"στα" meaning in All languages combined

See στα on Wiktionary

Contraction [Greek]

IPA: /ˈsta/ Forms: sta [romanization]
Etymology: Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τά (tá, “the”) Etymology templates: {{uder|el|grc|-}} Ancient Greek, {{compound|grc|εἰς|τά|nocat=1|t1=to, in|t2=the}} εἰς (eis, “to, in”) + τά (tá, “the”) Head templates: {{head|el|contraction}} στα • (sta)
 1. Contraction of σε τα (se ta, “to the”). Tags: abbreviation, alt-of, contraction Alternative form of: σε τα (extra: se ta, “to the”) Related terms: σε + τα → στα (sta) (english: to the; se) [gender-neutral, plural], σε + τη → στη (sti) (english: to her; se) [feminine, singular], σε + την → στην (english: to her; se; tin; stin, feminine singular with final n), σε + τις → στις (stis) (english: to them; se) [feminine, plural], σε + το → στο (english: to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular), σε + τον → στον (english: to him; se; ton; ston, masculine singular with final n), σε + τους → στους (stous) (english: to them; se) [masculine, plural], σε + της → στης (stis) (english: to hers; se) [feminine, singular], σε + του → στου (stou) (english: to his; to its; se) [masculine, neuter, singular], σε + των → στων (english: to their; se; ton; ston, all genders plural)
  Sense id: en-στα-el-contraction-vbMeeYcj Categories (other): Greek articles, Greek entries with incorrect language header, Greek undefined derivations

Alternative forms

Download JSONL data for στα meaning in All languages combined (3.0kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "-"
   },
   "expansion": "Ancient Greek",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "εἰς",
    "3": "τά",
    "nocat": "1",
    "t1": "to, in",
    "t2": "the"
   },
   "expansion": "εἰς (eis, “to, in”) + τά (tá, “the”)",
   "name": "compound"
  }
 ],
 "etymology_text": "Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τά (tá, “the”)",
 "forms": [
  {
   "form": "sta",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στα • (sta)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "se ta, “to the”",
     "word": "σε τα"
    }
   ],
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek articles",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek undefined derivations",
     "parents": [
      "Undefined derivations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I gave the food to the dogs.",
     "roman": "Édosa to faḯ sta skyliá.",
     "text": "Έδωσα το φαΐ στα σκυλιά.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "He was swimming in shallow water.",
     "roman": "Kolympoúse sta richá nerá.",
     "text": "Κολυμπούσε στα ρηχά νερά.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "We arrived at the border.",
     "roman": "Ftásame sta sýnora.",
     "text": "Φτάσαμε στα σύνορα.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σε τα (se ta, “to the”)."
   ],
   "id": "en-στα-el-contraction-vbMeeYcj",
   "links": [
    [
     "σε",
     "σε#Greek"
    ],
    [
     "τα",
     "τα#Greek"
    ]
   ],
   "related": [
    {
     "english": "to the; se",
     "roman": "sta",
     "tags": [
      "gender-neutral",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τα → στα"
    },
    {
     "english": "to her; se",
     "roman": "sti",
     "tags": [
      "feminine",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + τη → στη"
    },
    {
     "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
     "word": "σε + την → στην"
    },
    {
     "english": "to them; se",
     "roman": "stis",
     "tags": [
      "feminine",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τις → στις"
    },
    {
     "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
     "word": "σε + το → στο"
    },
    {
     "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
     "word": "σε + τον → στον"
    },
    {
     "english": "to them; se",
     "roman": "stous",
     "tags": [
      "masculine",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τους → στους"
    },
    {
     "english": "to hers; se",
     "roman": "stis",
     "tags": [
      "feminine",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + της → στης"
    },
    {
     "english": "to his; to its; se",
     "roman": "stou",
     "tags": [
      "masculine",
      "neuter",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + του → στου"
    },
    {
     "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
     "word": "σε + των → στων"
    }
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈsta/"
  }
 ],
 "word": "στα"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "-"
   },
   "expansion": "Ancient Greek",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "εἰς",
    "3": "τά",
    "nocat": "1",
    "t1": "to, in",
    "t2": "the"
   },
   "expansion": "εἰς (eis, “to, in”) + τά (tá, “the”)",
   "name": "compound"
  }
 ],
 "etymology_text": "Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τά (tá, “the”)",
 "forms": [
  {
   "form": "sta",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στα • (sta)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "related": [
  {
   "english": "to the; se",
   "roman": "sta",
   "tags": [
    "gender-neutral",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τα → στα"
  },
  {
   "english": "to her; se",
   "roman": "sti",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + τη → στη"
  },
  {
   "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
   "word": "σε + την → στην"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τις → στις"
  },
  {
   "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
   "word": "σε + το → στο"
  },
  {
   "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
   "word": "σε + τον → στον"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stous",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τους → στους"
  },
  {
   "english": "to hers; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + της → στης"
  },
  {
   "english": "to his; to its; se",
   "roman": "stou",
   "tags": [
    "masculine",
    "neuter",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + του → στου"
  },
  {
   "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
   "word": "σε + των → στων"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "se ta, “to the”",
     "word": "σε τα"
    }
   ],
   "categories": [
    "Greek articles",
    "Greek contractions",
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek non-lemma forms",
    "Greek terms derived from Ancient Greek",
    "Greek terms with IPA pronunciation",
    "Greek terms with usage examples",
    "Greek undefined derivations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I gave the food to the dogs.",
     "roman": "Édosa to faḯ sta skyliá.",
     "text": "Έδωσα το φαΐ στα σκυλιά.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "He was swimming in shallow water.",
     "roman": "Kolympoúse sta richá nerá.",
     "text": "Κολυμπούσε στα ρηχά νερά.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "We arrived at the border.",
     "roman": "Ftásame sta sýnora.",
     "text": "Φτάσαμε στα σύνορα.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σε τα (se ta, “to the”)."
   ],
   "links": [
    [
     "σε",
     "σε#Greek"
    ],
    [
     "τα",
     "τα#Greek"
    ]
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈsta/"
  }
 ],
 "word": "στα"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-22 from the enwiktionary dump dated 2024-07-20 using wiktextract (0af6c06 and 6aeea9b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.