"gjithë" meaning in Albanian

Adjective

Forms: i gjithë [canonical], e gjithë [feminine], të gjithë [masculine, plural], të gjitha [feminine, plural] IPA: /ɟʝiθ(ə)/
  1. whole, entire Tags: masculine Synonyms: tërë
  2. all, all of, all the, the whole, the entire Tags: masculine
  3. every Tags: masculine, regional Categories: Regional Albanian Synonyms: çdo
  4. just like + intimate kinship term Tags: masculine, singular
The following are not (yet) sense-disambiguated
Categories: Albanian pronouns Synonyms: gji, gjidhë, gjillë, gjishë Derived forms: gjithandej, gjithçka, gjithëbotërisht, gjithëpërfshirës, gjithëshikues, gjithësi, gjithkund, gjithmonë, i gjithanshëm, i gjithësisë, i përgjithshëm, megjithatë, megjithëse, përgjithësim, përgjithësisht, përgjithësoj, përgjithmonë

Pronoun

Forms: të gjithë [canonical], të gjitha [feminine] IPA: /ɟʝiθ(ə)/
  1. all, everybody
  2. all, everything
The following are not (yet) sense-disambiguated
Categories: Albanian pronouns Synonyms: gji, gjidhë, gjillë, gjishë

Download JSON data for gjithë meaning in Albanian (2.6kB)


This page is a part of the kaikki.org machine-readable Albanian dictionary. The data was extracted on 2021-06-20 from the enwiktionary dump dated 2021-06-01 using wiktextract. The machine-readable data formats are described on that page.