },
  {
   "args": {
    "1": "fon",
    "2": "mítɔ̀n"
   },
   "expansion": "Fon mítɔ̀n",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "sxw",
    "2": "míátɔ̂n"
   },
   "expansion": "Saxwe Gbe míátɔ̂n",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "From mí (“we/us”) + tɔ̀n (“of”). Cognates include Fon mítɔ̀n, Saxwe Gbe míátɔ̂n",
 "forms": [
  {
   "form": "mítɔ̀n",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "determiner",
    "head": "mítɔ̀n"
   },
   "expansion": "mítɔ̀n",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Gun",
 "lang_code": "guw",
 "pos": "det",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Gun terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "We go to our house",
     "text": "Mí yì ná xwé mítɔ̀n",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "our (first-person plural possessive adjective)"
   ],
   "links": [
    [
     "our",
     "our"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/mí.tɔ̃̀/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "tags": [
    "Nigeria"
   ],
   "word": "mítọ̀n"
  }
 ],
 "word": "mitɔn"
}

{
 "categories": [
  "Beninese Gun",
  "Gun compound terms",
  "Gun determiners",
  "Gun lemmas",
  "Gun terms with IPA pronunciation",
  "Saxwe Gbe terms in nonstandard scripts"
 ],
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "mì",
    "3": "tɔ̀n",
    "t1": "you (plural)",
    "t2": "of"
   },
   "expansion": "mì (“you (plural)”) + tɔ̀n (“of”)",
   "name": "compound"
  },
  {
   "args": {
    "1": "fon",
    "2": "mìtɔ̀n"
   },
   "expansion": "Fon mìtɔ̀n",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "sxw",
    "2": "mìàtɔ̀n"
   },
   "expansion": "Saxwe Gbe mìàtɔ̀n",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "From mì (“you (plural)”) + tɔ̀n (“of”). Cognates include Fon mìtɔ̀n, Saxwe Gbe mìàtɔ̀n",
 "forms": [
  {
   "form": "mìtɔ̀n",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "guw",
    "2": "determiner",
    "head": "mìtɔ̀n"
   },
   "expansion": "mìtɔ̀n",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Gun",
 "lang_code": "guw",
 "pos": "det",
 "related": [
  {
   "word": "nyɛ́"
  },
  {
   "word": "yẹ́n"
  },
  {
   "word": "ùn"
  },
  {
   "word": "n"
  },
  {
   "word": "mi"
  },
  {
   "word": "cé"
  },
  {
   "word": "ṣié"
  },
  {
   "word": "jɛ̀"
  },
  {
   "word": "jẹ̀"
  },
  {
   "word": "yẹ̀"
  },
  {
   "word": "hiẹ̀"
  },
  {
   "word": "à"
  },
  {
   "word": "wè"
  },
  {
   "word": "tòwè"
  },
  {
   "word": "éɔ̀"
  },
  {
   "word": "úɔ̀"
  },
  {
   "word": "éwọ̀"
  },
  {
   "word": "é"
  },
  {
   "word": "è"
  },
  {
   "word": "étɔ̀n"
  },
  {
   "word": "étọ̀n"
  },
  {
   "word": "mílɛ́"
  },
  {
   "word": "mílẹ́"
  },
  {
   "word": "mí"
  },
  {
   "word": "mítɔ̀n"
  },
  {
   "word": "mítọ̀n"
  },
  {
   "word": "mìlɛ́"
  },
  {
   "word": "mìlẹ́"
  },
  {
   "word": "mì"
  },
  {
   "word": "mìtɔ̀n"
  },
  {
   "word": "mìtọ̀n"
  },
  {
   "word": "yélɛ́"
  },
  {
   "word": "yélẹ́"
  },
  {
   "word": "yé"
  },
  {
   "word": "yétɔ̀n"
  },
  {
   "word": "yétọ̀n"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Gun terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "You sell your house",
     "text": "Mì sà xwé mìtɔ̀n",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "your (second-person plural possessive adjective)"
   ],
   "links": [
    [
     "your",
     "your"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/mì.tɔ̃̀/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "tags": [
    "Nigeria"
   ],
   "word": "mìtọ̀n"
  }
 ],
 "word": "mitɔn"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-04-13 from the enwiktionary dump dated 2024-04-01 using wiktextract (ee658f9 and be4df6b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.