"στων" meaning in All languages combined

See στων on Wiktionary

Contraction [Greek]

IPA: /ˈston/ Forms: ston [romanization]
Etymology: Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τῶν (tôn, “of the”) Etymology templates: {{uder|el|grc|-}} Ancient Greek, {{compound|grc|εἰς|τῶν|nocat=1|t1=to, in|t2=of the}} εἰς (eis, “to, in”) + τῶν (tôn, “of the”) Head templates: {{head|el|contraction}} στων • (ston)
 1. (rare, poetic) Contraction of σε των (se ton, “to (of) the”). Tags: abbreviation, alt-of, contraction, poetic, rare Alternative form of: σε των (extra: (se ton, “to (of) the”)) Related terms: σε + τα → στα (sta) (english: to the; se) [gender-neutral, plural], σε + τη → στη (sti) (english: to her; se) [feminine, singular], σε + την → στην (english: to her; se; tin; stin, feminine singular with final n), σε + τις → στις (stis) (english: to them; se) [feminine, plural], σε + το → στο (english: to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular), σε + τον → στον (english: to him; se; ton; ston, masculine singular with final n), σε + τους → στους (stous) (english: to them; se) [masculine, plural], σε + της → στης (stis) (english: to hers; se) [feminine, singular], σε + του → στου (stou) (english: to his; to its; se) [masculine, neuter, singular], σε + των → στων (english: to their; se; ton; ston, all genders plural)
  Sense id: en-στων-el-contraction-hl6grYc- Categories (other): Greek articles, Greek entries with incorrect language header, Greek undefined derivations

Download JSONL data for στων meaning in All languages combined (3.0kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "-"
   },
   "expansion": "Ancient Greek",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "εἰς",
    "3": "τῶν",
    "nocat": "1",
    "t1": "to, in",
    "t2": "of the"
   },
   "expansion": "εἰς (eis, “to, in”) + τῶν (tôn, “of the”)",
   "name": "compound"
  }
 ],
 "etymology_text": "Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τῶν (tôn, “of the”)",
 "forms": [
  {
   "form": "ston",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στων • (ston)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "(se ton, “to (of) the”)",
     "word": "σε των"
    }
   ],
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek articles",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek undefined derivations",
     "parents": [
      "Undefined derivations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "At the angels' bouzoukis",
     "roman": "Ston angélon ta bouzoúkia",
     "text": "Στων αγγέλων τα μπουζούκια",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I'll go to the young people's places.",
     "roman": "Tha páo ston nearón ta méri.",
     "text": "Θα πάω στων νεαρών τα μέρη.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σε των (se ton, “to (of) the”)."
   ],
   "id": "en-στων-el-contraction-hl6grYc-",
   "links": [
    [
     "poetic",
     "poetic"
    ],
    [
     "σε",
     "σε#Greek"
    ],
    [
     "των",
     "των#Greek"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(rare, poetic) Contraction of σε των (se ton, “to (of) the”)."
   ],
   "related": [
    {
     "english": "to the; se",
     "roman": "sta",
     "tags": [
      "gender-neutral",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τα → στα"
    },
    {
     "english": "to her; se",
     "roman": "sti",
     "tags": [
      "feminine",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + τη → στη"
    },
    {
     "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
     "word": "σε + την → στην"
    },
    {
     "english": "to them; se",
     "roman": "stis",
     "tags": [
      "feminine",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τις → στις"
    },
    {
     "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
     "word": "σε + το → στο"
    },
    {
     "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
     "word": "σε + τον → στον"
    },
    {
     "english": "to them; se",
     "roman": "stous",
     "tags": [
      "masculine",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τους → στους"
    },
    {
     "english": "to hers; se",
     "roman": "stis",
     "tags": [
      "feminine",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + της → στης"
    },
    {
     "english": "to his; to its; se",
     "roman": "stou",
     "tags": [
      "masculine",
      "neuter",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + του → στου"
    },
    {
     "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
     "word": "σε + των → στων"
    }
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction",
    "poetic",
    "rare"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈston/"
  },
  {
   "homophone": "στον (ston)"
  }
 ],
 "word": "στων"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "-"
   },
   "expansion": "Ancient Greek",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "εἰς",
    "3": "τῶν",
    "nocat": "1",
    "t1": "to, in",
    "t2": "of the"
   },
   "expansion": "εἰς (eis, “to, in”) + τῶν (tôn, “of the”)",
   "name": "compound"
  }
 ],
 "etymology_text": "Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τῶν (tôn, “of the”)",
 "forms": [
  {
   "form": "ston",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στων • (ston)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "related": [
  {
   "english": "to the; se",
   "roman": "sta",
   "tags": [
    "gender-neutral",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τα → στα"
  },
  {
   "english": "to her; se",
   "roman": "sti",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + τη → στη"
  },
  {
   "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
   "word": "σε + την → στην"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τις → στις"
  },
  {
   "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
   "word": "σε + το → στο"
  },
  {
   "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
   "word": "σε + τον → στον"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stous",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τους → στους"
  },
  {
   "english": "to hers; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + της → στης"
  },
  {
   "english": "to his; to its; se",
   "roman": "stou",
   "tags": [
    "masculine",
    "neuter",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + του → στου"
  },
  {
   "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
   "word": "σε + των → στων"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "(se ton, “to (of) the”)",
     "word": "σε των"
    }
   ],
   "categories": [
    "Greek articles",
    "Greek contractions",
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek non-lemma forms",
    "Greek poetic terms",
    "Greek terms derived from Ancient Greek",
    "Greek terms with IPA pronunciation",
    "Greek terms with homophones",
    "Greek terms with rare senses",
    "Greek terms with usage examples",
    "Greek undefined derivations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "At the angels' bouzoukis",
     "roman": "Ston angélon ta bouzoúkia",
     "text": "Στων αγγέλων τα μπουζούκια",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I'll go to the young people's places.",
     "roman": "Tha páo ston nearón ta méri.",
     "text": "Θα πάω στων νεαρών τα μέρη.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σε των (se ton, “to (of) the”)."
   ],
   "links": [
    [
     "poetic",
     "poetic"
    ],
    [
     "σε",
     "σε#Greek"
    ],
    [
     "των",
     "των#Greek"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(rare, poetic) Contraction of σε των (se ton, “to (of) the”)."
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction",
    "poetic",
    "rare"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈston/"
  },
  {
   "homophone": "στον (ston)"
  }
 ],
 "word": "στων"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-13 from the enwiktionary dump dated 2024-07-01 using wiktextract (f8674bc and 7cfad79). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.