"στης" meaning in All languages combined

See στης on Wiktionary

Contraction [Greek]

IPA: /ˈstis/ Forms: stis [romanization]
Etymology: Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τῆς (tês, “of the”) Etymology templates: {{uder|el|grc|-}} Ancient Greek, {{compound|grc|εἰς|τῆς|nocat=1|t1=to, in|t2=of the}} εἰς (eis, “to, in”) + τῆς (tês, “of the”) Head templates: {{head|el|contraction}} στης • (stis)
 1. (rare, poetic) Contraction of σε της (se tis, “to (of) the”). Tags: abbreviation, alt-of, contraction, poetic, rare Alternative form of: σε της (extra: (se tis, “to (of) the”)) Related terms: σε + τα → στα (sta) (english: to the; se) [gender-neutral, plural], σε + τη → στη (sti) (english: to her; se) [feminine, singular], σε + την → στην (english: to her; se; tin; stin, feminine singular with final n), σε + τις → στις (stis) (english: to them; se) [feminine, plural], σε + το → στο (english: to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular), σε + τον → στον (english: to him; se; ton; ston, masculine singular with final n), σε + τους → στους (stous) (english: to them; se) [masculine, plural], σε + της → στης (stis) (english: to hers; se) [feminine, singular], σε + του → στου (stou) (english: to his; to its; se) [masculine, neuter, singular], σε + των → στων (english: to their; se; ton; ston, all genders plural)
  Sense id: en-στης-el-contraction-U8eHzGns Categories (other): Greek articles, Greek entries with incorrect language header, Greek undefined derivations

Download JSONL data for στης meaning in All languages combined (3.0kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "-"
   },
   "expansion": "Ancient Greek",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "εἰς",
    "3": "τῆς",
    "nocat": "1",
    "t1": "to, in",
    "t2": "of the"
   },
   "expansion": "εἰς (eis, “to, in”) + τῆς (tês, “of the”)",
   "name": "compound"
  }
 ],
 "etymology_text": "Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τῆς (tês, “of the”)",
 "forms": [
  {
   "form": "stis",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στης • (stis)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "(se tis, “to (of) the”)",
     "word": "σε της"
    }
   ],
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek articles",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek undefined derivations",
     "parents": [
      "Undefined derivations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "We went to Mrs Eleni's (house/restaurant/shop, etc).",
     "roman": "Pígame stis kyrás Elénis.",
     "text": "Πήγαμε στης κυράς Ελένης.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "In the oleander's blossom",
     "roman": "Stis pikrodáfnis ton anthó",
     "text": "Στης πικροδάφνης τον ανθό",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σε της (se tis, “to (of) the”)."
   ],
   "id": "en-στης-el-contraction-U8eHzGns",
   "links": [
    [
     "poetic",
     "poetic"
    ],
    [
     "σε",
     "σε#Greek"
    ],
    [
     "της",
     "της#Greek"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(rare, poetic) Contraction of σε της (se tis, “to (of) the”)."
   ],
   "related": [
    {
     "english": "to the; se",
     "roman": "sta",
     "tags": [
      "gender-neutral",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τα → στα"
    },
    {
     "english": "to her; se",
     "roman": "sti",
     "tags": [
      "feminine",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + τη → στη"
    },
    {
     "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
     "word": "σε + την → στην"
    },
    {
     "english": "to them; se",
     "roman": "stis",
     "tags": [
      "feminine",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τις → στις"
    },
    {
     "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
     "word": "σε + το → στο"
    },
    {
     "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
     "word": "σε + τον → στον"
    },
    {
     "english": "to them; se",
     "roman": "stous",
     "tags": [
      "masculine",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τους → στους"
    },
    {
     "english": "to hers; se",
     "roman": "stis",
     "tags": [
      "feminine",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + της → στης"
    },
    {
     "english": "to his; to its; se",
     "roman": "stou",
     "tags": [
      "masculine",
      "neuter",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + του → στου"
    },
    {
     "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
     "word": "σε + των → στων"
    }
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction",
    "poetic",
    "rare"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈstis/"
  },
  {
   "homophone": "στις (stis)"
  }
 ],
 "word": "στης"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "-"
   },
   "expansion": "Ancient Greek",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "εἰς",
    "3": "τῆς",
    "nocat": "1",
    "t1": "to, in",
    "t2": "of the"
   },
   "expansion": "εἰς (eis, “to, in”) + τῆς (tês, “of the”)",
   "name": "compound"
  }
 ],
 "etymology_text": "Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τῆς (tês, “of the”)",
 "forms": [
  {
   "form": "stis",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στης • (stis)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "related": [
  {
   "english": "to the; se",
   "roman": "sta",
   "tags": [
    "gender-neutral",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τα → στα"
  },
  {
   "english": "to her; se",
   "roman": "sti",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + τη → στη"
  },
  {
   "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
   "word": "σε + την → στην"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τις → στις"
  },
  {
   "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
   "word": "σε + το → στο"
  },
  {
   "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
   "word": "σε + τον → στον"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stous",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τους → στους"
  },
  {
   "english": "to hers; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + της → στης"
  },
  {
   "english": "to his; to its; se",
   "roman": "stou",
   "tags": [
    "masculine",
    "neuter",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + του → στου"
  },
  {
   "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
   "word": "σε + των → στων"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "(se tis, “to (of) the”)",
     "word": "σε της"
    }
   ],
   "categories": [
    "Greek articles",
    "Greek contractions",
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek non-lemma forms",
    "Greek poetic terms",
    "Greek terms derived from Ancient Greek",
    "Greek terms with IPA pronunciation",
    "Greek terms with homophones",
    "Greek terms with rare senses",
    "Greek terms with usage examples",
    "Greek undefined derivations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "We went to Mrs Eleni's (house/restaurant/shop, etc).",
     "roman": "Pígame stis kyrás Elénis.",
     "text": "Πήγαμε στης κυράς Ελένης.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "In the oleander's blossom",
     "roman": "Stis pikrodáfnis ton anthó",
     "text": "Στης πικροδάφνης τον ανθό",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σε της (se tis, “to (of) the”)."
   ],
   "links": [
    [
     "poetic",
     "poetic"
    ],
    [
     "σε",
     "σε#Greek"
    ],
    [
     "της",
     "της#Greek"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(rare, poetic) Contraction of σε της (se tis, “to (of) the”)."
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction",
    "poetic",
    "rare"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈstis/"
  },
  {
   "homophone": "στις (stis)"
  }
 ],
 "word": "στης"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-13 from the enwiktionary dump dated 2024-07-01 using wiktextract (f8674bc and 7cfad79). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.