"standardikivääri" meaning in Finnish

See standardikivääri in All languages combined, or Wiktionary

Noun

IPA: /ˈstɑndɑrdiˌkiʋæːri/, [ˈs̠tɑ̝ndɑ̝rdiˌk̟iʋæːri]
Rhymes: -iʋæːri Etymology: standardi + kivääri Etymology templates: {{affix|fi|standardi|kivääri}} standardi + kivääri Head templates: {{head|fi|nouns|cat2=|g=|head=|sort=}} standardikivääri, {{fi-noun}} standardikivääri Inflection templates: {{fi-decl-paperi|standardikiväär|ä}} Forms: no-table-tags [table-tags], standardikivääri [nominative, singular], standardikiväärit [nominative, plural], standardikivääri [accusative, nominative, singular], standardikiväärit [accusative, nominative, plural], standardikiväärin [accusative, genitive, singular], standardikiväärit [accusative, genitive, plural], standardikiväärin [genitive, singular], standardikiväärien [genitive, plural], standardikivääreiden [genitive, plural], standardikivääreitten [genitive, plural], standardikivääriä [partitive, singular], standardikivääreitä [partitive, plural], standardikiväärejä [partitive, plural], standardikiväärissä [inessive, singular], standardikivääreissä [inessive, plural], standardikivääristä [elative, singular], standardikivääreistä [elative, plural], standardikivääriin [illative, singular], standardikivääreihin [illative, plural], standardikiväärillä [adessive, singular], standardikivääreillä [adessive, plural], standardikivääriltä [ablative, singular], standardikivääreiltä [ablative, plural], standardikiväärille [allative, singular], standardikivääreille [allative, plural], standardikiväärinä [essive, singular], standardikivääreinä [essive, plural], standardikivääriksi [singular, translative], standardikivääreiksi [plural, translative], standardikiväärittä [abessive, singular], standardikivääreittä [abessive, plural], - [instructive, singular], standardikiväärein [instructive, plural], See the possessive forms below. [comitative], no-table-tags [table-tags], no-table-tags [table-tags], standardikiväärini [nominative, singular], standardikiväärini [nominative, plural], standardikiväärini [accusative, nominative, singular], standardikiväärini [accusative, nominative, plural], standardikiväärini [accusative, genitive, singular], standardikiväärini [accusative, genitive, plural], standardikiväärini [genitive, singular], standardikiväärieni [genitive, plural], standardikivääreideni [genitive, plural], standardikivääreitteni [genitive, plural], standardikivääriäni [partitive, singular], standardikivääreitäni [partitive, plural], standardikiväärejäni [partitive, plural], standardikiväärissäni [inessive, singular], standardikivääreissäni [inessive, plural], standardikivääristäni [elative, singular], standardikivääreistäni [elative, plural], standardikivääriini [illative, singular], standardikivääreihini [illative, plural], standardikiväärilläni [adessive, singular], standardikivääreilläni [adessive, plural], standardikivääriltäni [ablative, singular], standardikivääreiltäni [ablative, plural], standardikiväärilleni [allative, singular], standardikivääreilleni [allative, plural], standardikiväärinäni [essive, singular], standardikivääreinäni [essive, plural], standardikiväärikseni [singular, translative], standardikivääreikseni [plural, translative], standardikiväärittäni [abessive, singular], standardikivääreittäni [abessive, plural], - [instructive, singular], - [instructive, plural], - [comitative, singular], standardikivääreineni [comitative, plural], no-table-tags [table-tags], standardikiväärisi [nominative, singular], standardikiväärisi [nominative, plural], standardikiväärisi [accusative, nominative, singular], standardikiväärisi [accusative, nominative, plural], standardikiväärisi [accusative, genitive, singular], standardikiväärisi [accusative, genitive, plural], standardikiväärisi [genitive, singular], standardikivääriesi [genitive, plural], standardikivääreidesi [genitive, plural], standardikivääreittesi [genitive, plural], standardikivääriäsi [partitive, singular], standardikivääreitäsi [partitive, plural], standardikiväärejäsi [partitive, plural], standardikiväärissäsi [inessive, singular], standardikivääreissäsi [inessive, plural], standardikivääristäsi [elative, singular], standardikivääreistäsi [elative, plural], standardikivääriisi [illative, singular], standardikivääreihisi [illative, plural], standardikiväärilläsi [adessive, singular], standardikivääreilläsi [adessive, plural], standardikivääriltäsi [ablative, singular], standardikivääreiltäsi [ablative, plural], standardikiväärillesi [allative, singular], standardikivääreillesi [allative, plural], standardikiväärinäsi [essive, singular], standardikivääreinäsi [essive, plural], standardikivääriksesi [singular, translative], standardikivääreiksesi [plural, translative], standardikiväärittäsi [abessive, singular], standardikivääreittäsi [abessive, plural], - [instructive, singular], - [instructive, plural], - [comitative, singular], standardikivääreinesi [comitative, plural], no-table-tags [table-tags], standardikiväärimme [nominative, singular], standardikiväärimme [nominative, plural], standardikiväärimme [accusative, nominative, singular], standardikiväärimme [accusative, nominative, plural], standardikiväärimme [accusative, genitive, singular], standardikiväärimme [accusative, genitive, plural], standardikiväärimme [genitive, singular], standardikivääriemme [genitive, plural], standardikivääreidemme [genitive, plural], standardikivääreittemme [genitive, plural], standardikivääriämme [partitive, singular], standardikivääreitämme [partitive, plural], standardikiväärejämme [partitive, plural], standardikiväärissämme [inessive, singular], standardikivääreissämme [inessive, plural], standardikivääristämme [elative, singular], standardikivääreistämme [elative, plural], standardikivääriimme [illative, singular], standardikivääreihimme [illative, plural], standardikiväärillämme [adessive, singular], standardikivääreillämme [adessive, plural], standardikivääriltämme [ablative, singular], standardikivääreiltämme [ablative, plural], standardikiväärillemme [allative, singular], standardikivääreillemme [allative, plural], standardikiväärinämme [essive, singular], standardikivääreinämme [essive, plural], standardikivääriksemme [singular, translative], standardikivääreiksemme [plural, translative], standardikiväärittämme [abessive, singular], standardikivääreittämme [abessive, plural], - [instructive, singular], - [instructive, plural], - [comitative, singular], standardikivääreinemme [comitative, plural], no-table-tags [table-tags], standardikiväärinne [nominative, singular], standardikiväärinne [nominative, plural], standardikiväärinne [accusative, nominative, singular], standardikiväärinne [accusative, nominative, plural], standardikiväärinne [accusative, genitive, singular], standardikiväärinne [accusative, genitive, plural], standardikiväärinne [genitive, singular], standardikiväärienne [genitive, plural], standardikivääreidenne [genitive, plural], standardikivääreittenne [genitive, plural], standardikivääriänne [partitive, singular], standardikivääreitänne [partitive, plural], standardikiväärejänne [partitive, plural], standardikiväärissänne [inessive, singular], standardikivääreissänne [inessive, plural], standardikivääristänne [elative, singular], standardikivääreistänne [elative, plural], standardikivääriinne [illative, singular], standardikivääreihinne [illative, plural], standardikiväärillänne [adessive, singular], standardikivääreillänne [adessive, plural], standardikivääriltänne [ablative, singular], standardikivääreiltänne [ablative, plural], standardikiväärillenne [allative, singular], standardikivääreillenne [allative, plural], standardikiväärinänne [essive, singular], standardikivääreinänne [essive, plural], standardikivääriksenne [singular, translative], standardikivääreiksenne [plural, translative], standardikiväärittänne [abessive, singular], standardikivääreittänne [abessive, plural], - [instructive, singular], - [instructive, plural], - [comitative, singular], standardikivääreinenne [comitative, plural], no-table-tags [table-tags], standardikiväärinsä [nominative, singular], standardikiväärinsä [nominative, plural], standardikiväärinsä [accusative, nominative, singular], standardikiväärinsä [accusative, nominative, plural], standardikiväärinsä [accusative, genitive, singular], standardikiväärinsä [accusative, genitive, plural], standardikiväärinsä [genitive, singular], standardikivääriensä [genitive, plural], standardikivääreidensä [genitive, plural], standardikivääreittensä [genitive, plural], standardikivääriään [partitive, singular], standardikivääriänsä [partitive, singular], standardikivääreitään [partitive, plural], standardikiväärejään [partitive, plural], standardikivääreitänsä [partitive, plural], standardikiväärejänsä [partitive, plural], standardikiväärissään [inessive, singular], standardikiväärissänsä [inessive, singular], standardikivääreissään [inessive, plural], standardikivääreissänsä [inessive, plural], standardikivääristään [elative, singular], standardikivääristänsä [elative, singular], standardikivääreistään [elative, plural], standardikivääreistänsä [elative, plural], standardikivääriinsä [illative, singular], standardikivääreihinsä [illative, plural], standardikiväärillään [adessive, singular], standardikiväärillänsä [adessive, singular], standardikivääreillään [adessive, plural], standardikivääreillänsä [adessive, plural], standardikivääriltään [ablative, singular], standardikivääriltänsä [ablative, singular], standardikivääreiltään [ablative, plural], standardikivääreiltänsä [ablative, plural], standardikiväärilleen [allative, singular], standardikiväärillensä [allative, singular], standardikivääreilleen [allative, plural], standardikivääreillensä [allative, plural], standardikiväärinään [essive, singular], standardikiväärinänsä [essive, singular], standardikivääreinään [essive, plural], standardikivääreinänsä [essive, plural], standardikiväärikseen [singular, translative], standardikivääriksensä [singular, translative], standardikivääreikseen [plural, translative], standardikivääreiksensä [plural, translative], standardikiväärittään [abessive, singular], standardikiväärittänsä [abessive, singular], standardikivääreittään [abessive, plural], standardikivääreittänsä [abessive, plural], - [instructive, singular], - [instructive, plural], - [comitative, singular], standardikivääreineen [comitative, plural], standardikivääreinensä [comitative, plural]
 1. (sports) standard rifle (International Shooting Sport Federation event with an army-style rifle, usually at 300 metre's distance)
  Sense id: en-standardikivääri-fi-noun-NVinvOxA Categories (other): Finnish entries with incorrect language header, Finnish paperi-type nominals Disambiguation of Finnish entries with incorrect language header: 83 17 Disambiguation of Finnish paperi-type nominals: 82 18 Topics: hobbies, lifestyle, sports
 2. standard rifle (weapon used in this sport)
  Sense id: en-standardikivääri-fi-noun-llNTD~qU

Download JSONL data for standardikivääri meaning in Finnish (24.2kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "fi",
    "2": "standardi",
    "3": "kivääri"
   },
   "expansion": "standardi + kivääri",
   "name": "affix"
  }
 ],
 "etymology_text": "standardi + kivääri",
 "forms": [
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "no gradation",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "class"
   ]
  },
  {
   "form": "6/paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "class"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääri",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärit",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääri",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärit",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärin",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärit",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärin",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärien",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiden",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitten",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriin",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreihin",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärille",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreille",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriksi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiksi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärein",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "See the possessive forms below.",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "no gradation",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "class"
   ]
  },
  {
   "form": "6/paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "class"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärieni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreideni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitteni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreihini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärilläni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreilläni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärilleni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreilleni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärikseni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreikseni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreineni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreidesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreihisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärilläsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreilläsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriksesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiksesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreidemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreihimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriksemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiksemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärienne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreidenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreihinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriksenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiksenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreidensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreihinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärilleen",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreilleen",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärikseen",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriksensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreikseen",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiksensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreineen",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "fi",
    "2": "nouns",
    "cat2": "",
    "g": "",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "standardikivääri",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "standardikivääri",
   "name": "fi-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "standardikiväär",
    "2": "ä"
   },
   "name": "fi-decl-paperi"
  }
 ],
 "lang": "Finnish",
 "lang_code": "fi",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "83 17",
     "kind": "other",
     "name": "Finnish entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "82 18",
     "kind": "other",
     "name": "Finnish paperi-type nominals",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "standard rifle (International Shooting Sport Federation event with an army-style rifle, usually at 300 metre's distance)"
   ],
   "id": "en-standardikivääri-fi-noun-NVinvOxA",
   "links": [
    [
     "standard",
     "standard"
    ],
    [
     "rifle",
     "rifle"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(sports) standard rifle (International Shooting Sport Federation event with an army-style rifle, usually at 300 metre's distance)"
   ],
   "topics": [
    "hobbies",
    "lifestyle",
    "sports"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "standard rifle (weapon used in this sport)"
   ],
   "id": "en-standardikivääri-fi-noun-llNTD~qU",
   "links": [
    [
     "standard",
     "standard"
    ],
    [
     "rifle",
     "rifle"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈstɑndɑrdiˌkiʋæːri/"
  },
  {
   "ipa": "[ˈs̠tɑ̝ndɑ̝rdiˌk̟iʋæːri]"
  },
  {
   "rhymes": "-iʋæːri"
  }
 ],
 "wikipedia": [
  "300 metre standard rifle"
 ],
 "word": "standardikivääri"
}
{
 "categories": [
  "Finnish 6-syllable words",
  "Finnish compound terms",
  "Finnish entries with incorrect language header",
  "Finnish lemmas",
  "Finnish nouns",
  "Finnish paperi-type nominals",
  "Finnish terms with IPA pronunciation",
  "Rhymes:Finnish/iʋæːri",
  "Rhymes:Finnish/iʋæːri/6 syllables"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "fi",
    "2": "standardi",
    "3": "kivääri"
   },
   "expansion": "standardi + kivääri",
   "name": "affix"
  }
 ],
 "etymology_text": "standardi + kivääri",
 "forms": [
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "no gradation",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "class"
   ]
  },
  {
   "form": "6/paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "class"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääri",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärit",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääri",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärit",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärin",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärit",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärin",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärien",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiden",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitten",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriin",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreihin",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärille",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreille",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriksi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiksi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärein",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "See the possessive forms below.",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "no gradation",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "class"
   ]
  },
  {
   "form": "6/paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "class"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärieni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreideni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitteni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreihini",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärilläni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreilläni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärilleni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreilleni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärikseni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreikseni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittäni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreineni",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreidesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreihisi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärilläsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreilläsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriksesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiksesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittäsi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinesi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreidemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreihimme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriksemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiksemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittämme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinemme",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärienne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreidenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreihinne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriksenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiksenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittänne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinenne",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "fi-decl-paperi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreidensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreitänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärejänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "partitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärissänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreissänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääristänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreistänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "elative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreihinsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "illative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "adessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriltänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiltänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "ablative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärilleen",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärillensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreilleen",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreillensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "allative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärinänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "essive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärikseen",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääriksensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreikseen",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreiksensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "translative"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikiväärittänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittään",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreittänsä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "abessive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instructive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreineen",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "standardikivääreinensä",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comitative",
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "fi",
    "2": "nouns",
    "cat2": "",
    "g": "",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "standardikivääri",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "standardikivääri",
   "name": "fi-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "standardikiväär",
    "2": "ä"
   },
   "name": "fi-decl-paperi"
  }
 ],
 "lang": "Finnish",
 "lang_code": "fi",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "standard rifle (International Shooting Sport Federation event with an army-style rifle, usually at 300 metre's distance)"
   ],
   "links": [
    [
     "standard",
     "standard"
    ],
    [
     "rifle",
     "rifle"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(sports) standard rifle (International Shooting Sport Federation event with an army-style rifle, usually at 300 metre's distance)"
   ],
   "topics": [
    "hobbies",
    "lifestyle",
    "sports"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "standard rifle (weapon used in this sport)"
   ],
   "links": [
    [
     "standard",
     "standard"
    ],
    [
     "rifle",
     "rifle"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈstɑndɑrdiˌkiʋæːri/"
  },
  {
   "ipa": "[ˈs̠tɑ̝ndɑ̝rdiˌk̟iʋæːri]"
  },
  {
   "rhymes": "-iʋæːri"
  }
 ],
 "wikipedia": [
  "300 metre standard rifle"
 ],
 "word": "standardikivääri"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Finnish dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-13 from the enwiktionary dump dated 2024-07-01 using wiktextract (f8674bc and 7cfad79). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.