"ఆమె" meaning in All languages combined

See ఆమె on Wiktionary

Pronoun [Telugu]

IPA: /aːme/ Audio: Te-ఆమె.oga Forms: āme [romanization]
Etymology: ఆ (ā) + అమ్మ (amma) Etymology templates: {{af|te|ఆ|అమ్మ}} ఆ (ā) + అమ్మ (amma) Head templates: {{head|te|pronoun|tr=āme}} ఆమె • (āme)
 1. (slightly formal) third-person singular distal female pronoun, she
  Sense id: en-ఆమె-te-pron-bh1EQ5bz Categories (other): Telugu entries with incorrect language header, Telugu entries with language name categories using raw markup, Telugu personal pronouns, Telugu pronouns, Telugu terms with redundant transliterations Related terms: Telugu pronouns imply varying levels of formality. In this chart, the top entry in any cell is the most informal, while the bottom is the most formal, వాడుఅతను (atanu), అతడుఆయనవారు (vāru), వాళ్లువారు (vāru), వీడుఇతనుఈయనవీరు (vīru), వీళ్లువీరు (vīru), అదిఆమెఆవిడవారు (vāru), ఇదిఈమెఈవిడవీరు (vīru), అది (adi), అవి (avi), ఇది (idi), ఇవి (ivi), తాను (tānu), తాము (tāmu), -

Download JSONL data for ఆమె meaning in All languages combined (2.7kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "ఆ",
    "3": "అమ్మ"
   },
   "expansion": "ఆ (ā) + అమ్మ (amma)",
   "name": "af"
  }
 ],
 "etymology_text": "ఆ (ā) + అమ్మ (amma)",
 "forms": [
  {
   "form": "āme",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "pronoun",
    "tr": "āme"
   },
   "expansion": "ఆమె • (āme)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Telugu entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Telugu entries with language name categories using raw markup",
     "parents": [
      "Entries with language name categories using raw markup",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Telugu personal pronouns",
     "parents": [
      "Personal pronouns",
      "Pronouns",
      "Lemmas"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Telugu pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Telugu terms with redundant transliterations",
     "parents": [
      "Terms with redundant transliterations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "third-person singular distal female pronoun, she"
   ],
   "id": "en-ఆమె-te-pron-bh1EQ5bz",
   "links": [
    [
     "she",
     "she#English"
    ]
   ],
   "qualifier": "slightly formal",
   "raw_glosses": [
    "(slightly formal) third-person singular distal female pronoun, she"
   ],
   "related": [
    {
     "word": "Telugu pronouns imply varying levels of formality. In this chart"
    },
    {
     "word": "the top entry in any cell is the most informal"
    },
    {
     "word": "while the bottom is the most formal"
    },
    {
     "roman": "atanu",
     "word": "వాడుఅతను"
    },
    {
     "roman": "vāru",
     "word": "అతడుఆయనవారు"
    },
    {
     "roman": "vāru",
     "word": "వాళ్లువారు"
    },
    {
     "roman": "vīru",
     "word": "వీడుఇతనుఈయనవీరు"
    },
    {
     "roman": "vīru",
     "word": "వీళ్లువీరు"
    },
    {
     "roman": "vāru",
     "word": "అదిఆమెఆవిడవారు"
    },
    {
     "roman": "vīru",
     "word": "ఇదిఈమెఈవిడవీరు"
    },
    {
     "roman": "adi",
     "word": "అది"
    },
    {
     "roman": "avi",
     "word": "అవి"
    },
    {
     "roman": "idi",
     "word": "ఇది"
    },
    {
     "roman": "ivi",
     "word": "ఇవి"
    },
    {
     "roman": "tānu",
     "word": "తాను"
    },
    {
     "roman": "tāmu",
     "word": "తాము"
    },
    {
     "word": "-"
    }
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/aːme/"
  },
  {
   "audio": "Te-ఆమె.oga",
   "mp3_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/35/Te-%E0%B0%86%E0%B0%AE%E0%B1%86.oga/Te-%E0%B0%86%E0%B0%AE%E0%B1%86.oga.mp3",
   "ogg_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Te-%E0%B0%86%E0%B0%AE%E0%B1%86.oga"
  }
 ],
 "word": "ఆమె"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "ఆ",
    "3": "అమ్మ"
   },
   "expansion": "ఆ (ā) + అమ్మ (amma)",
   "name": "af"
  }
 ],
 "etymology_text": "ఆ (ā) + అమ్మ (amma)",
 "forms": [
  {
   "form": "āme",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "te",
    "2": "pronoun",
    "tr": "āme"
   },
   "expansion": "ఆమె • (āme)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Telugu",
 "lang_code": "te",
 "pos": "pron",
 "related": [
  {
   "word": "Telugu pronouns imply varying levels of formality. In this chart"
  },
  {
   "word": "the top entry in any cell is the most informal"
  },
  {
   "word": "while the bottom is the most formal"
  },
  {
   "roman": "atanu",
   "word": "వాడుఅతను"
  },
  {
   "roman": "vāru",
   "word": "అతడుఆయనవారు"
  },
  {
   "roman": "vāru",
   "word": "వాళ్లువారు"
  },
  {
   "roman": "vīru",
   "word": "వీడుఇతనుఈయనవీరు"
  },
  {
   "roman": "vīru",
   "word": "వీళ్లువీరు"
  },
  {
   "roman": "vāru",
   "word": "అదిఆమెఆవిడవారు"
  },
  {
   "roman": "vīru",
   "word": "ఇదిఈమెఈవిడవీరు"
  },
  {
   "roman": "adi",
   "word": "అది"
  },
  {
   "roman": "avi",
   "word": "అవి"
  },
  {
   "roman": "idi",
   "word": "ఇది"
  },
  {
   "roman": "ivi",
   "word": "ఇవి"
  },
  {
   "roman": "tānu",
   "word": "తాను"
  },
  {
   "roman": "tāmu",
   "word": "తాము"
  },
  {
   "word": "-"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Telugu compound terms",
    "Telugu entries with incorrect language header",
    "Telugu entries with language name categories using raw markup",
    "Telugu lemmas",
    "Telugu personal pronouns",
    "Telugu pronouns",
    "Telugu terms with IPA pronunciation",
    "Telugu terms with audio links",
    "Telugu terms with redundant transliterations"
   ],
   "glosses": [
    "third-person singular distal female pronoun, she"
   ],
   "links": [
    [
     "she",
     "she#English"
    ]
   ],
   "qualifier": "slightly formal",
   "raw_glosses": [
    "(slightly formal) third-person singular distal female pronoun, she"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/aːme/"
  },
  {
   "audio": "Te-ఆమె.oga",
   "mp3_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/35/Te-%E0%B0%86%E0%B0%AE%E0%B1%86.oga/Te-%E0%B0%86%E0%B0%AE%E0%B1%86.oga.mp3",
   "ogg_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Te-%E0%B0%86%E0%B0%AE%E0%B1%86.oga"
  }
 ],
 "word": "ఆమె"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-13 from the enwiktionary dump dated 2024-07-01 using wiktextract (f8674bc and 7cfad79). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.