"στους" meaning in All languages combined

See στους on Wiktionary

Contraction [Greek]

Forms: stous [romanization]
Etymology: Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τούς (toús, “the”) Etymology templates: {{uder|el|grc|-}} Ancient Greek, {{compound|grc|εἰς|τούς|nocat=1|t1=to, in|t2=the}} εἰς (eis, “to, in”) + τούς (toús, “the”) Head templates: {{head|el|contraction}} στους • (stous)
 1. Contraction of σε τους (se tous, “to the”). Tags: abbreviation, alt-of, contraction Alternative form of: σε τους (extra: se tous, “to the”) Related terms: σε + τα → στα (sta) (english: to the; se) [gender-neutral, plural], σε + τη → στη (sti) (english: to her; se) [feminine, singular], σε + την → στην (english: to her; se; tin; stin, feminine singular with final n), σε + τις → στις (stis) (english: to them; se) [feminine, plural], σε + το → στο (english: to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular), σε + τον → στον (english: to him; se; ton; ston, masculine singular with final n), σε + τους → στους (stous) (english: to them; se) [masculine, plural], σε + της → στης (stis) (english: to hers; se) [feminine, singular], σε + του → στου (stou) (english: to his; to its; se) [masculine, neuter, singular], σε + των → στων (english: to their; se; ton; ston, all genders plural)
  Sense id: en-στους-el-contraction-FdrpMjYw Categories (other): Greek articles, Greek entries with incorrect language header, Greek undefined derivations

Download JSONL data for στους meaning in All languages combined (3.0kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "-"
   },
   "expansion": "Ancient Greek",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "εἰς",
    "3": "τούς",
    "nocat": "1",
    "t1": "to, in",
    "t2": "the"
   },
   "expansion": "εἰς (eis, “to, in”) + τούς (toús, “the”)",
   "name": "compound"
  }
 ],
 "etymology_text": "Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τούς (toús, “the”)",
 "forms": [
  {
   "form": "stous",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στους • (stous)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "se tous, “to the”",
     "word": "σε τους"
    }
   ],
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek articles",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek undefined derivations",
     "parents": [
      "Undefined derivations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I went to my friends.",
     "roman": "Píga stous fílous mou.",
     "text": "Πήγα στους φίλους μου.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I wasn't in the first ten.",
     "roman": "Den ímoun stous déka prótous.",
     "text": "Δεν ήμουν στους δέκα πρώτους.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I looked at the hills.",
     "roman": "Koítaxa stous lófous.",
     "text": "Κοίταξα στους λόφους.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σε τους (se tous, “to the”)."
   ],
   "id": "en-στους-el-contraction-FdrpMjYw",
   "links": [
    [
     "σε",
     "σε#Greek"
    ],
    [
     "τους",
     "τους#Greek"
    ]
   ],
   "related": [
    {
     "english": "to the; se",
     "roman": "sta",
     "tags": [
      "gender-neutral",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τα → στα"
    },
    {
     "english": "to her; se",
     "roman": "sti",
     "tags": [
      "feminine",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + τη → στη"
    },
    {
     "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
     "word": "σε + την → στην"
    },
    {
     "english": "to them; se",
     "roman": "stis",
     "tags": [
      "feminine",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τις → στις"
    },
    {
     "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
     "word": "σε + το → στο"
    },
    {
     "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
     "word": "σε + τον → στον"
    },
    {
     "english": "to them; se",
     "roman": "stous",
     "tags": [
      "masculine",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τους → στους"
    },
    {
     "english": "to hers; se",
     "roman": "stis",
     "tags": [
      "feminine",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + της → στης"
    },
    {
     "english": "to his; to its; se",
     "roman": "stou",
     "tags": [
      "masculine",
      "neuter",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + του → στου"
    },
    {
     "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
     "word": "σε + των → στων"
    }
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "other": "/ˈstus/"
  }
 ],
 "word": "στους"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "-"
   },
   "expansion": "Ancient Greek",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "εἰς",
    "3": "τούς",
    "nocat": "1",
    "t1": "to, in",
    "t2": "the"
   },
   "expansion": "εἰς (eis, “to, in”) + τούς (toús, “the”)",
   "name": "compound"
  }
 ],
 "etymology_text": "Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τούς (toús, “the”)",
 "forms": [
  {
   "form": "stous",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στους • (stous)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "related": [
  {
   "english": "to the; se",
   "roman": "sta",
   "tags": [
    "gender-neutral",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τα → στα"
  },
  {
   "english": "to her; se",
   "roman": "sti",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + τη → στη"
  },
  {
   "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
   "word": "σε + την → στην"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τις → στις"
  },
  {
   "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
   "word": "σε + το → στο"
  },
  {
   "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
   "word": "σε + τον → στον"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stous",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τους → στους"
  },
  {
   "english": "to hers; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + της → στης"
  },
  {
   "english": "to his; to its; se",
   "roman": "stou",
   "tags": [
    "masculine",
    "neuter",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + του → στου"
  },
  {
   "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
   "word": "σε + των → στων"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "se tous, “to the”",
     "word": "σε τους"
    }
   ],
   "categories": [
    "Greek articles",
    "Greek contractions",
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek non-lemma forms",
    "Greek terms derived from Ancient Greek",
    "Greek terms with IPA pronunciation",
    "Greek terms with usage examples",
    "Greek undefined derivations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I went to my friends.",
     "roman": "Píga stous fílous mou.",
     "text": "Πήγα στους φίλους μου.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I wasn't in the first ten.",
     "roman": "Den ímoun stous déka prótous.",
     "text": "Δεν ήμουν στους δέκα πρώτους.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I looked at the hills.",
     "roman": "Koítaxa stous lófous.",
     "text": "Κοίταξα στους λόφους.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σε τους (se tous, “to the”)."
   ],
   "links": [
    [
     "σε",
     "σε#Greek"
    ],
    [
     "τους",
     "τους#Greek"
    ]
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "other": "/ˈstus/"
  }
 ],
 "word": "στους"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-22 from the enwiktionary dump dated 2024-07-20 using wiktextract (0af6c06 and 6aeea9b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.